SV

leder {Plural}

volume_up
Du kan vända dig till mig om du har ont i muskler och leder, andra smärtor, stress, alkohol och drogfrågor, könssjukdomar mm.
You can contact me if you have sore muscles and joints, other pain, stress, alcohol and drug issues, STDs and more.

Beispielsätze für "leder" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishDet leder mig till den tredje frågan: hur är det med priset för kommunikationen?
That brings me to the third question: what about the price of the communications?
SwedishFilosofin om 1 procent innebär för gemenskapen och leder den i fällan att göra .
The 1% philosophy means of the Union and leading the Union into a trap of doing .
SwedishPrincipen " användaren betalar" är viktigast, även om det leder till prishöjning.
The 'user pays' principle must come first, even if this means increasing prices.
SwedishFörtroende innebär stabilitet som i sin tur leder till en bra framtid för Europa.
Confidence means stability and with that we can guarantee Europe a good future.
SwedishDet leder också till att regnskogar förstörs, vilket har förödande konsekvenser.
It is also leading to the destruction of rainforests with devastating effects.
SwedishAnhöriginvandring leder till mycket små effekter på den demografiska strukturen.
Immigration by family members has very minor effects on the demographic structure.
SwedishDetta leder in mig på den andra frågan: varför är interkulturell dialog viktigt?
This leads me to the second question: why is intercultural dialogue important?
SwedishDen ena är, paradoxalt nog, att den leder till förlamning istället för befrielse.
One effect, paradoxically, is that it produces paralysis, rather than liberation.
SwedishLåt oss hoppas att det leder till goda resultat.
We have made a start, and we hope the work will produce some excellent results.
SwedishDet leder i praktiken till stor förvirring och genomförandet är mycket komplext.
This leads, in practice, to much confusion and its implementation is very complex.
SwedishFilosofin om 1 procent innebär för gemenskapen och leder den i fällan att göra.
The 1 % philosophy means of the Union and leading the Union into a trap of doing.
SwedishJag tror faktiskt att vi måste undersöka vart dessa blinda punkter leder till.
I really think that we have to investigate where these blind spots are leading.
SwedishDe är en uppenbar tillämpning av kapitalistisk utveckling som leder till kris.
They are a blatant application of capitalist development which leads to crisis.
SwedishSäg mig inte att en konversation... säg inte att det här inte leder till nånting!
Don't tell me all the cute conversation... and air humping is leading nowhere!
SwedishDen faktiska tillämpningen av konkurrenspolitiken leder däremot till diskussioner.
The effective implementation of competition policy, however, has led to debate.
SwedishDetta leder absolut ingenstans och skadar också den europeiska integrationen.
This serves absolutely no purpose and is also harmful to European construction.
SwedishDet är viktigt att det inte sker ett investeringsras som leder till arbetslöshet.
It is important that there is no investment slump and resultant unemployment.
SwedishKonkurrensen leder till en hänsynslös nedåtgående spiral i fråga om arbetsvillkor.
Competition leads to a ruthless race to the bottom in terms of working conditions.
SwedishMedlemsstaterna bör inte underlätta för några marknader som leder till social misär.
Member States should not be facilitating any markets that promote social misery.
SwedishYttrandefrihet leder fortfarande till döden på alltför många håll i världen.
"Freedom of Expression" is still met with death in too many places in our world.