"orättvis behandling" Englisch Übersetzung

SV

"orättvis behandling" auf Englisch

SV orättvis behandling
volume_up
{Verb}

orättvis behandling (auch: diskriminering, trakassering)
volume_up
to victimize {Vb.} (cause to suffer unfairly)

Ähnliche Übersetzungen für "orättvis behandling" auf Englisch

orättvis Adjektiv
behandling Substantiv

Beispielsätze für "orättvis behandling" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishOrättvis behandling leder till störningar i handeln och således till konkurrensförfalskning.
Unequal treatment leads to trade distortion and thus to unfair competition.
SwedishHär handlar det slutligen om att sätta stopp för en orättvis behandling av de olika transportmedlen.
We are, after all, anxious to ensure that no mode of transport is treated unfairly.
SwedishVi kan inte tolerera diskriminerande eller orättvis behandling av en eller flera EU-medlemsstater.
We cannot tolerate discriminatory or unfair treatment of any one or more Member States of the EU.
SwedishTobak är den enda jordbruksprodukten som behandlas på det här sättet och det är en orättvis behandling.
Tobacco is the only agricultural product subjected to this type of treatment, and that treatment is unfair.
SwedishVi måste insistera på att människorättsaktivister i andra situationer inte fängslas eller utsätts för orättvis behandling.
We must insist that human rights defenders in other situations are not imprisoned or treated unjustly.
SwedishLiknande orättvis behandling måste upphöra.
There is one notable exception to this rule, however.
SwedishLiknande orättvis behandling måste upphöra.
SwedishHushållsarbetare utsätts ofta för diskriminering och kan lätt bli föremål för ojämlik, orättvis eller kränkande behandling.
Domestic workers are often discriminated against and can easily be subjected to unequal, unfair or abusive treatment.
SwedishMedlemsstaterna uppmanas även att vara vaksamma när det gäller arbetsgivare som utsätter kvinnliga arbetstagare för orättvis behandling.
The Member States are also urged to be vigilant regarding any harmful treatment of women workers by employers.
SwedishEn liknande orättvis behandling har gjorts mot Europeiska miljöbyrån med tanke på dess ökade arbetsbörda till följd av utvidgningen.
A similar injustice has been done to the Environment Agency, given its increased workload as a result of enlargement.
SwedishVad detta däremot tyder på är att någon anser att de har utsatts för orättvis behandling och vill göra något åt det.
What they do indicate is that someone believes they have been on the receiving end of unfair treatment and wants to do something about it.
SwedishVarje gång en kvalifikation inte erkänns handlar det om en person som ställs inför problem och som lider av orättvis behandling.
Every time a qualification is not recognised, it is an individual who is left facing a problem and who suffers unfair treatment.
SwedishVi är ute på hal is här, och det skulle kunna medföra allvarliga obalanser och därigenom en orättvis behandling av de fattigaste länderna.
That is a slippery slope that could result in serious imbalances and, hence, unfair treatment of the poorest countries.
SwedishMen det kan inte bli tal om att tillämpa detta på den konstitutionella delen, för det skulle leda till en mycket orättvis behandling.
This, however, does not apply to the constitutional part, as we would then end up with things being done on a very unequal basis.
SwedishVi är också bekymrade över religionsfriheten: många av Irans religiösa minoriteter fortsätter att utsättas för förföljelse och orättvis behandling.
We are also concerned about religious freedom: many of Iran’s religious minorities continue to suffer persecution and unfair treatment.
SwedishUnder sammanträdet uttryckte bilhandlarna framför allt oro när det gäller orättvis behandling i förhållande till tillverkarna.
During the hearing, concerns and anxieties were expressed above all on the part of car dealers on account of unequal treatment in relation to manufacturers.
SwedishVi är också bekymrade över religionsfriheten: många av Irans religiösa minoriteter fortsätter att utsättas för förföljelse och orättvis behandling.
We are also concerned about religious freedom: many of Iran’ s religious minorities continue to suffer persecution and unfair treatment.
SwedishNu måste jag tyvärr meddela att en orättvis behandling av medlemsstaterna förekommer på högre nivå inom EU:s ledande organ, som kommissionen.
Here I have to state, unfortunately, that unequal treatment of Member States is evident at high levels of EU management, including the Commission.
SwedishNu måste jag tyvärr meddela att en orättvis behandling av medlemsstaterna förekommer på högre nivå inom EU: s ledande organ, som kommissionen.
Here I have to state, unfortunately, that unequal treatment of Member States is evident at high levels of EU management, including the Commission.
SwedishUndantagsklausulen är negativ för arbetstagarna och arbetsgivarna, öppnar för orättvis behandling och exploatering och är skadlig för människors hälsa.
The opt-out clause is detrimental to workers and employees, opening the door to unfair treatment, exploitation and harm to people's health.