"oavvisligt" Englisch Übersetzung

SV

"oavvisligt" auf Englisch

SV oavvisligt
volume_up
{Adjektiv}

1. Förmlich

Likabehandling av kvinnor och män är ett oavvisligt krav som alla EU-länder måste uppfylla.
Equal treatment of women and men is an imperative demand that all EU countries must fulfil.
Det är konstitutionellt ett oavvisligt krav att en folkomröstning äger rum i Danmark, Portugal och Irland, innan något fördrag kan träda i kraft.
It is constitutionally imperative for a referendum to be held in Denmark, Portugal and Ireland before any treaty can come into force.

Beispielsätze für "oavvisligt" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishDärför finns det ett oavvisligt och trängande behov av att se över och utöka direktivet.
There is therefore a crucial and urgent need to revise and extend the directive.
SwedishLikabehandling av kvinnor och män är ett oavvisligt krav som alla EU-länder måste uppfylla.
The June List’ s basic attitude is that issues of equality have very high priority.
SwedishDe villkor som EU har fastställt för ett ekonomiskt bidrag till återuppbyggnad är ett oavvisligt krav.
The conditions laid down by the European Union for a financial contribution for reconstruction are a .
SwedishRespekten för våra rättigheter är inte bara ett oavvisligt krav - det är vår enda väg till välstånd och säkerhet.
Respect for our rights is not merely inalienably ours; it is our only path to welfare and security.
SwedishKultur, dvs. historia, språk, traditioner, måste för de europeiska medborgarna förbli något som binder samman, något grundläggande och oavvisligt.
Culture, which also means history, languages and traditions, must remain a fundamental and indispensable bond for European citizens.
SwedishÄntligen, och på ett ganska seriöst sätt, talar man för första gången om multifunktionalitet, vilket är ett oavvisligt krav för vissa missgynnade randområden.
At last, for the first time, multifunctionality, which is indispensable for some disadvantaged peripheral areas, is treated quite seriously.
SwedishDe åtgärder som föreslås skulle, om de tillämpades mekaniskt på de avlägset belägna regionerna, oavvisligt bromsa den dynamik vi sett de senaste åren.
If the proposed measures were automatically applied to the outermost regions, they would be an undeniable hindrance to the dynamism we have witnessed in recent years.
SwedishForskare över hela världen upprepar enhälligt: uppvärmningen av planeten är ett oavvisligt straff för vår livsstil och växthuseffekten bara förvärrar katastroferna.
Scientists throughout the world are all telling us that global warming is irreversibly changing the way we live and greenhouse gas emissions are only serving to make these disasters worse.
SwedishEtt oavvisligt krav kvarstår trots avslaget i utskottet, nämligen internaliseringen av de externa kostnaderna, även i de fall, där det vid en exakt definition fortfarande finns skilda meningar.
The internalization of external costs remains an inescapable requirement, despite the committee's failure to support it, and despite differences over the precise definition of the concept.
SwedishDe målsättningar som skall uppnås kräver emellertid oavvisligt en progressiv introduktionsperiod med nya bestämmelser som åtföljs av respektive införande, särskilt vad gäller finansiella aspekter.
The objectives to be achieved therefore irrefutably require the progressive introduction of new provisions plus appropriate follow-up of implementation, particularly as regards the financial aspects.