SV menar
volume_up
{Verb}

menar
Vad jag menar är att sammanträdesordföranden har tillämpat arbetsordningen helt strikt.
This means that the president of the sitting strictly applied the Rules of Procedure.
Jag är inte säker på vad den ärade ledamoten menar med ordet " mångfaldigande ".
I am not sure what the honourable Member means by the word 'proliferation '.
Jag kan inte tänka mig att han menar att detta system fungerar som det skall.
I cannot believe he means this regime to be in place in the manner intended.

Synonyme (Schwedisch) für "menar":

menar
Swedish
mena
men

Beispielsätze für "menar" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishInom den kemiska industrin menar man att Reach i alltför hög grad gynnar miljön.
The chemical industry feels that REACH is overly favourable to the environment.
SwedishJag menar, om man tittar på bebisar rent ytligt så verkar de ganska meningslösa.
I mean, after all, if you look at babies superficially, they seem pretty useless.
SwedishDen måste byggas på en gedigen grund - och med gedigen grund menar jag sanningen.
It has to be built on a solid foundation, and a solid foundation means the truth.
SwedishCPN-rapporten menar att EU:s försök att påverka Kina skall ske med försiktighet.
The CPN report says that the EU must be cautious in attempting to influence China.
SwedishJag menar att vi måste insistera på att de skall kunna slaktas inom denna radie.
I believe we must insist on their being able to be slaughtered within that radius.
SwedishJag menar, varför inte börja -- vem sitter i baksätet egentligen, förutom barn?
I mean, why not start -- who's sitting in the back seat anyway except for kids?
SwedishJag menar, det är så mycket att göra, och han har inte råd att förlora något tid.
I mean, there's so much work to be done, and he can't afford to lose that time.
SwedishOch jag menar inte den konsensus som vi i oräkneliga fall når här i parlamentet.
And I am not talking about the consensus we reach so often in this Parliament.
SwedishNär jag säger ” vi ” menar jag oss alla – kommissionen, parlamentet och rådet.
When I say ‘ we’, I mean all of us – the Commission, Parliament and the Council.
SwedishMenar vi verkligen allvar med vårt ansvar eller spelar vi ett politiskt spel här?
Are we being serious about our responsibility or are we playing politics here?
SwedishDärför menar jag att den resolution vi har framför oss är bra och välbalanserad.
Therefore, I believe that the resolution before us is good and well balanced.
SwedishVi menar att det är felaktigt att tala om kommissionens ansvar som en institution.
We think it is wrong to talk about the Commission' s liability as an institution.
SwedishJag menar att detta är en helt avgörande tidpunkt för Iran och dess regering.
I believe that this is genuinely a crucial time for Iran and for its government.
SwedishJag menar att vi har möjliggjort ett bredare och mer fruktbart samarbete i dag.
Today, I believe that we have made broader and more fruitful cooperation possible.
SwedishJag menar att vi måste fortsätta att ta upp denna fråga och förbättra situationen.
I think we still have to go on to tackle this question and to have it improved.
SwedishVi måste ta itu med dem alla om vi menar allvar med en europeisk försvarsidentitet.
We have to address them all if we are serious about a European defence identity.
SwedishNär vi talar om ekonomisk tillväxt i Europa menar jag naturligtvis hållbar tillväxt.
When we speak of economic growth in Europe, I of course mean sustainable growth.
SwedishLåt oss börja med den första frågan: vad menar vi med interkulturell dialog?
Let us start with the first question: what do we mean by intercultural dialogue?
SwedishJag menar att detta kommer att få stor betydelse för att föra hela projektet framåt.
I believe that this will be very important for moving the whole venture forward.
SwedishVad jag menar är att det är skälet till några av de problem som har uppstått.
What I am saying is that is the reason for some of the problems that have arisen.