"levereras" Englisch Übersetzung

SV

"levereras" auf Englisch

SV

levereras {Verb}

volume_up
Goods do not arrive, or they arrive late.
Vi står mitt ibland intressena, det ser vi på alla publikationer som levereras varje ögonblick.
We are standing in the midst of the interest groups, as we can tell from the constant stream of publications arriving in our offices.
Å andra sidan måste det erkännas att trafiken med tunga lastfordon gör att produkter och livsmedel levereras i tid i vårt komplexa samhälle.
On the other hand, it has to be recognised that HGV traffic ensures that, in our complex society, products and foodstuffs arrive on time.
Om kommissionen inte lägger resurser på det kommer det inte att levereras.
If the Commission does not put the resources behind it, it will not be delivered.
Varan levereras omedelbart när du gjort beställningen.
Once you place an order, the good will be delivered to you instantly.
Vi utgår ifrån att de också levereras inom kort.
We are assuming that they will also be delivered as quickly as possible.

Beispielsätze für "levereras" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishVid min utfrågning i september lovade jag att denna vitbok skulle levereras snabbt.
At my hearing last September, I promised speedy delivery of this White Paper.
SwedishOm kommissionen inte lägger resurser på det kommer det inte att levereras.
If the Commission does not put the resources behind it, it will not be delivered.
SwedishFrån dessa levereras företagets produkter till kunder på global nivå.
The company’s products are supplied from these centers to customers worldwide.
SwedishUtan teknisk samordning mellan de båda sidorna kan ingen gas levereras.
Without technical coordination between the two sides, gas cannot be supplied.
SwedishOm den inte levereras inom den tiden har köparen rätt att frånträda avtalet.
If it is not delivered within this period, the purchaser has the right to cancel the order;
SwedishOm denna boskap inte levereras av medlemsstaterna så kommer man att hitta den på annat håll.
If these cattle are not supplied by Member States then they will be found elsewhere.
SwedishVi är särskilt sårbara eftersom det mesta av gasen levereras via Ukraina.
We are particularly vulnerable since most gas is supplied via Ukraine.
SwedishVissa nanomaterial levereras med tydliga instruktioner som säger att de är hälsofarliga.
Some nanomaterials come with clear instructions stating that they are damaging to health.
SwedishÄr det bra för miljön att varor levereras över stora sträckor?
Is it good for the environment that goods are delivered from great distances?
SwedishFrågan här gäller inte hur ett läkemedel ska levereras med en plastbit, så som har påståtts.
The issue here is not how to deliver a medicine with a piece of plastic, as has been said.
SwedishVi är särskilt sårbara eftersom det mesta av gasen levereras via Ukraina.
There are three conclusions that are important for us where those foreign aspects are concerned.
SwedishEnligt de nya bestämmelserna måste alla varor som beställs på distans levereras inom 30 dagar.
According to the new regulations, all goods ordered remotely must be delivered within 30 days.
SwedishEnligt denna nya version måste varan levereras inom 30 dagar.
In this new version, the item will have to be delivered within 30 days.
SwedishNEJ – Säljaren är ansvarig för att din vara levereras ordentligt.
NO - The seller is responsible for the shipping of your purchase.
SwedishDet föds från en idé, planeras, utförs, levereras och avslutas.
It is born from an idea, and then planned, executed and finalized.
SwedishNEJ – Säljaren är ansvarig för att din vara levereras.
YES - You have seven days to change your mind and cancel your purchase.
SwedishDärför får det inte levereras definitioner genom bakdörren.
That is why definitions must not be imposed through the back door.
SwedishVaran levereras omedelbart när du gjort beställningen.
Once you place an order, the good will be delivered to you instantly.
SwedishÄven när det levereras är det humanitära biståndet otillräckligt för att täcka de grundläggande behoven.
Even when it is delivered, the humanitarian aid is insufficient to meet the needs on the ground.
SwedishMedlemsstaterna ska också kunna uppbära mervärdesskatt och skatter på tjänster som levereras från utlandet.
The Member States shall also be able to levy VAT and taxes on services delivered from abroad.