"kommande" Englisch Übersetzung

SV

"kommande" auf Englisch

EN

SV kommande
volume_up
{Adjektiv}

kommande (auch: lovande, annalkande, stundande)
volume_up
coming {Adj.}
Detta förlikningsförfarande förväntas bli klart under de kommande månaderna.
This conciliation procedure is expected to be finalised in the coming months.
I betänkandet läggs grunden för utvecklingspolitiken under det kommande årtiondet.
It lays down the foundation for development policy for the coming decade.
Prisstabiliteten kommer förmodligen inte att överleva det kommande årsskiftet.
Price stability will probably not survive the coming turn of the year.
kommande (auch: förestående)
Inrikespolitisk taktik tillämpades i syfte att vinna de kommande valen.
This was domestic politicking for the sake of a forthcoming election.
Den består i att veta hur de kommande regeringskonferenserna skall organiseras.
This is how we are to organize the forthcoming intergovernmental conferences.
Europaparlamentets kommande tillfälliga uppdrag i Moldavien är mycket viktigt.
The forthcoming European Parliament ad hoc mission to Moldova is very important.
kommande (auch: annalkande, närmande)
Till sist vill jag ta upp de kommande folkomröstningarna om konstitutionen.
My last comment concerns the approaching referendums on the Constitution.
Det kommande G20-mötet förväntas lägga stark tonvikt vid klimatmötet i Köpenhamn.
It is expected that the approaching G20 Summit will place a predominant emphasis on the Copenhagen climate talks.
Detta är vad vi vill framhäva inför det kommande toppmötet mellan EU och Förenta staterna.
That is the point we wished to make now that the forthcoming summit between the EU and United States is approaching.
kommande
Därför välkomnar jag särskilt den kommande konferensen, som nämndes tidigare.
That is also why I particularly welcome the upcoming conference, mentioned earlier.
Detta gäller även för den kommande översynen av den fleråriga budgetramen.
This is also true for the upcoming revision of the Multiannual Financial Framework.
Kommissionen kommer att ta upp dessa frågor i de kommande lagförslagen.
The Commission will address these issues in its upcoming legislative proposals.
kommande (auch: framtida, blivande)
volume_up
future {Adj.}
Det är viktigt att arbeta med tredje land under de kommande faserna av Galileo.
Cooperation with third countries in the future phases of Galileo is important.
Finansieringen av dessa åtgärder förväntas öka under de kommande åren.
It is expected that funding for these measures will be increased in future years.
Hans ställning måste stärkas inför de kommande fördragsförhandlingarna.
His position must be strengthened for future contract negotiations.
kommande (auch: förestående, väntande)
volume_up
ahead {Adj.}
Behov av ytterligare utveckling kvarstår till kommande år.
There is still a considerable need for further development in the years ahead.
Det är en del av en jordbruksreform som vi föreslår för de kommande åren.
That is part of the agricultural reform we are proposing for the years ahead.
Detta ämne kommer verkligen att vara ett av de allra viktigaste under de kommande åren.
This subject will really be one of the most important in the years ahead.

Synonyme (Schwedisch) für "kommande":

kommande

Beispielsätze für "kommande" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishNär det gäller de allmännyttiga tjänsterna börjar kommande framsteg att skönjas.
Regarding services of general interest, a perspective of progress is emerging.
SwedishDetta kommer att förbli en prioriterad fråga för kommissionen under kommande år.
This will remain a central priority for the Commission in the years to come.
SwedishJag säger detta till dem som har öron att höra med, och till kommande generationer.
I put these words out there for those who have ears to hear, and for posterity.
SwedishSituationen i Tibet kommer att stå i fortsatt fokus under de kommande månaderna.
The situation in Tibet will continue to focus attention during these months.
SwedishVi bör fortsätta att arbeta i denna riktning, även under kommande behandlingar.
We should continue to work in this direction, including during subsequent readings.
SwedishDen kommande anslutningen av flera nya medlemsstater är bara en stimulans till det.
The impending accession of a number of new Member States alone would prompt this.
SwedishDe kommande åren kommer att bli intressanta och utmanande för ombudsmannen.
The years to come are going to be interesting and challenging for the Ombudsman.
SwedishDenna fråga blir ännu mer brådskande mot bakgrund av den kommande utvidgningen.
This question is even more pressing in the light of the pending enlargement.
SwedishSom ni vet arbetar kommissionen redan med de kommande åtgärderna enligt färdplanen.
As you know, the Commission is already working on the subsequent road map measures.
SwedishParlamentet kommer att delta i förhandlingarna om det kommande långsiktiga avtalet.
Parliament will take part in the negotiation of the subsequent long-term agreement.
SwedishDessa åtgärder är intimt sammanlänkade med livsmedelsmyndighetens kommande verksamhet.
These things are inextricably linked with what the food authority will be doing.
SwedishUtgångsläget för detta land när det gäller de kommande förhandlingarna är gott.
The country is starting from a good basis for negotiations with a view to membership.
SwedishUnder de kommande ordförandeskapen kommer de förslag som tagits fram att beaktas.
The issue of the draft of the new Constitution also fell within the Irish Presidency.
SwedishUnder de kommande åren kommer EU:s tillväxt att vara tillgångsdriven.
author. - Mr President, in the years to come, growth in Europe will be supply-driven.
SwedishJag tror att vi kommer att ställas inför stora utmaningar under de kommande åren.
I believe that we are going to face major challenges in the years to come.
SwedishJag hoppas att vi skall kunna arbeta tillsammans under de kommande fem åren.
So, finally, I trust that the situation will be resolved as soon as possible.
SwedishUnder de kommande sju åren kommer den belgiska regeringen inte att vara ordförande.
We now face seven years in which the Belgian Government will not be President again.
SwedishVi ser också väldigt mycket fram emot er kommande studie om konsumentmärkning.
We are also very much looking forward to your anticipated study on consumer labelling.
SwedishOm jag skådar in i min kristallkula är det detta som jag ser under de kommande åren.
If I looked into my crystal ball, that is what I would see in years to come.
SwedishSlutligen vill jag tala om er roll och ert bidrag under de kommande månaderna.
Finally, I should like to talk about your role and contribution in the months to come.