"ledd" Englisch Übersetzung

SV

"ledd" auf Englisch

SV

ledd {Adjektiv}

volume_up
I årtionden har Sri Lanka plågats av en terroristkampanj ledd av den internationellt svartlistade organisationen LTTE.
For decades now, Sri Lanka has been afflicted by a terrorist campaign conducted by the internationally proscribed LTTE.
ledd (auch: av bly)
Detta är en verklig prestation, ledd av de brittiska konservativa.
This is a real achievement, led by the UK Conservatives.
Därför måste vi stödja en FN-ledd lösning som är så snabb och fredlig som möjligt.
For this reason, we have to support a UN-led solution that is as prompt and peaceful as possible.
Operation Althea kommer att vara en EU-ledd operation som använder Natos resurser och kompetens.
Operation ALTHEA will be an EU-led operation, with the use of NATO assets and capabilities.

Beispielsätze für "ledd" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishTurkiet har åtagit sig att delta i en FN-ledd operation i Libanon.
Turkey has committed itself to an operation by the United Nations Force in Lebanon.
SwedishDärför måste vi stödja en FN-ledd lösning som är så snabb och fredlig som möjligt.
For this reason, we have to support a UN-led solution that is as prompt and peaceful as possible.
SwedishOperation Althea kommer att vara en EU-ledd operation som använder Natos resurser och kompetens.
Operation ALTHEA will be an EU-led operation, with the use of NATO assets and capabilities.
SwedishJag välkomnar övergången till en EU-ledd militär operation i Bosnien och Hercegovina.
   Mr President, I welcome the switch to an EU military operation in Bosnia and Herzegovina.
SwedishDetta är en verklig prestation, ledd av de brittiska konservativa.
This is a real achievement, led by the UK Conservatives.
Swedish   – Jag vill välkomna en delegation från den schweiziska Förbundsförsamlingen, ledd av David Eugen.
   I would like to welcome the delegation of the Swiss Federal Assembly, chaired by Mr David Eugen.
SwedishVi vill se en politisk övergång ledd av libyerna själva och grundad på en bred politisk dialog.
We want a political transition led by the Libyans themselves and based on broad-based political dialogue.
SwedishEn ny regering, ledd av Bharatiya Janata Party , installerades efter de senaste valen i mars 1998.
A new government led by the Bharatiya Janata Party (BJP) emerged from the last elections in March 1998.
SwedishOperation Althea kommer att vara en EU-ledd operation som använder Natos resurser och kompetens.
Like the first EU police mission, the first military operation will take place in Bosnia and Herzegovina.
SwedishStöder rådet en internationellt ledd folkomröstning om upprättande av demokratiskt styre i Iran?
Does the Council support an internationally monitored referendum on the establishment of a democratic regime in Iran?
SwedishDet behövs en internationell undersökning av händelserna, ledd av FN, för att identifiera de ansvariga.
A United Nations-led international investigation into the events is needed, in order to identify responsibilities.
SwedishDetta intresse speglades av er entusiastiska parlamentariska delegation ledd av García-Orcoyen Tormo i New Delhi.
That interest was reflected by your dedicated parliamentary delegation led by Mrs García-Orcoyen Tormo in New Delhi.
SwedishDet rådde bred enighet om behovet att stödja president Abbas och hans nya regering ledd av premiärminister Fayyad.
There was broad agreement on the need to support President Abbas and his new government led by Prime Minister Fayyad.
SwedishStartad och ledd av FN:s generalsekretariat var fredsprocessen i Västsahara på god väg.
Mr President, the peace process in the Western Sahara initiated and led by the Secretary-General of the United Nations looked promising.
SwedishMan tillsatte en undersökningskommitté, ledd av Böge, men man skulle bara ratificera Amsterdamfördraget, och man sade ingenting.
A committee of inquiry chaired by Mr Böge was set up, but the Amsterdam Treaty had to be ratified and nothing was said.
SwedishI juni fick jag som svar på en parlamentsfråga veta att frågan behandlades i en utredning, ledd av kommissionen.
Last June, in response to a parliamentary question, I was informed that the matter was the subject of an investigation by the Commission.
Swedish-  efterlyste en öppen och oberoende FN-ledd utredning av den senaste tidens upplopp och förtryck i Tibet, 
- called for an open and independent inquiry, under the auspices of the United Nations, into the recent riots and repression in Tibet (.
SwedishVi förväntar oss att Europeiska unionen, ledd av sitt ministerråd, sätter stopp för förtryck och tyranni i vår världsdel.
We expect the European Union, led by its Council of Ministers, to put a stop to oppression and tyranny in our part of the world.
SwedishJust i maj återvände han med mycket viktiga nyheter tillsammans med den interparlamentariska delegationen, ledd av Erika Mann.
In May he returned with extremely important news, backed up by the interparliamentary delegation chaired by Mrs Erika Mann.
SwedishSå var läget när problem, som kanske uppstod på grund av dålig förvaltning, tvingade kommissionen ledd av Jacques Santer att avgå.
Such was the case when, perhaps through mismanagement, problems arose that forced the Commission headed by Mr Santer to resign.