"ledig" Englisch Übersetzung

SV

"ledig" auf Englisch

SV

ledig {Adjektiv}

volume_up
Om du inte är helt dum så är grabben inte ledig längre.
Because, unless you are a fool, that boy is off the market.
Ibland kan jag inte riktigt koppla av om det inte är lov, som när jag är ledig på måndag och alla dagar.
And sometimes I feel like I can't really enjoy myself unless it's like a vacation, like when I get Mondays and all those days off.
You're not getting off tonight, Janine.
Jag anser att vi har en viss direkt ledig kapacitet när det gäller vårt sätt att organisera arbetet.
I believe we have some direct spare capacity in the way we organise our work.
Det är en nättjänst i Storbritannien som för samman Mr Jones, som har lite ledig plats i sin trädgård, med Mrs Smith, som vill odla grönsaker.
Jones, with some spare space in his back garden, with Mrs. Smith, a would-be grower.
Om vi vill analysera ledig kapacitet och omorganisera befintliga resurser i största möjliga utsträckning är en objektiv och oberoende extern undersökning den bästa lösningen.
If we want to analyse spare capacity and reorganise existing resources to the greatest possible extent, an objective and independent external study is the best solution.
ledig (auch: vakant)
Man blir målmedveten och pluggar hårt för att kunna vara ledig i perioder, säger hon.
You become purposeful and studying hard to be vacant for periods, she says.
För det första skulle varannan ledig tjänst försvinna från tjänsteförteckningen inom samtliga institutioner.
Firstly, every second post becoming vacant would be deleted from each institution’s establishment plan.
Extra åtgärder har vidtagits för att minska antalet lediga tjänster.
Additional measures have been taken to reduce the number of vacant posts.
Vårt största problem på det här området är emellertid bristen på lämpligt kvalificerad och ledig personal i medlemsstaterna.
The major problem we face in this area, however, is the lack of suitably qualified and available personnel in the Member States.
Här anges det lediga minnesutrymmet (i megabyte).
Shows the free space available in megabytes.
Jag hörde nyligen att det i Förenade kungariket finns omkring 40 000 färre lediga vårdhemsplatser i dag än för tio år sedan.
I was told recently that in the United Kingdom there are some 40 000 fewer places available in care homes today than ten years ago.
Um, it's casual Friday.
ledig (auch: frisk, öppen, tydlig, full)
Jag hade dock föredragit en tydligare skrivning om rätten att gå tillbaka till det arbete man hade före ledigheten.
I should nonetheless have preferred clearer wording concerning people's right to return to the jobs they had before taking parental leave.
Det avgörande för marknaden är att den öppnas för nya företagare och det är mer än skäligt att de får hälften av nya lediga ankomst- och avgångstider.
It is of crucial importance to open up the market to the new entrants and it is more than fair that they should have half the vacant slots.
På en globaliserad marknad är det enda sättet att behålla sin konkurrenskraft att hålla sig ledig, redo att fylla en lucka, redo att utnyttja en möjlighet, redo för vad som helst.
In a globalised marketplace, the only way to stay competitive is to stay loose, ready to fill the gap, ready to exploit an opening, ready for anything.
Om du dubbelklickar i ett ledigt (grått) område på linjalerna öppnas dialogrutan Stycke där du kan ange direkta styckeformateringar för det aktuella stycket eller alla markerade stycken.
By double-clicking on the gray area next to the rulers, you can open the Paragraph dialog and assign direct paragraph formatting for the current paragraph or all active paragraphs.
ledig (auch: elegant, skicklig, slug)

Synonyme (Schwedisch) für "ledig":

ledig

Beispielsätze für "ledig" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishAtt tjänsten som EU:s antiterroristsamordnare är ledig är oacceptabelt.
The vacancy of the post of EU anti-terrorist coordinator is unacceptable.
SwedishDet är ju skönt, man vill känna sig lite lös och ledig ibland.
Of course, you want to feel a little unbound and free sometimes...
SwedishEnligt dagens ordning kan en ledamot förvisso vara ledig, men har inte rätt till en ersättare.
Under the present Rules, an MEP can certainly be on leave, but he or she is not entitled to be replaced.
Swedishledig tid har hon också praktiserat på en idrottsskadeklinik och hos Halmstad BK. - Praktiken är jättebra.
At free time, she has also practiced at a sports injury clinic in Halmstad BK. - The internship is great.
SwedishOm en ny anslutning behövs under den här tiden kan anslutningen som har blivit ledig användas till det.
If a new connection to the data source is needed in that period, the free connection can be used for this purpose.
SwedishOm du har lite ledig tid och vill göra något nyttigt för samhället, varför inte lägga några timmar på volontärarbete?
If you have some free time and you want to do something useful for society, why not spend some hours volunteering?
SwedishMånga av oss var avundsjuka på er för ert skickliga sätt att göra er ledig från talmansuppdraget vid lunchtid igår.
Mr President, many of us were very envious of your skill in extricating yourself from the Chair at lunchtime yesterday.
SwedishSkillnaden är utgångspunkten för dessa förhandlingar där rådet säger att detta inte är arbetstid, utan att det är ledig tid.
The difference is the starting point for these negotiations, with the Council saying that this is not working time but free time.
SwedishPublicerad kalender - ledig/upptagen
SwedishSkicka info om ledig/upptagen tid
SwedishLedig/upptagen tid - begäran
Swedishvara ledig och inte göra någonting
Swedishvara ledig och inte göra någonting
SwedishPublicerad - ledig/upptagen
SwedishÄr den här platsen ledig?
SwedishSvar - ledig/upptagen
SwedishPå en globaliserad marknad är det enda sättet att behålla sin konkurrenskraft att hålla sig ledig, redo att fylla en lucka, redo att utnyttja en möjlighet, redo för vad som helst.
In a globalised marketplace, the only way to stay competitive is to stay loose, ready to fill the gap, ready to exploit an opening, ready for anything.
SwedishTransportsektorns specifika förhållanden är påtagliga, men inte mindre påtagliga än behovet av vila, ledig tid och respekt för de anställdas biologiska rytm.
The specific issues at stake in the transport sector are real, but no less real are the need for rest, for leisure, for respect of the biological rhythms of salaried workers.
SwedishBeträffande frågan om det externa anbudsförfarandet regleras det i stadgan - och den fastslås, som ni vet, av rådet - vad ett meddelande om en ledig tjänst medför.
As far as the external advertisement of posts is concerned, the Statute - which, as you will be aware, is laid down by the Council - governs the sequence of events involved in recruitment.