"klassificera" Englisch Übersetzung

SV

"klassificera" auf Englisch

Vi bör förkasta de ändringsförslag från PPE-DE där man försöker klassificera varaktigt bosatta som en slags andra klassens medborgare.
We should reject the PPE-DE amendments which seek to classify long-term residents as somehow second-class citizens.
Jag frågar er därför om vi kan börja klassificera motorvägar, eller åtminstone avgiftsbelagda motorvägar, som en tjänst av allmänt intresse.
I ask you, therefore, whether we can begin to class motorways, or at least toll motorways, as a service in the public interest.
Därför bör man i fortsättningen klassificera torven som en energiklass för sig, så att beskattningen kan fastställas till en rimlig nivå.
For that reason, peat must occupy its own energy class in future, so that its taxation can be determined on a level that is reasonable.
Att klassificera det som hände som en krigshandling är inte bara en semantisk fråga.
To classify what happened as an act of war is not a mere question of semantics.
Att klassificera olikheter som ”fobier” är i sig ett exempel på extremism.
To classify differences as ‘phobias’ is in itself an example of extremism.
Modellen gör att vi återigen tvingas klassificera produkter som bra eller dåliga.
Once again, it incorrectly forces us to classify products as good or bad.

Synonyme (Schwedisch) für "klassificera":

klassificera

Beispielsätze für "klassificera" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishÄr det dessa kriterier som används för att klassificera någon som oönskad i Ryssland?
Are these the criteria used to make someone an undesirable person in Russia?
SwedishNu bör man akta sig för att direkt klassificera allt detta som bedrägeri.
We should not of course immediately assume that deception was intended in every case.
SwedishPlanerar rådet att klassificera dessa brott som brott mot mänskligheten?
Is the Council planning to identify those crimes as crimes against humanity?
SwedishMen det räcker givetvis inte att klassificera tillgångar som världsarv.
It is obvious, however, that classifying sites as world heritage sites is not enough.
SwedishLikaledes vore det i mina ögon fel att klassificera vissa typer av saxfällor som " humana ".
Like many of my constituents, I am opposed to the cruel use of leghold traps.
SwedishMan kan klassificera ett stålverk, men man bryr sig inte om materialet.
A steel plant may be classified without regard for the equipment.
SwedishJag är övertygad om att Europa behövs, så sluta klassificera mig som någon som är emot Europa.
I am convinced of the need for Europe, so do not go on classifying me among the anti-Europeans.
SwedishMan skall besluta om en Alpkonvention och klassificera hela Alperna som " känslig zon ".
They want to conclude an Alpine treaty, and to provide a declaration of the Alps as a'sensitive zone '.
SwedishMan skall besluta om en Alpkonvention och klassificera hela Alperna som " känslig zon" .
They want to conclude an Alpine treaty, and to provide a declaration of the Alps as a 'sensitive zone' .
SwedishAllt det som vi skulle kunna klassificera som bättre lagstiftning.
All of that we would qualify as better lawmaking.
SwedishVi behöver ett icke-diskriminerande system för att värdera arbeten och en ny metod för att klassificera yrken.
We need a non-discriminatory system of evaluating work and a new way of classifying professions.
SwedishGenom att klassificera dessa ledningar tillsammans med arsenik kan man lura folk att tro att de är farliga.
By classifying these pipes in the same way as arsenic, you could mislead people into thinking that they are dangerous.
SwedishDå är det väldigt bra att vi behöll den och att det inte blev någon nedre gräns för när man ska klassificera.
For this reason it is very good that we retained it and that no lower limit was imposed for when chemicals are to be classified.
SwedishAtt finna ut sätt att erhålla och klassificera goda metalliska kontakter till grafen är en ytterligare sak som finns ett akut behov av.
In addition, there is an urgent need for obtaining and classifying good metallic contacts on a graphene sheet.
SwedishVi fäster emellertid stor vikt vid parlamentets ståndpunkt att det vore klokt att klassificera rökning som ett cancerogent ämne.
However, we place great importance on Parliament’s view that classifying tobacco smoke as a carcinogen would be advisable.
SwedishJag håller med föredraganden i hans bedömning av den översyn av kriterier för att klassificera missgynnade områden som påbörjades 2005.
I agree with the rapporteur in his assessment of the review, which began in 2005, of criteria for classifying disadvantaged areas.
SwedishDessa omfattar bland många andra saker kravet på att klassificera brott som ännu inte täcks av någon europeisk straffrätt.
This includes, among many other issues, calling for the classification of crimes that are still not covered by some European criminal legislation.
SwedishProblemet att klassificera de olika sjukdomarna innebär svårigheter när det gäller att upptäcka, behandla och förebygga dessa sjukdomar.
The problems of classification raise difficulties with regard to the recognition, identification, treatment and prevention of such diseases.
SwedishJag frågar er därför om vi kan börja klassificera motorvägar, eller åtminstone avgiftsbelagda motorvägar, som en tjänst av allmänt intresse.
This Communication approaches the question of passengers’ rights in the road sector from the point of view of international coach services.
SwedishMen bara att jämföra dessa indikatorer är ytterst svårt eftersom det används olika metoder för att klassificera och vikta regionerna.
However, it is extremely difficult even to compare these sets of indicators as they use different methods for classifying and weighting the regions.