SV samling
volume_up
{Utrum}

1. Allgemein

samling (auch: stass, dräkt, stridsordning, rad)
volume_up
array {Subst.}
Europeiska unionen har en mycket omfattande samling instrument för åtgärder på dessa områden.
The European Union has a very broad array of instruments for taking action in these areas.
Detta är alltså en övergripande samling åtgärder som vi ska vidta.
So this is an overall array of measures which we are employing.
samling (auch: sammankomst)
volume_up
gathering {Subst.}
Konferensens första sammanträde den 12 mars var en historisk samling.
The first meeting of the Conference on 12 March was a historic gathering.
Kommunistregimen avbröt med våld denna fredliga samling av religiösa troende.
The Communist regime violently broke up this peaceful gathering of religious believers.
Försöket misslyckades men det innebär ett prejudikat för en sådan samling.
That attempt did not succeed, but it does represent a precedent for that kind of gathering.
volume_up
meeting {Subst.}
Konferensens första sammanträde den 12 mars var en historisk samling.
The first meeting of the Conference on 12 March was a historic gathering.
Jag hoppas att det kommer att bli en stor europeisk samling den 21 november.
I hope that 21 November will become a great European meeting.
Det är faktiskt en så stor sammanslagning att vår årliga samling är det största vetenskapliga mötet i världen.
It's such a big community, in fact, that our annual gathering is the largest scientific meeting in the world.
samling (auch: aggregat, massa, summa, hop)
volume_up
aggregate {Subst.}
samling
volume_up
assembly {Subst.}
Vi är varken en samling chefer eller en styrelse som söker maximal byråkratisk effektivitet.
We are neither an assembly of managers nor a board of directors seeking the maximum in bureaucratic efficiency.
Populära uppstigningar från stånden till de generella samlingarna.
Popular uprisings from estates to the general assembly!
Detta betyder att den naturligtvis garanterar och värnar mötes-, samlings- och föreningsfriheten för alla medborgare, minoriteter eller inte.
It does enshrine and guarantee the right of freedom of association and assembly for all citizens, including those belonging to minorities.
samling (auch: batteri, servis, serie, uppsättning)
volume_up
battery {Subst.} (collection or set)
samling (auch: avdelning, ämne, organisation, samfund)
volume_up
body {Subst.}
Det råder inget samförstånd, det finns en stark och ökande samling vetenskapliga yttranden där motsatsen hävdas.
There is no consensus; there is a powerful and growing body of scientific opinion which takes the other view.
Fartygsägare har utvecklat en samling bästa rutiner för bunkringsoperationer, dvs. under leverans av bränsle till fartyg.
Shipowners have developed a body of best practices for bunkering operations, that is, during the supply of fuel to vessels.
Storbritannien har redan en komplett samling lagar om diskriminering som fortfarande visar sig vara svåra att tillämpa i praktiken.
The UK already has a full body of law regarding discrimination, which continues to prove difficult to implement in practice.
samling (auch: bukett, massa, grupp, bunt)
volume_up
bunch {Subst.}
De röstar mot alla dessa punkter om insyn inom parlamentet, och de är uppriktigt sagt bara en samling hycklare!
They are voting against all of these points about transparency within Parliament, and frankly they are a bunch of hypocrites!
På familjefotografiet står alltjämt en samling gråklädda män, bland dem drottning Beatrix och två kvinnliga utrikesministrar, det är allt.
The family image of the European Union is still a bunch of men in grey suits, with Queen Beatrix in the middle and a couple of female foreign ministers, and that is all.
Europaparlamentet måste omedelbart och tydligt ta avstånd från rådet för mänskliga rättigheter och helt neka till varje dialog med denna samling förbrytare.
This House must distance itself immediately and directly from the Human Rights Council and absolutely refuse any dialogue with this bunch of villains.
samling (auch: grupp, anhopning, klunga, knippa)
volume_up
cluster {Subst.}
Företagsuppgifterna på Google är egentligen en samling med information som hämtats från olika platser, till exempel gula sidorna och andra externa leverantörer.
Each local business listing on Google is in fact a giant 'cluster' of information that we get from a few different places: Yellow Pages, for example, as well as other third-party providers.
Man kan se samlingar och konfigurationer av stora och små celler i kluster och utspridda på olika ställen.
You can see collections and configurations of large and small cells in clusters and various places.
Redan på grund av den pågående förändringen borde man inom ramarna för det europeiska forskningsområdet bilda en samling projekt, vilket främjar utvecklingen av innehåll och innehållsproduktion.
As a result of the change already under way, we should create a cluster of projects within the framework of the European Research Area, which would help develop content and the production of content.
Den innefattade en samling av industri, avfallshanterare, lokala och nationella myndigheter, miljö-, hälso- och konsumentintressen.
It included a coalition of industry, waste-management, local and national authorities, environmental, health and consumer interests.
Rådet måste i Genève tala sig varmt för internationell samling utan att tänka på en eventuell ekonomisk vedergällning från Kinas sida.
The Council must speak out loudly in Geneva in favour of an international coalition without any consideration of possible economic retaliation on the part of the Chinese.
Det är ingen tillfällighet att Österrikes president tvingar de båda parterna i regeringskoalitionen att göra ett uttalande om att ta ansvar för en grundläggande samling principer.
It was not by chance that the President of the Republic of Austria has obliged the two parties in the coalition government to make a declaration recognising a basic set of principles.
Det nutida EU utgörs av en samling regler, begränsningar och förordningar.
Contemporary Europe amounts to a collection of rules, restrictions and regulations.
Europa består av en samling relativt små och övervägande enspråkiga områden.
Europe boasts a collection of relatively small and predominantly monolingual regions.
Detta är faktiskt en samling av saker som Robert Kennedy sa i det citatet.
This is a collection of things that Robert Kennedy said in that quote.
samling (auch: massa, hög, hop, mängd)
volume_up
crowd {Subst.}
samling (auch: hop, tillväxt, klunga)
samling (auch: spannmålsmagasin)
volume_up
garner {Subst.}
samling (auch: massa, hög, hop, röra)
volume_up
huddle {Subst.}
samling (auch: del, andel, område, massa)
volume_up
lot {Subst.}
samling (auch: mötesplats, jaktsällskap)
volume_up
meet {Subst.}
Konferensens första sammanträde den 12 mars var en historisk samling.
The first meeting of the Conference on 12 March was a historic gathering.
Detta är ett positivt scenario, men det bygger på en särskild samling omständigheter, och möjligheten kan gå förlorad.
The Quartet is scheduled to meet on 20 September in order to relaunch the road map.
Jag hoppas att det kommer att bli en stor europeisk samling den 21 november.
I hope that 21 November will become a great European meeting.
samling (auch: massa, koppel, band, kortlek)
volume_up
pack {Subst.}

2. Linguistik

samling (auch: korpus, textmassa, skriftsamling)
volume_up
corpus {Subst.}
Hjärnan är avsiktlig -- föresten, det finns en samling nerver som förenar de två hjärnhalvorna kallad hjärnbalken.
The brain is intentionally -- by the way, there's a shaft of nerves that joins the two halves of the brain called the corpus callosum.

Beispielsätze für "samling" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

Swedish"Samling.sxg").
The master document automatically receives the extension.sxg (e.g. " Master.sxg ").
SwedishDet är upp till oss att se till att detta blir mer än en samling goda avsikter.
It is up to us to ensure that this is more than just a catalogue of good intentions.
SwedishSå tänk dig en samling av varumärken eller kanske nya varumärken för nya företag.
So think about a portfolio of brands or maybe new brands for new ventures.
SwedishCSR Europe har tagit fram en samling verktyg för välbefinnande på arbetsplatsen.
CSR Europe has even created a toolkit for wellbeing in the workplace.
Swedishom den nödvändiga förenklingen och samling av lagstiftningen för unga jordbrukare.
the need to simplify and integrate legislation affecting young farmers.
SwedishVi hämtar (eller ”genomsöker”) miljarder sidor på webben med hjälp av en enorm samling datorer.
We use a huge set of computers to fetch (or "crawl") billions ofpages on the web.
SwedishEftersom vi är en liten samling skall jag säga vad jag tycker.
Mr Corbett, as there are not many of us, I will tell you my opinion.
SwedishTrafikreglerna är inte en samling kokboksrecept som envar kan tillämpa efter sin smak.
Traffic regulations are not cookery book recipes that everyone can adapt to their own taste.
SwedishTänk bara på protonen som en samling av små partiklar -- en svärm av små partiklar."
Just think of the proton as an assemblage of little particles -- a swarm of little particles."
SwedishVad Europa behöver i dag är samling och kraftfullt agerande, inte ytterligare uppdelning.
What Europe needs today is to be united and to take forceful action, not further division.
SwedishDet krävs en ram, en kultur, en samling institutioner som fungerar.
There needs to be a framework, a culture, a set of institutions that work.
SwedishVi behöver ny samling kring instrumentet och ett konsensus som enar.
We need a new focus on the instrument and a consensus which unites us.
SwedishUppförandekoden måste ses över och bör inte vara enbart en samling löst tolkade riktlinjer.
The Code must be reviewed and should not merely be a set of guidelines, loosely interpreted.
SwedishInte den bekymmersfria samling förslag som betänkandet från Lehne förklarar.
Not a happy set of proposals, as the Lehne report explains.
SwedishDet nutida EU utgörs av en samling regler, begränsningar och förordningar.
Let us rather build ourselves a single one-speed Europe and ensure balanced and stable development.
SwedishDet sociala skyddet är en samling sociala rättigheter som kostat på och som utvecklats i en process.
Social protection consists of a set of hard-won social rights which progressively evolve.
SwedishDet andra deldokumentet får namnet " Samling2.sxw " och så vidare.
The second document receives the name " Master2.sxw ", and so on.
SwedishMen för dem som känner honom och har sett honom i arbete är han också en man av dialog och samling.
But for those who know him and have seen him at work, he is also a man of dialogue and unification.
SwedishHistorien är inte en samling brott och civilskadestånd i den gällande lagstiftningen.
History is not merely the balancing of criminal offences and civil compensation laid down in current legislation.
SwedishVi behöver en ändring av EMU-fördraget i stället för en ny samling vackra ord till de arbetslösa.
We need a change to the EMU Treaty instead of a further string of fine words directed at the unemployed.