"orättvis" Englisch Übersetzung

SV

"orättvis" auf Englisch

SV orättvis
volume_up
{Adjektiv}

orättvis
volume_up
unfair {Adj.}
Oppositionsledarna genomgick i våras en orättvis rättegångsprocess.
The opposition leaders were subjected to unfair trials in the spring.
Vi måste bekämpa orättvist stöd till företag och orättvis konkurrens.
We must combat unfair aid to businesses and unfair competition.
Orättvis konkurrens uppstår, vilket leder till en felaktig marknadsfunktion.
Unfair competition occurs, leading to inadequate functioning of the market.
orättvis (auch: upprörande, orättfärdig)
Texten är även orättvis, och har avlett politikernas uppmärksamhet från mer överhängande problem i flera år vid det här laget.
The document is also iniquitous, and has for a number of years been diverting the attention of politicians from more pressing problems.
.– Vi röstade mot resolutionen om stöd för Annan-planen, som är uppenbart ensidig och orättvis och inte erbjuder någon fast och bestående grundval för att lösa Cypernfrågan.
   We voted against the resolution in support of the Annan plan, which is flagrantly biased and iniquitous and cannot form a firm and enduring basis for settlement of the Cyprus question.
orättvis (auch: ostoppbar, ohejdbar)
orättvis (auch: felaktig, galen, fel, orätt)
volume_up
wrong {Adj.}
Vidare är det orättvist att hänvisa till hotet om en tilltagande hinduisk fundamentalism.
Furthermore, it is wrong to refer to the threat of increasing Hindu fundamentalism.
Detta blockerar systemet och missgynnar de som verkligen flyr från orättvisor och missförhållanden.
This clogs the system to the disbenefit of those genuinely fleeing from injustice and wrong.
Textilindustrin har drabbats hårt av orättvis konkurrens från Kina, och denna konkurrens kommer bara att bli värre.
The textile industry has been hit hard by unfair competition from China, and this competition will only get worse.
orättvis (auch: orättfärdig, oskäligt)
I den nuvarande situationen har vi en bristfällig och orättvis marknad.
The present situation is a flawed and inequitable market.
Denna nya rättegång, den tredje i ordningen, är orättfärdig och orättvis och lämnar dem åt sitt öde, nämligen dödsstraff.
This new trial, the third, is inequitable and unjust and leaves them in the throes of a death sentence.
Våra företag står i dag därför inför en orättvis situation - jag tänker t.ex. på fallet med motorvägarna i Polen.
At present in Europe, therefore, our enterprises are suffering from an inequitable situation - I remember the case of motorways in Poland.
orättvis
volume_up
injust {Adj.} [selt.]

Synonyme (Schwedisch) für "orättvis":

orättvis
Swedish

Beispielsätze für "orättvis" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishJag vill ändå fråga er: Anser ni att den nuvarande situationen alls är orättvis?
I would still like to ask you: do you feel any injustice in the situation as it is?
SwedishFör det första finns det en enorm och orättvis skillnad i välståndsfördelningen.
First, there exists a huge and unjust discrepancy in wealth distribution.
SwedishDe garanterar att andra inte missbrukar den öppenheten genom att bedriva orättvis handel.
It is the guarantee that others will not abuse that openness by trading unfairly.
Swedish. – Jag anser att den pågående reformeringen av sockerordningen är orättvis av två orsaker:
I fully recognise the desirability of improving conditions for handicapped people.
SwedishNågra anser att den utgör en rättvis politik, medan andra ser den som orättvis.
By some, it is regarded as a just policy, and by others as unjust.
SwedishHär handlar det slutligen om att sätta stopp för en orättvis behandling av de olika transportmedlen.
We are, after all, anxious to ensure that no mode of transport is treated unfairly.
SwedishDet motiverar dock inte en orättvis fördelning av finansiella medel.
It cannot, however, be a justification for inequality in the distribution of financial means.
SwedishDen är socialt orättvis eftersom stödet inte fördelas rättvist mellan länder, regioner och jordbrukare.
Socially: aid is unfairly distributed between countries, regions and farmers.
SwedishDe anser med rätta att reformen är brutal, radikal och orättvis.
They rightly believe the reform to be brutal, radical and unjustified.
SwedishFör det tredje tog vi upp tillgången till media som är orättvis i ett statskontrollerat system.
Thirdly, we discussed access to the media, which is unfairly organised in a State-controlled system.
SwedishDe anser med rätta att reformen är brutal, radikal och orättvis.
I can certainly forecast them myself, and so can all those who understand the sector and work in it.
SwedishVi skulle banka olika kulturer in i en orättvis likhet.
We would be bashing different cultures into the same unfounded shape.
SwedishJag kan inte föreställa mig att ledamoten anser att en sådan djupt omänsklig och orättvis lösning är vettig.
I cannot imagine that the questioner would agree to such an inhuman and unsocial solution.
SwedishBördan behöver omfördelas, men till ” användning ” av kapital, annars kommer beskattningen att förbli orättvis.
It will introduce factors for injustice and fail to penalise those who consume most heavily.
SwedishAnser inte kommissionen att denna bestämmelse är orättvis och diskriminerar mindre men dock värdefulla projekt?
Does the Commission believe this unfairly discriminates against small but worthwhile projects?
SwedishOm rättegången i fråga var orättvis så skulle detta i själva verket utgöra ett brott.
I would insist, therefore, that the Larrañaga case offers us an opportunity to state that the death penalty must be abolished.
SwedishDet var en orättvis fråga för medlen går till reserven och används för syften som t.ex. hiv.
This was a really dishonest question, because the funds go into the reserve and they are used for purposes such as HIV.
SwedishSjälva strukturen i kammaren är alltså orättvis.
The very structure of this Assembly is therefore unbalanced.
SwedishDen är också miljömässigt orättvis, vi behöver en gemensam jordbrukspolitik som tar hänsyn till marken, som tar hänsyn till ...
Environmentally: we need a CAP which respects the soil, which respects ...
SwedishDen politik som går ut på att öppna marknaden för otyglad och orättvis global konkurrens bidrar bara till problemet.
Aid and Community programmes are mainly accessible to firms with specialised departments to deal with them.