SV skadlig
volume_up
{Adjektiv}

1. Allgemein

skadlig (auch: till förfång)
Bristen på konkurrens är direkt skadlig för konsumenterna och för ekonomin.
Absence of competition is directly detrimental to consumers, as it also is to the economy.
Det olagliga fisket måste stoppas - det har en mycket skadlig inverkan på laglydiga fiskare.
Illegal fishing must be stopped - it is very detrimental to law-abiding fishermen.
Detta har säkerligen haft en skadlig inverkan på den lokala produktionen.
This must surely have had a detrimental effect on local production.
skadlig (auch: farlig, ohälsosam)
I uppförandekoden om bolagsbeskattning behandlades skadlig skattekonkurrens.
The Code of Conduct on business taxation addressed harmful tax competition.
Jordbrukspolitiken i de 15 medlemsstaterna är både skadlig och överflödig.
Agricultural policy in the 15 countries is quite harmful, as well as being superfluous.
Även den minsta mängd alkohol och narkotika som ges till barn är ytterst skadlig.
Even the smallest dose of alcohol and narcotics given to a child is extremely harmful.
skadlig (auch: felaktig, dålig, grym, tråkig)
volume_up
bad {Adj.}
Lagstiftningen är därför inte bara skadlig när det råder kris, den är också symbolisk.
The legislation is therefore not just bad in times of crisis, it is also symbolic.
Situationen är dålig för miljön, skadlig för människors hälsa och den skadar bilden av Themsen.
This situation is bad for the environment, prejudicial to human health and damaging to the image of the Thames.
Jag anser att kommissionen bör ta ett steg tillbaka så att detta inte leder till skadlig publicitet.
I feel that the Commission should be pulling back just in case there might be bad publicity.
skadlig (auch: fördärvlig)
Vår partners politiska instabilitet har också en skadlig effekt på vårt utökade samarbete, och framtiden kan komma att bli än mer oförutsägbar.
The political instability of our partner is also having a deleterious impact on our expanding cooperation.
I vissa avseenden har det faktiskt en skadlig nettoeffekt på miljön eftersom dessa varor trots allt helt enkelt importeras tillbaka till EU.
In fact, in some respects, it has a net deleterious effect on the environment as those goods are simply re-imported back into the EU, after all.
Om avsikten är att förbjuda drivgarn, så säger logiken att man också borde förbjuda trålning och i sanning varje annan fiskemetod som kan anses vara skadlig för miljön.
If it is intended to ban driftnets, then logic would suggest a ban on beam trawling or indeed any other method of fishing deemed to be deleterious to the environment.
skadlig (auch: olycklig, ond, elak, hemsk)
volume_up
evil {Adj.}
Dessa ondskefulla och skadliga mänskliga företeelser är lika fullständigt oförenliga med Bibeln.
These evil and harmful human phenomena are also completely at odds with the Bible.
Kommissionen hävdar att skälet är att de vetenskapliga bevisen för denna tekniks skadlighet är otillräckliga.
The Commission argues that it is because there is insufficient scientific evidence to prove the evils of the technique.
skadlig (auch: fientlig, osund, ovänlig, menlig)
Privata monopol kan vara precis lika skadliga för friheten som statliga monopol.
Private monopolies can be just as inimical to freedom as state monopolies.
Om effekten av dessa avtal i praktiken är ogynnsam och skadlig för själva målen, är detta naturligtvis ett skäl till oro.
However, if in practice the effect of those agreements is inimical and detrimental to their very objectives, then that is rightfully a matter of concern.
Detta innebär att förordningen är skadlig för tillväxten och sysselsättningen samt gör Europeiska unionen till en mindre attraktiv plats för kemiindustrin att göra affärer på.
It follows that the Regulation is inimical to growth and employment and makes Europe much less attractive as a place for the chemical industry to do business.
skadlig (auch: farlig, ohälsosam)
skadlig (auch: farlig, fördärvlig)
skadlig (auch: farlig)
Om ni kan minska utsläppen av skadliga ämnen, vore jag tacksam.
And I will be grateful to you if you can reduce emissions of noxious substances.
Ännu en åtgärd är att utveckla en insatskapacitet för olyckor som omfattar skadliga och farliga ämnen.
Yet another activity is the development of a response capability for accidents involving noxious and dangerous substances.
Om koppar överförs till skadliga ämnen kan det lätt leda till att det ersätts med andra material vars effekter inte är kända.
If copper comes into contact with a group of noxious substances it is easily replaced by those other materials, the effect of which is unknown.
skadlig (auch: fördärvlig, menlig)
skadlig (auch: irriterande, plågsam)
skadlig (auch: till skada)
Situationen är dålig för miljön, skadlig för människors hälsa och den skadar bilden av Themsen.
This situation is bad for the environment, prejudicial to human health and damaging to the image of the Thames.
Jag beklagar emellertid att en sak har utelämnats som enligt min mening skulle kunna vara skadlig för konsumentskyddet.
However, I regret one omission, which I feel could be prejudicial to consumer protection.
Samtidigt skulle det vara skadligt att föregripa tillämpningen av dem, och att göra det innan våra konkurrenter gör det.
However, it would be prejudicial to anticipate their implementation and put them into practice before our competitors.
skadlig (auch: ond, elak, ondsint, illvillig)
Detta steg förhindrar att skadlig programvara hämtas till datorn automatiskt.
This step helps prevent malicious software from automatically downloading to your computer.
Google Verktygsfält är inte skadlig programvara och vi följer en strikt sekretesspolicy.
Google Toolbar isn't malicious software, and adheres to strict privacy principles.
Genomsökningen efter skadlig programvara är avsedd för webbplatser som tidigare har infekterats med skadlig programvara.
The malware review is designed for sites that have previously been infected with malicious software.

2. Abschätzig

skadlig (auch: malign, ondskefull)
volume_up
malign {Adj.}
Detta visar att principen om att byta ut skadliga ämnen mot säkrare redan är verklighet.
In the 1990s, today ’ s much maligned HFC gases replaced CFC gases, which were destroying the ozone layer.

Synonyme (Schwedisch) für "skadlig":

skadlig

Beispielsätze für "skadlig" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishSäker webbsökning skyddar dig mot lösenordsfiske och skadlig programvara på två sätt.
Safe Browsing works in two ways to help protect you against phishing and malware.
SwedishDet är i alla fall ett uttryck för en merkantilism som jag tror är skadlig.
It is, in any event, an expression of a mercantilism that I believe to be damaging.
SwedishMånga sådana webbplatser och program saknar skydd mot skadlig programvara.
Many of these sites and applications offer little protection against malware.
SwedishMen om vi misslyckas kommer vi att hamna i bitter och skadlig konkurrens.
But if we fail, we will be plunged into damaging and acrimonious competition.
SwedishMed antivirusprogrammet kan du dessutom söka efter skadlig programvara på hela datorn.
Antivirus software also allows you to scan your entire computer for malware.
SwedishAnvänd den senaste versionen avAVG:s antivirusprogram och sök efter skadlig programvara.
Use the latest version of AVG anti-virus software to check your computer for malware.
SwedishSkadlig programvara är alla typer av programvara som har till syfte att skada datorer.
"Malware" is any kind of software that's designed to harm a computer.
SwedishVi rekommenderar att alla lär sig att skydda sig mot och ta bort skadlig programvara.
We recommend that everyone learns how to prevent and remove malware.
SwedishAtt rökning är skadlig för hälsan står angivet på cigarrettförpackningarna.
The health dangers of smoking are indicated on cigarette packets.
SwedishJag tänker i synnerhet på inverkningarna av icke-hållbar eller till och med skadlig turism.
I refer, in particular, to the implications of unsustainable or indeed aggressive tourism.
SwedishMen den har dock en allvarlig skadlig inverkan på våra partner.
The fact remains that it is the source of serious prejudice to our partners.
SwedishArbetsgruppen bör även koncentrera sig på skadlig skattekonkurrens bland medlemsstaterna.
The task force should also concentrate on damaging fiscal competition among the Member States.
SwedishOm ingen skadlig programvara hittas tas varningen bort från webbplatsen.
If no malware is found, we'll remove the warning from your site.
SwedishGasledningen är skadlig för miljön, för havet och för länderna runt Östersjön.
The gas pipeline is dangerous for the environment, for the sea and for the countries on the Baltic Sea.
SwedishFöljande meddelanden kan visas när identifiering av lösenordsfiske och skadlig programvara är aktiverad:
Here are the messages you may see when phishing and malware detection is enabled:
SwedishReklam för sexuella tjänster och prostitution har skadlig inverkan på barn redan i späd ålder.
Advertising the sale of sexual services and prostitution corrupts children from a tender age.
SwedishFör mig framstår detta som en ohållbar och hursomhelst skadlig hållning.
In the long term, the Union must also draw conclusions from the current dramatic situation in Kiev.
SwedishDet är utan tvekan så att användningen av denna typ av narkotika är skadlig för användarens hälsa.
It is undeniably the fact that the use of these drugs causes damage to the user's health.
SwedishHär följer exempel på vanliga typer av skadlig programvara som du kanske har hört talas om:
Here are some common types of malware you might've heard about:
SwedishDet är utan tvekan så att användningen av denna typ av narkotika är skadlig för användarens hälsa.
It is undeniably the fact that the use of these drugs causes damage to the user' s health.