"per capita" Englisch Übersetzung


Meintest du per
SV

"per capita" auf Englisch

EN

"per capita" auf Schwedisch

SV per capita
volume_up
{Adverb}

per capita (auch: per man)
Till och med då, vid 2100 är genomsnittligt GDP per capita över 200 000 dollar.
Even at that rate, by 2100 average GDP per capita in the world will be $200,000.
Utgifterna per capita i söder och öster är inte obalanserade.
The per capita spending in the South and the East is not unbalanced.
Detta tvivel gäller även valet av BNP per capita som absolut referenspunkt.
I also have doubts as to the choice of per capita GDP as an absolute reference.

Synonyme (Englisch) für "per capita":

per capita

Ähnliche Übersetzungen für "per capita" auf Englisch

per Präposition
English
per Artikel
English
capita Substantiv
English

Beispielsätze für "per capita" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishFaktum är att det bara är Irland som spenderar mer per capita än Förenta staterna.
In fact, only Ireland spends more per head of the population than the United States.
SwedishDen region som jag företräder har den lägsta BNP per capita bland samtliga i Förenade kungariket.
The region that I represent has the lowest GDP per head of any region in the United Kingdom.
SwedishSkall den vara progressiv, såsom Spanien vill, eller proportionell till tillgångarna, eller kanske per capita?
Should it be progressive, as Spain hopes, proportional to wealth, or a head tax?
SwedishFör det tredje om det i kommissionens nya planer tas hänsyn till befolkningens bidrag per capita.
Thirdly, whether the Commission's new plans take account of the contribution per head of population.
SwedishDet land som förorenar mest per capita, USA, vill inte vara med.
The country which causes the most pollution per head of population - the United States - does not wish to participate.
SwedishI vilket fall som helst bör stödnivån per capita inte vara högre i de rikare medlemsstaterna än i de mindre utvecklade.
The first problem I would like to highlight is the size of the budget for the period in question.
SwedishDet land som vinner mest per capita på skuldlättnaden inom ramen för HIPC är Guyana, som får 769 US-dollar per capita.
It is clear that more needs to be done for the poor countries that benefit from the HIPC Initiative.
SwedishPå 20 år har BNP per capita dividerats med sex.
We should be aware that the GNP per inhabitant has decreased to one sixth of what it was twenty years ago.
SwedishNiger däremot, som återfinns på 174: e plats i indexet, får endast 48 US-dollar per capita i skuldlättnad.
The World Bank and the IMF are developing a new framework for long-term debt sustainability in low-income countries.
SwedishFör det första anges ett konvergensmål för de regioner vars BNP per capita ligger under 75 procent av EU-snittet.
Firstly, there is a convergence target for those regions with a GDP of less than 75% of the Community average.
SwedishEurostat offentliggör regelbundet statistik om BNP per capita i köpkraftspariteter för alla länder i EU.
Eurostat regularly publishes statistics on GDP per inhabitant in purchasing power standards for all countries in the EU.
SwedishEuropa investerar i dag 25 gånger mer pengar och 50 gånger mer trupper per capita i Kosovo än i Afghanistan.
Mr President, I was in Bosnia-Herzegovina recently and saw the successful start of EUFOR, the EU peacekeeping mission.
SwedishLandet har en BNP per capita på 714 US-dollar.
The output per head there is USD 714 a year.
SwedishFör det andra beträffande biståndet, herr ordförande, så ger vi Europeiska unionens största bistånd per capita till Albanien.
Secondly, so far as aid is concerned, Mr President, we have granted Albania the largest ever amount of aid percapita.
SwedishDet är ett faktum att en allt större andel av konsumtionen per capita av fisk utgörs av bearbetade produkter.
It is an established fact that an ever increasing proportion of the pro capita consumption of fish is in the form of processed products.
SwedishVarje år transporterar Donau och Tisza 120 miljarder kubikmeter vatten genom Ungern, vilket gör oss till ledare per capita i Europa.
This directive is the result of experience gained over many years in the Member States in relation to managing waterways.
SwedishFör det första anges ett konvergensmål för de regioner vars BNP per capita ligger under 75 procent av EU-snittet.
It would have been better if the Commission had accompanied the financial perspective with its ideas on how to reform the Union’ s own resources.
SwedishIndien producerar ett ton koldioxid per capita, medlemsstaterna i Europeiska unionen ligger i genomsnitt på cirka 10 ton.
India produces a tonne of CO2 per head of the population, as against the Member States of the European Union with about 10 tonnes on average.
SwedishI detta sammanhang bör noteras att Mauritius BNP per capita faktiskt är högre än Portugals och bara något lägre än Spaniens.
In this context it is notable that Mauritius' GDP per head is in fact higher than that of Portugal and just slightly lower than that of Spain.
SwedishI detta sammanhang bör noteras att Mauritius BNP per capita faktiskt är högre än Portugals och bara något lägre än Spaniens.
In this context it is notable that Mauritius ' GDP per head is in fact higher than that of Portugal and just slightly lower than that of Spain.