"orimligt" Englisch Übersetzung

SV

"orimligt" auf Englisch

SV orimligt
volume_up
{Adverb}

orimligt (auch: löjligt, absurt, befängt)
orimligt (auch: oskäligt, oförnuftigt)
Normalt brukar förslagen ändå vara orimligt byråkratiska - så inte i detta fall.
Nevertheless, the proposals tend normally to be unreasonably bureaucratic - not so in this case.
Det är en orimligt hög summa och så får det inte vara.
It is an unreasonably large amount and it is totally unacceptable.
Det är förstås bara beklagligt att tidsplanerna för att genomföra detta är orimligt långa.
Obviously it is just regrettable that the deadlines for implementation are an unreasonably long way off.

Beispielsätze für "orimligt" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishNär registreringsskatten missbrukas av en regering blir bilpriserna orimligt höga.
Registration tax when abused by government raises the price of cars exorbitantly.
SwedishDet är inte orimligt att förvänta sig något i gengäld från alla medlemsstater.
It is not unreasonable to expect something in return from all Member States.
SwedishDetta är ett märkligt och orimligt förhållande som har tillåtits bestå under lång tid.
This is an extraordinary anomaly. It has been allowed to go on for a long time.
SwedishEftersom vi vet att dumpning förekommer är det orimligt att den tillåts fortgå.
Given that we know dumping takes place, it makes no sense to allow it to be tolerated.
SwedishDet är orimligt att överlåta åt flygvärdinnor att bedöma människors skyddsbehov.
It is unreasonable to leave it to the cabin crew to assess people' s need for protection.
SwedishDärmed är det orimligt att slentrianmässigt ta fingeravtryck på flyktingar.
It is therefore unreasonable to routinely take the fingerprints of refugees.
SwedishÄnnu mer orimligt är förslaget om att vi skall ha en speciell, mycket låg, EU-skatt.
The proposal that we should have a special, very low EU tax is even more unwarranted.
SwedishGenom olyckliga beslut i det förgångna sitter vi fast i ett orimligt system.
We are stuck with an unreasonable system because of unfortunate decisions in the past.
SwedishDet vore orimligt att låta medborgarna betala denna övervakning av dem själva.
We would like to know for how long these two types of data will be kept.
SwedishDet är orimligt och skrämmande, och det undergräver FN: s trovärdighet.
This is unreasonable and frightening, and it undermines the UN's credibility.
SwedishI politiken är emellertid ingen tvungen att göra något som är omöjligt eller orimligt.
In politics, however, nobody is forced to do what is impossible or absurd.
SwedishI utskottet avvisade vi det som orimligt i dåvarande ändringsförslag 20.
In the committee, we rejected that as nonsensical in the then Amendment 20.
SwedishAnnars måste vi ta pengar från Afrika eller Latinamerika, och det vore orimligt.
Otherwise we have to take money from Africa or Latin America, and that would be unreasonable.
SwedishDet är orimligt och skrämmande, och det undergräver FN:s trovärdighet.
This is unreasonable and frightening, and it undermines the UN's credibility.
SwedishI den meningen är misstroendevotumet olägligt, olämpligt, orimligt och överdrivet.
In these circumstances, a vote of censure is inappropriate, disproportionate and excessive.
SwedishÄnnu mer orimligt är förslaget om att vi skall betala en speciell, mycket låg, EU-skatt.
The proposal that we should have a special, very low EU tax is even more unwarranted.
SwedishAtt få företagen att betala för trafikstockningar som orsakas av medlemsstaterna är orimligt.
To make businesses pay for congestion caused by the Member States is nonsensical.
SwedishVerkligheten är att kulturbudgetar skärs ned till orimligt låga nivåer.
The reality is that budgets for culture are being slashed to penury levels.
SwedishDe utgör 55 procent av budgeten, som Michaele Schreyer sade, och det är helt orimligt.
As Mrs Schreyer said, these constitute 55% of the budget, and that is quite unreasonable.
SwedishDet är helt orimligt och inte ett rimligt sätt att använda EU-medel på.
It is quite unreasonable and does not constitute a proper use of EU funds.