"samla ihop" Englisch Übersetzung

SV

"samla ihop" auf Englisch

SV

samla ihop {Verb}

volume_up
Det är den sista budgeten där vi skulle kunna samla ihop mycket pengar till investering, framför allt inom parlamentets fastighetspolitik.
It is the last budget in which we could collect a lot of money together for investment, particularly in Parliament's property policy.
Kommissionen håller också på att samla ihop all tillgänglig information i andra medlemsstater om fartyget Probo Koala och dess resa.
The Commission is also in the process of collecting any information available in other Member States concerning the vessel Proba Koala and its journey.
samla ihop (auch: vinna, , plocka, samla)
Samla ihop ett gäng kompisar och ta tåget upp till universitetets fjällanläggning i Vassijaur.
Gather your friends and take the train up to the universitys mountain resort in Vassijaure.
Gather those children and move!
Endast med stora svårigheter kunde jag samla ihop några få urklipp med information, huvudsakligen från ukrainska källor.
Only with great difficulty was I able to gather a few scraps of information, mainly from Ukrainian sources.
samla ihop (auch: lyfta, odla, höja, skaffa)
Vi ska samla ihop pengar och köpa en soffa till Johns minne.
We're going to raise money for the hospital, to buy a sofa in John's name.
Jag är bara mycket nyfiken på hur kommissionen tänker samla ihop dessa medel.
I am only very curious as to how the Commission hopes to raise all this money.
Enligt beräkningar kommer vi att behöva samla ihop cirka 8 miljarder euro för den 330 mil långa ledningen.
We will have to raise an estimated figure of some EUR 8 billion for the 3 300-kilometre pipeline.
samla ihop (auch: snappa upp, plocka ax)
samla ihop (auch: samla, mönstra)
Å ena sidan kan vem som helst av oss samla ihop ett antal upproriska meningar från det österrikiska liberala partiet.
On the one hand, any of us could pick up on a whole cluster of inflammatory remarks by the leader of the Freedom Party.
Som kommissionären själv framhöll så är det mycket effektivare och mera ekonomiskt att investera tidigt istället för att betala för att samla ihop resterna efteråt.
As the Commissioner himself pointed out, investing money earlier is much more effective and more economical than spending money to pick up the pieces afterwards.
Å ena sidan kan vem som helst av oss samla ihop ett antal upproriska meningar från det österrikiska liberala partiet.
On the one hand, any of us could pick up on a whole cluster of inflammatory remarks by the leader of the Freedom Party.
Som kommissionären själv framhöll så är det mycket effektivare och mera ekonomiskt att investera tidigt istället för att betala för att samla ihop resterna efteråt.
As the Commissioner himself pointed out, investing money earlier is much more effective and more economical than spending money to pick up the pieces afterwards.
samla ihop (auch: sammanfatta)

Beispielsätze für "samla ihop" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishSamla ihop spelen och böckerna, allt som ni vill ta med er till henne.
Grab all games and books, whatever you wanna take to her house.
SwedishJag är för att samla ihop frågorna och upprätta en cykel.
I am in favour of merging different areas and setting up a cycle.
SwedishVi kan helt enkelt inte samla ihop och återvinna allt.
We simply cannot store and maintain or recycle all our stuff.
SwedishUtan flexibilitet hade vi aldrig kunnat samla ihop medel till återhämtningsplanen i samband med krisen.
Without flexibility, we could never have raised the funds for the recovery plan in connection with the crisis.
SwedishDe måste försöka samla ihop så mycket pengar som möjligt, genom långt och hårt arbete eller genom spekulationer.
They have to try to accumulate as much money as possible by working long and hard, or through speculation.
SwedishSamla ihop mat och vatten till resan.
You go grab enough food and water for the journey.
SwedishSamla ihop dina mest pålitliga mannar.
Get another a group of your most trusted men.
SwedishVi måste inleda en sådan politisk dialog med en man som förmår visa att han kan samla ihop landet igen.
We have to enter into that political dialogue with a man who is able to show that he can bring all parts of the country back together.
SwedishSpeed, samla ihop dem lite.
SwedishVid det här rådsmötet försöker jag för Turkiets del samla ihop åtminstone de element som vi skulle kunna anse att vi kan gå vidare med.
At this Council meeting I shall try to put together those elements concerning Turkey that at least will enable us to believe we can make progress.
SwedishSamla så småningom ihop debatten till en ordentlig regeringskonferens med målsättningarna att göra unionen mer rationell och mer kraftfull.
Progressively structure the debate as a proper Intergovernmental Conference aimed at making the European Union more rational and more powerful.
SwedishKommissionen håller också på att samla ihop all tillgänglig information i andra medlemsstater om fartyget Probo Koala och dess resa.
The Commission is also in the process of collecting any information available in other Member States concerning the vessel Proba Koala and its journey.
SwedishDataskydd måste därför ses på ett annat sätt, och vi måste kapsla in och samla ihop informationen så att den inte kan samköras på ett otillåtet sätt.
Data protection therefore needs to be thought of differently, encapsulating data together so it cannot be amalgamated in an unauthorised way.
SwedishDet finns också en mellanstrategi som går ut på att samla ihop ett stort antal restriktioner och arbeta för en anslutning samtidigt som man backar.
There is also an intermediate strategy which is to accumulate a large number of restrictions and go for accession while simultaneously backing away from it.
SwedishTidigare har åtaganden helt enkelt byggts upp från en budgetövning till nästa, nästan helt utan ansträngningar för att samla ihop saker och ting till en sammanhängande helhet.
In the past commitments have simply built up from one budget exercise to the next, with almost no effort to pull things together into a coherent whole.
SwedishJag välkomnar Elisabeth Jeggles arbete, och jag röstade för hennes betänkande om behovet av att samla ihop skördestatistik.
in writing. - (IT) Madam President, ladies and gentlemen, I welcome Mrs Jeggle's work and I voted in favour of her report on the need to compile crop statistics.
SwedishAtt återlämna gamla radioapparater och dammsugare för återvinning kommer att bli som att gå till glasigloon eller som att samla ihop gamla dagstidningar, i stället för att slänga dessa i soptunnan.
Taking old radios and hoovers back for recycling will be like going to the bottle bank or collecting old newspapers, rather than dumping them in the bin.
SwedishJag säger detta eftersom betänkandet, såsom det är redigerat, inte ger någon möjlighet att samla ihop de nyttiga slutsatserna och inte kan utgöra en hjälp varken för kommissionen eller för rådet.
I say this because the report, as drawn up at present, does not make it possible to draw useful conclusions and can be no help either for the Commission, or for the Council.
SwedishInte heller hedrar parlamentet sig genom att, tvärt emot vad som bevisats, dölja det faktum att konventet har visat sig vara chockerande oförmöget att samla ihop ett bärkraftigt samförstånd.
Nor does Parliament do itself any honour by concealing, contrary to the evidence, the fact that the Convention has shown itself to be dramatically incapable of raising a sustainable consensus.