"orättfärdig" Englisch Übersetzung

SV

"orättfärdig" auf Englisch

SV orättfärdig
volume_up
{Adjektiv}

orättfärdig (auch: orättvis, upprörande)
orättfärdig (auch: felaktig, galen, fel, orättvis)
volume_up
wrong {Adj.}
I fallet Hamas sade vi en gång att organisationen som helhet var både politiskt och militärt orättfärdig.
In the case of Hamas, we said at one time that it was, as a whole, both politically and militarily wrong.
När det gäller Hizbullah är vi fortfarande inkonsekventa eftersom vi i deras fall säger att den militära sidan är orättfärdig, men vi kan möta dem på den politiska nivån.
Where Hezbollah is concerned, we are still two-faced, because in their case, we say that the military side is wrong, but we can deal with them at a political level.
orättfärdig (auch: orättvis, oskäligt)
Denna nya rättegång, den tredje i ordningen, är orättfärdig och orättvis och lämnar dem åt sitt öde, nämligen dödsstraff.
This new trial, the third, is inequitable and unjust and leaves them in the throes of a death sentence.

Beispielsätze für "orättfärdig" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishDen bevisar att rättsskipningen styrs av politiska motiv och är orättfärdig.
It proves that jurisprudence is controlled by political motives and is unjust.
SwedishJag har ofta försvarat både de Gröna och Greenpeace mot orättfärdig kritik.
I have often defended the Greens, and also Greenpeace, against unjustified criticism.
SwedishFör att man skall få en orättfärdig administration, så krävs inga olagligheter.
Just because there is unjustified management does not necessarily mean there is unlawful management.
SwedishDärför tillbakavisar jag också den anmärkning som Novo gjorde tidigare som fullständigt orättfärdig.
I therefore also reject the comment which Mr Novo made some while ago as completely unjustified.
SwedishDetta ska uppnås genom en orättfärdig obligatorisk koalition.
That is to be achieved by the iniquity of mandatory coalition.
SwedishDenna situation är oacceptabel och visar tydligt hur orättfärdig och orättvis den polska vallagen är.
That situation is unacceptable and shows clearly how unjust and unfair the Polish electoral law is.
SwedishDet är en orättfärdig lag och en skamfläck.
It is an unjust law and a stain of dishonour.
SwedishVi motsätter oss absolut den här övningen i förstörelse av offentliga tjänster, som är både bakåtsträvande och socialt orättfärdig.
We are absolutely opposed to this exercise in the destruction of public services, which is both regressive and socially unjust.
SwedishSlutsatsen är att det mesta av kritiken är överdriven, ja orättfärdig, även om förslaget till avtal säkerligen har vissa brister.
The conclusion is that most of the criticism is exaggerated, indeed unfair, though the draft agreement certainly has some shortcomings.
SwedishAtt sträcka sig så långt som att betrakta dem som protesterar mot en enligt dem orättfärdig samhällsordning som terrorister är självfallet inte rimligt.
It is clearly inappropriate to go so far as to view those who protest against what they consider to be an unjust social order as terrorists.
SwedishSamtidigt bör den anmälande parten skyddas mot orättfärdig användning av de uppgifter som tagits fram, genom att säkerhetsdatabladet åtnjuter upphovsmannarättsskydd.
At the same time, the security data document should be under copyright in order to protect the applicant against misuse of the data obtained.
SwedishDe anser att dessa bestämmelser inte överensstämmer med subsidiaritetsprincipen och att deras egna garantibestämmelser utsätts för orättfärdig konkurrens.
They think that this regulation does not comply with the subsidiarity principle and that their own guarantee regulations are subject to illegal competition.
SwedishDetta har inte bara lett till orättvisa situationer för tilltalade, utan också skapat en orättfärdig börda på resurserna för den stat som verkställer ordern.
This has led not only to unjust situations for defendants, but has also created an unjustified burden on the resources of the state executing the warrant.
SwedishDärför är varje övre gräns man anger som förutsättning för erhållande av bidrag samtidigt en orättfärdig kostnadshöjning för investeringar som redan gjorts.
The fixing of any form of ceiling for the payment of support is therefore an unwarranted additional financial burden on those who have already made investments.
SwedishDet är sant att kineserna, som ni påpekade, har världsrekord i avrättningar och att den kinesiska regimen är orättfärdig eftersom den åsidosätter de mänskliga rättigheterna.
It is true that the Chinese hold the world record for executions, as you have said, and that the Chinese regime is unjust, because it disregards human rights.
SwedishAnnars skulle Hun Sen få orättfärdig legitimitet och när vi skickar en delegation med observatörer och till och med 10 000 ecu betyder inte det att vi därmed sanktionerar valresultatet.
Otherwise Hun Sen would wrongly be accorded legitimacy. Sending a delegation of observers and even ECU 10 000 does not mean that we also sanction the policy.
SwedishStängningen av gränserna som Förenta staterna ensidigt påtvingar vår klementinsektor är en orättfärdig handelsåtgärd som bör kritiseras av detta parlament.
Ladies and gentlemen, the border closure that the United States is unilaterally imposing on our clementines sector is an unjustifiable trade action, which this Parliament must condemn.
SwedishDärför anser jag att vi måste be kommissionen om en gemensam antitrustpolitik för EU, som ska värna om pluralismen och mångfalden och förhindra orättfärdig ägarkoncentration.
I therefore think that we need to ask the Commission for a common European antitrust policy which will protect pluralism and diversity and prevent the unfair concentration of ownership.
SwedishI och med att man ansåg att denna skillnad i villkoren var en form av orättfärdig diskriminering på grundval av nationalitet, förde personalen en rad fall till EG-domstolen.
Finding this difference in treatment a form of unjustified discrimination on the grounds of nationality, the staff brought a series of cases in the Court of Justice of the European Communities.