"sätta in" Englisch Übersetzung

SV

"sätta in" auf Englisch

SV sätta in
volume_up
{Verb}

1. Allgemein

Vissa arbetsgivare kan kräva att du har ett lokalt bankkonto som de kan sätta in din lön på.
For example, some employers may insist that you have a local bank account into which they can pay your salary.
Dina föräldrar kan till exempel sätta in en tillräcklig summa pengar på ditt konto varje månad.
Your parents/legal guardian can provide you with sufficient resources, for example by paying money into your bank account every month.
I Spanien har man krävt att studerande skall sätta in en särskild garantisumma på banken - uttryckligen en spansk sådan - för att få bostad.
In Spain students are required to deposit - in a Spanish bank account, note - special sums of money that act as a guarantee in order to rent accommodation.
I år har vi nu med något mindre ansträngningar kunnat sätta in 3 miljoner i budgeten.
This year we have been able with rather less effort to insert ECU 3 million into the budget.
Men intel säger landnings platsen är säkrad...... så vi ska sätta in dig så fort vi kan
But Intel says we have a clear flight path...... so we're going to insert you as quickly as we can.
Utan att samråda med föredraganden beslutade de senare att sätta in ordet ”större” i de ändringsförslag som lagts fram gemensamt av sex grupper.
They later decided, without consulting the rapporteur, to insert the word 'major' in the amendments jointly tabled by six groups.
I Spanien har man krävt att studerande skall sätta in en särskild garantisumma på banken - uttryckligen en spansk sådan - för att få bostad.
In Spain students are required to deposit - in a Spanish bank account, note - special sums of money that act as a guarantee in order to rent accommodation.
sätta in (auch: anpassa, bereda, utrusta, förse)
sätta in (auch: hårdna, fastställa, fästa, sätta på)
sätta in (auch: inprägla, infoga)
sätta in (auch: lägga in, fälla in)
Om vi tittar på några av exemplen: British Airways tog bort säkerhetsdörrarna från en del av sina plan för att sätta in fler stolar.
If we look at some of the examples: British Airways removed safety doors from some of its planes to put in more seats.
sätta in (auch: prägla, avsluta, fälla, fylla)
När strejken inleddes, svarade den franska regeringen med att sätta in polisstyrkor för att öppna flera av de viktiga gränsövergångarna.
When the strike started, the French Government responded by deploying police forces to clear several important border crossings.

2. Militär

sätta in
Vi bör även tacka Turkiet för dess mod att bistå oss med att sätta in trupper.
We should also thank Turkey for having the courage to help us in committing troops.
När det gäller att sätta in trupper i Unifil 2 har vissa EU-länder hittills varit generösa.
On the issue of committing troops to UNIFIL II, some EU countries have been generous to date.

Ähnliche Übersetzungen für "sätta in" auf Englisch

sätta Verb
in- Adjektiv
in Adverb
in Präposition
English

Beispielsätze für "sätta in" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishJag uppmanar också rådet att sätta in en ny operation parallellt med Atalanta.
I also call on the Council to set up a new operation, in parallel with Atalanta.
SwedishDet må därför vara tillåtet att sätta in den i ett mera historiskt perspektiv.
It may be permitted, therefore, to put it into a more historical perspective.
SwedishVi bör även tacka Turkiet för dess mod att bistå oss med att sätta in trupper.
We should also thank Turkey for having the courage to help us in committing troops.
SwedishVad Kroatien beträffar finns det all anledning att sätta in en ekonomisk åtgärd.
As far as Croatia is concerned, there is every reason to set up a financial arrangement.
Swedish   – Den frågan kan jag inte besvara utan att sätta mig in i det enskilda fallet.
   I cannot answer this question without knowledge of the specific case.
SwedishDen största svårigheten för oss är emellertid att sätta in det i någon sorts sammanhang.
The biggest difficulty we have, though, is to put it into some sort of picture.
SwedishVarför kan inte EU som sådant sätta in fler trupper under FN:s flagga med ett FN-mandat?
Why can the EU as such not deploy more troops under the UN flag with a UN mandate?
SwedishFörst av allt skulle jag vilja sätta in EIT i ett historiskt sammanhang.
Mr President, firstly I would just like to put the EIT in a historical context.
SwedishJag ser språk som den bästa fredsbevarande styrk vi kan sätta in i Europa.
I see language as the best peacekeeping force that we in Europe can deploy.
SwedishVarför kan inte EU som sådant sätta in fler trupper under FN: s flagga med ett FN-mandat?
Why can the EU as such not deploy more troops under the UN flag with a UN mandate?
SwedishVilka sanktioner kommer rådet att sätta in gentemot regimens ledare?
What sanctions are planned by the Council with regard to members of the regime?
SwedishJag tycker att det är mycket viktigt att mycket noggrant sätta sig in i detta ärende.
I believe that this is an issue which must be taken extremely seriously.
SwedishLåt oss gå från ord till handling och verkligen sätta in ordentliga ekonomiska sanktioner!
Let us move from words to deeds and actually apply proper economic sanctions.
SwedishVi borde tänka efter om det skulle kunna komma därhän att vi måste sätta in en polisstyrka.
Nonetheless, I am in complete agreement with the actions of the contact group.
SwedishVälj ur listrutan det fältnamn ur den aktuella tabellen som Du vill sätta in i argumentet.
In the list box select the field name of the current sheet to be used in the filter.
SwedishDärför måste vi sätta in alla instrument vi har och utnyttja dem så mycket som möjligt.
We therefore need to employ all possible means and use them to the full.
SwedishDet kommer att visa var man behöver sätta in reparationer - så sant som det är sagt.
Well, it will show where repairs are needed - that is certainly true.
SwedishDet måste vi sätta in alla krafter på, så att vi kan vidareutveckla dessa.
In the end we must use all possible means to continue to develop these.
SwedishJag kommer att ge kommissionären lite statistik för att sätta in detta i sitt sammanhang.
I will give to the Commissioner a list of figures to put it into context.
SwedishDär så är möjligt måste vi sätta in militärer för att lösa miljöproblem.
Where possible, we must make use of military personnel to resolve environmental problems.