"någon" Englisch Übersetzung

SV

"någon" auf Englisch

EN

SV någon
volume_up
{Pronomen}

volume_up
any {Pron.}
Det är ingen kritik av förbundskanslern, ingen kritik av någon CDU-politiker.
That is not a criticism of the Federal Chancellor, nor is it a criticism of any CDU politician.
För det första kan de inte se någon förbättring för egen del i detta.
In the first place, they do not see in it any improvement for them.
Men kommissionen tilldelas inte någon rättslig grund för detta i fördraget.
The treaty, however, does not give it any right to do this.
någon (auch: vem som helst)
volume_up
anybody {Pron.}
Europeiska gemenskapen bildades inte för att attackera eller hota någon.
This European Community was not built to attack anybody nor to threaten anybody.
Låt oss hoppas att den inte störs av någon vulkan eller något eller någon annan!
Let us hope that it will not be interrupted by a volcano or anything or anybody else!
Är det möjligt för någon i denna värld att jobba tillsammans och göra det bättre?
Is it possible for anybody in this world to work together to make it better?
någon (auch: vem som helst)
volume_up
anyone {Pron.}
Jag litar inte på honom, och jag litar inte på någon annan här heller!
I don't trust him, and I don't trust anyone else in here either!
Detta får inte tystas ned, skylas över eller fördröjas för att göra Förenta staterna eller någon annan till viljes.
It must not be hushed up, covered up, slowed down to please the US or anyone.
Här står mänskliga rättigheter och liv på spel, och det får varken vi eller någon annan glömma.
Human rights and human lives are at stake here, and neither we nor anyone else must forget that.
volume_up
either {Pron.}
Det finns varken någon rättslig eller någon politisk grund för det.
That is not defensible in either legal or political terms.
De har inte tillgång till det, det stämmer, men de har inte heller någon inblick.
They have no access, that is correct, but they cannot consult it either.
Någon bär ansvaret för detta, antingen parlamentet eller den spanska regeringen.
Somebody is responsible, either Parliament or the Spanish Government.
någon (auch: i positiva satser)
volume_up
somebody {Pron.} (refers to a non-specified person)
Frågan är vem som skall städa upp efteråt - den person som orsakat skadan eller någon annan?
The issue is who tidies up afterwards - the person who causes it or somebody else?
Du skulle inte kunna höra skillnad på någon från Texas och någon från Rom.
You couldn't tell the difference between somebody from Texas and somebody from Rome.
Och nu när du är här... så önskar jag att du var någon annan.
I'm wishing you were somebody else.
någon
volume_up
someone {Pron.} (refers to a non-specified person)
De kan gifta sig med någon av det motsatta könet eller med någon av samma kön.
They can marry someone from the opposite sex or someone of their own sex.
Visa mig någon kille som aldrig sakt skitsnack, Så ljuger han!
Show me a man that's never said shit, I'll show you someone full of shit!
Vi ger dem samma dricks som vi ger någon som putsar våra fönster.
What we give them are the tips we give someone who cleans our windows.

Synonyme (Schwedisch) für "någon":

någon
Swedish

Beispielsätze für "någon" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishVi har inte fått någon förklaring till de 12 procent som ni nämnde, herr Kallas.
We have not been given an explanation of the 12% that you mentioned, Mr Kallas.
SwedishNi betonade båda två att det inte finns någon militär lösning på denna konflikt.
You both stressed the fact that there is no military solution to this conflict.
SwedishDet kan inte råda någon tvekan om hur viktig balansen är mellan dessa två pelare.
There can be no doubt about the importance of balance between these two pillars.
SwedishAtt tillskriva någon ansvaret kan vara en obehaglig process, men den är viktig.
Assigning liability may be an uncomfortable process, but it is an essential one.
SwedishBin är mycket viktiga varelser, för utan dem skulle vi inte ha någon pollinering.
Bees are very important creatures, as without them we would have no pollination.
SwedishHan är en faktor bakom den rådande ekonomiska krisen, inte någon världsfrälsare.
He is an architect of the current economic crisis, not a saviour of the world.
SwedishMen jag vet inte om det finns någon annan möjlighet än den som nu har föreslagits.
However, I know of no other possibility than the one that has now been proposed.
SwedishDetta främjar inte effektiviteten och det innebär inte någon säkerhet mot risker.
This does not promote efficiency and it does not provide security against risk.
SwedishVi måste även se till att vi får någon form av klarhet i fråga om finansiering.
We must also ensure that we guarantee some kind of clarity in terms of financing.
SwedishLåt mig fastslå att vi inte är för någon protektionism, utan för öppna gränser.
Allow me to state that we are in favour not of protectionism but of open borders.
SwedishUtan rätten till sexuell och reproduktiv hälsa finns det inte någon jämställdhet.
Without the right to sexual and reproductive health, there is no gender equality.
SwedishAtt inte leva upp till krav innebär enligt min mening inte någon diskriminering.
A failure to meet requirements does not, in my view, represent discrimination.
SwedishResultatet är SANT om någon av cellerna i området har det logiska värdet SANT.
The result is TRUE if the Boolean value in a cell within the cell range is TRUE.
SwedishMin procedurfråga är inte lika allvarlig som någon av de föregående.
Mr President, my point of order is not as serious as some of the previous ones.
SwedishEmellertid vet Rothley mycket väl att denna kammare inte har någon initiativrätt.
However, Mr Rothley knows very well that this House has no right of initiative.
SwedishVill någon kollega begära ordet för gruppens räkning och motivera denna begäran?
Is there a member who wishes to speak on behalf of this Group to propose this?
SwedishRapporten anklagar inte någon speciell kommissionär för svek eller annat brott.
The report did not find individual Commissioners guilty of fraud or misconduct.
SwedishFörkastandet av konstitutionen var demokratiskt och förde inte EU till någon kris.
Rejecting the Constitution was democracy and did not drive the EU into a crisis.
SwedishDet kan inte finnas någon lämpligare tid att opponera sig än under en valkampanj.
There can be no more important time to oppose than during an election campaign.
SwedishFör det andra, om ministern verkligen kommer hit kommer han utan någon inbjudan.
Secondly, if the Minister does come here, he will be coming without an invitation.