SV

ledde {Verb}

volume_up
De samtal som FN nyligen ledde i Wien den 24 juli ledde inte till något genombrott.
The recent UN-hosted talks in Vienna on 24 July did not lead to any breakthrough.
Tyvärr ledde inte samtalen i Rio till något väsentligt genombrott.
Unfortunately, the talks in Rio did not lead to a significant breakthrough.
Det är synd att denna ståndpunkt som rådet intog i juni inte ledde till ett avtal.
It is unfortunate that this position by the Council in July did not lead to an agreement.

Beispielsätze für "ledde" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishDetta förfaringssätt ledde till avsevärda merkostnader för gemenskapens budget.
These practices led to considerable additional costs for the Community's budget.
SwedishDen process som ledde fram till Kosovos självständighet sattes inte igång av EU.
The process leading up to Kosovo's independence was not instigated by the EU.
SwedishTack för ert stöd under alla dessa månader som ledde fram till detta betänkande.
Thank you for your support during all these months leading up to this report.
SwedishVem rättfärdigade, vem krävde, vem godkände det ingripande som ledde till kaos?
Who justified, who requested, who approved the intervention that led to chaos?
SwedishDetta ledde till att elpriserna omedelbart steg med mellan 10 och 20 procent.
This led to electricity prices rising immediately by between 10 and 20 per cent.
SwedishDet var just de fientliga känslorna som ledde till att Mugabe kunde behålla makten.
Precisely these feelings of hostility ensured that Mugabe could stay in power.
SwedishOsäkra konsument- och fastighetslån ledde till en växande efterfrågan på likviditet.
Insecure consumer and property loans gave rise to a growing demand for liquidity.
SwedishLedde Eulex-insatsen till att den omfattande korruptionen i Kosovo kunde stävjas?
Has the EULEX mission succeeded in stemming the rising tide of corruption in Kosovo?
SwedishFörsök att komma ur de gamla tankemönster som ledde till alla dessa problem.
Try to get out of the old thought patterns that got us into all these problems.
SwedishDet var dock egentligen inte PCA-avtalet som ledde fram, utan det var pengar.
It was really not, however, the PCA Agreement that led the way but, rather, money.
SwedishToppmötet i Wien ledde dock inte till att våra förhoppningar konkretiserades.
However, our hopes were not to be fulfilled with the subsequent Vienna summit.
SwedishJag vill återigen tacka er för den debatt som jag ledde i januari om denna fråga.
I thank you once again for the January debate which I presided over on this subject.
Swedish2009 ledde denna bankkris till en djup ekonomisk kris i den reella ekonomin.
In 2009, this banking crisis led to a deep economic crisis in the real economy.
SwedishFår jag påminna er om att valet i Armenien inte ledde till några allvarliga protester.
May I remind you that the elections in Armenia gave rise to no serious protests.
SwedishEn andra säkerhetsbedömning vid EFSA i oktober 2004 ledde till samma slutsats.
A second EFSA safety assessment in October 2004 came to the same conclusion.
SwedishDet ledde mig också till det faktum att det här utgör en sådan risk för vårt samhälle.
And that also brought me to the fact that this poses such a risk to our society.
SwedishDe händelser som ledde till att den föregående kommissionen avgick får inte upprepas.
The events that led the previous Commission to step down must never happen again.
SwedishDet är hans förtjänst att medlingen ledde till ett så balanserat resultat.
It is to his merit that the outcome, following conciliation, is so well-balanced.
SwedishDet var precis så det började i Frankrike, och vi vet alla vad det ledde till.
That is exactly how it started in France, and we all know what that led to.
SwedishAllt detta ledde till förväntningar på att vi skulle fortsätta längs denna väg.
All of this led to the expectation that we would continue along this path.