"orörd" Englisch Übersetzung

SV

"orörd" auf Englisch

volume_up
orörd {Adj.} [Beispiel]

SV orörd
volume_up
{Adjektiv}

orörd (auch: oskadd, helskinnad)
orörd (auch: oberörd)
Den mängd pengar som förblir orörd är fortfarande enorm.
The amount of money that remains untouched is still enormous.
Men jag tror verkligen att formuleringen om examina och utbildningsbevis bör lämnas orörd.
But I strongly believe that the wording on degrees and diplomas should remain untouched.
Natura 2000 behöver naturlig, orörd mark som inte är skogbevuxen eller odlad, med andra ord våtmarker.
Natura 2000 needs natural, untouched land that is not wooded or cultivated, in other words wetlands.
orörd (auch: obruten, okränkt, oantastad)
volume_up
to inviolate {Adj.}

Synonyme (Schwedisch) für "orörd":

orörd

Beispielsätze für "orörd" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishGenom Natura 2000 har man gjort mycket för att skydda oförstörd eller orörd miljö.
in writing. - Natura 2000 has done much to protect unspoilt or virgin environment.
SwedishSå varför har frågan fram till nyligen legat orörd hos rådet?
So why is it that until recently, this has been stuck in the Council's in-tray?
SwedishI Tyskland är bara 2 procent av marken fortfarande orörd.
In Germany, only 2% of the soil is still in its natural condition.
SwedishDet finns nu ett rättsligt utslag som lämnar de lokala myndigheternas rätt att erbjuda kollektivtrafik orörd.
There is now a legal judgment that leaves intact local authorities’ right to offer public transport.
SwedishOm vi nu talar om en utsökt, orörd, vacker natur, har vi all anledning att tillämpa de senaste normerna.
If we speak of magnificent unspoiled natural beauty, we have grounds for applying the latest standards there.
SwedishDetta är ett mycket viktigt steg framåt för kontrollen av utsläpp inom en sektor som egentligen fortfarande är orörd.
This is a very important step forward in controlling emissions in a sector not really yet touched.
SwedishVi vill dessutom uppmana er att se till att själva kärnan i stabilitets- och tillväxtpakten förblir orörd.
In addition, we would also urge you to ensure that the essence of the Stability and Growth Pact remains intact.
SwedishFöretagsledningens rätt att förhandla direkt med de anställda förblir lika orörd som dess rätt att leda företaget.
The management's right to communicate directly with the workforce remains as unaffected as its right to manage the company.
SwedishFöretagsledningens rätt att förhandla direkt med de anställda förblir lika orörd som dess rätt att leda företaget.
The management' s right to communicate directly with the workforce remains as unaffected as its right to manage the company.
SwedishHon är som en orörd blomma.
SwedishÄndå har miljösituationen blivit bättre sedan 1989, och i ansökarländerna finns till exempel stora arealer nästan orörd natur.
However, the condition of the environment has been steadily improving since 1989, and there are large areas, for example, of unspoiled nature in these countries.
SwedishFrågan är nu om, som i utskottet, socialdemokraterna och kommunisterna kommer att gå ihop vid omröstningen för att lämna den gamla, misslyckade dagordningen orörd.
The question now is whether, as in committee, the Socialists and Communists will vote as one to keep the old, failed agenda intact.