"märke" Englisch Übersetzung


Meintest du mark, to mark
SV

"märke" auf Englisch

SV märke
volume_up
{Neutrum}

märke (auch: ton, stämning, beaktande, not)
volume_up
note {Subst.}
Jag har lagt märke till att parlamentet delar denna uppfattning.
I have taken good note that this is a concern shared by Parliament.
Jag har lagt märke till ledamotens oro vad det gäller gisslandramat.
I have taken due note of the honourable member's concern about the hostage affair.
Vi kommer att lägga noga märke till dess innehåll och kommer att beakta varje punkt.
We will take careful note of its contents and will give due consideration to each point.
märke (auch: emblem, kännetecken)
volume_up
badge {Subst.}
När det begav sig 1989 bar jag ett märke med de kinesiska orden för frihet och demokrati.
Back in 1989, I wore a badge bearing the Chinese words for freedom and democracy.
Unionen är en global föregångare på utvecklingsbiståndets område, och denna givmildhet är ett märke vi kan bära med heder.
The Union is the global leader in the provision of development assistance and this generosity of spirit is a badge we can wear with honour.
märke (auch: sort, slag, fackla, svärd)
volume_up
brand {Subst.}
På varje enskilt märke bör anges alla tillsatser, inte bara de förbjudna.
Each individual brand should list all additives, not just the prohibited ingredients.
Välj papperstillverkare i listrutan Märke.
Under Brand you should select the paper manufacturer.
De uppgifter som visas här gäller alltid den tillverkare som anges i fältet Märke.
The details shown here always refer to the information provided by the manufacturer selected in the Brand field.
märke (auch: bula, buckla, hål, buktning)
volume_up
dent {Subst.}
märke (auch: figur, emblem, apparat, devis)
volume_up
device {Subst.}
märke (auch: bevis, belägg, stöd, spår)
volume_up
evidence {Subst.}
Det är ingen mening med att utveckla ett sådant märke och jag ser inget som tyder på att de europeiska konsumenterna vill ha ett EU-märke.
It is not worth pursuing it and I see no evidence to suggest that European consumers are looking for an EU logo.
Politisk vilja och en hög prioritering av bekämpningen av svält märker man inte mycket av, vare sig i fråga om deltagande i toppmötet eller i fråga om att skjuta till medel.
There is precious little evidence of political will or high priority granted to the fight against hunger, either in the participation of the Summit or in the release of resources.
märke (auch: tryckning, avtryck, intryck, känsla)
Du kanske märker att Sökordsverktyget eller Trafikkalkylatorn anger fler visningar än vad dina annonser faktiskt får.
You might notice that the number of impressions that the Keyword Tool or Traffic Estimator proposes is larger than the actual number of impressions your ads receive.
Du kanske märker att de här bilderna bidrar till omvandlingar genom att påminna kunderna om ditt varumärke.
These tabs show the last clicks, assist clicks, and assist impressions tied to particular conversions.
märke (auch: typ, uttryck, bevis, fläck)
volume_up
mark {Subst.}
Look at the state of preservation -- still the ad mark of a carpenter.
Om jag någonsin kommer ut, kommer det alltid finnas ett märke vid mitt namn.
If I ever get out of here, there will always be a mark by my name.
Och han satte ett märke på honom så att ingen skulle döda honom ".
And the Lord set a mark upon Cain lest any finding him should kill him ".
märke (auch: hack, pickande, hackande, lätt kyss)
volume_up
peck {Subst.}
märke (auch: skylt, spår, symbol, tecken)
volume_up
sign {Subst.}
Ändå märker man lika tydligt i kandidatländerna en känsla av tilltagande oro över bristen på ett exakt och bindande tidsschema.
However, there are equally clear signs in the candidate countries of growing concern over the lack of a clear, binding timetable for accession.
Om du är en spelare så märker du några nyanser här, vecken runt ögonen och runt munnen är tecken på optimism. ~~~ Och de höjda ögonbrynen är förvåning.
If you are a gamer, you will notice a few nuances here: the crinkle of the eyes up, and around the mouth is a sign of optimism, and the eyebrows up is surprise.
märke (auch: spår)
volume_up
trace {Subst.} (a small amount)
märke (auch: välfärd)
volume_up
weal {Subst.}

Synonyme (Schwedisch) für "märke":

märke

Beispielsätze für "märke" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishRådet lade dock märke till vissa positiva händelser i val- och massmediefrågor.
It noted, however, certain positive moves with regard to elections and the media.
SwedishDet betyder emellertid inte att vi inte har lagt märke till dokumentets svagheter.
However, this does not mean that we have not noticed the document's weak points.
Swedish   – Tyvärr lade jag märke till er för sent under den tidigare debatten, fru Brepoels.
   I am afraid I noticed you too late during the previous debate, Mrs Brepoels.
SwedishJag har lagt märke till en stark enighet på den punkten i alla anföranden.
In this respect I have observed a significant consensus in all the interventions.
SwedishMin åsikt har dock ändrats en hel del, och jag hoppas att ni har lagt märke till det.
However, my opinion has changed a great deal and I hope you have noticed that.
SwedishJag gick in, och lade märke till att dessa ungar faktiskt slog på något.
Went in, and I started noticing that these kids were actually beating something.
SwedishJag lade märke till många outnyttjade möjligheter och brister som jag ville reda ut.
I saw many unused opportunities and shortcomings that I wanted to sort out.
SwedishNi lägger säkert märke till att klockan nästan är 20.00.
I am sure you are all aware, ladies and gentlemen, that it is very nearly 8 p.m.
SwedishNi har alla lagt märke till hur enigt parlamentet är.
I have one final comment: you have all noticed how united Parliament is.
SwedishVi bör lägga märke till det inflytande som Kina har i utvecklingsvärlden.
We should take cognisance of the influence that China has in that developing world.
SwedishJag lade även märke till att minimikrav inte utesluts i Klaus-Heiner Lehnes betänkande.
I also noticed that Mr Lehne's report does not rule out minimum requirements.
SwedishDu kanske lägger märke till att besöken i dina rapporter kopplas till fel källa.
You may notice that the visits in your reports are being associated with the wrong source.
SwedishDet råder ingen tvekan om detta, och det bör Turkiet lägga märke till.
There is absolutely no doubt about this, and Turkey should acknowledge the fact.
SwedishNärhelst massförstörelsevapen har använts har de burit imperialismens märke.
When and whenever WMD have been used, they have always had the identity of imperialism.
SwedishDe uppgifter som visas här gäller altlid den tillverkare som anges i fältet Märke.
The details found here always refer to the respective manufacturer set in the Make field.
SwedishDet nuvarande förslaget till MAI-avtal är rena karikatyren, och bär ultraliberalismens märke.
The present draft MAI treaty almost caricatures the concept of ultra-liberalism.
SwedishDetta lägger man inte märke till om man ser på frågan genom mörkgröna linser.
This is not realised if you only take a blinkered view of the matter.
SwedishVad gäller åtgärderna kan jag som dansk inte undvika att lägga märke till Grundtvig-åtgärden.
As a Dane, I cannot help but comment, in particular, on the Grundtvig initiative.
SwedishDet jag har lagt märke till är - som Ken Collins framhåller - att förslaget avvisades.
What I have noted - as emphasized by Mr Ken Collins - is that the proposal was rejected.
SwedishFörslaget om ett särskilt märke för EU:s jordbruksprodukter finner vi också underligt.
We also find the proposal for a special label for European agricultural products strange.