"inte någon" Englisch Übersetzung

SV

"inte någon" auf Englisch

EN

SV inte någon
volume_up
{Adjektiv}

volume_up
no {Adj.}
Det finns fortfarande inte någon positiv revisionsförklaring från revisionsrätten.
There is still no positive statement of assurance from the Court of Auditors.
År 2009 skickade ombudsmannen inte någon särskild rapport till parlamentet.
In 2009, there were no special reports sent to Parliament by the Ombudsman.
Slutligen har inte någon kontroll över inköp på flygplanen samordnats.
There has also been no coordination of controls for purchases made on aeroplanes.

Ähnliche Übersetzungen für "inte någon" auf Englisch

inte Adverb
English
inte
English
inte Präposition
English
någon Pronomen
någon Artikel
English

Beispielsätze für "inte någon" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishVi har inte fått någon förklaring till de 12 procent som ni nämnde, herr Kallas.
We have not been given an explanation of the 12% that you mentioned, Mr Kallas.
SwedishNi betonade båda två att det inte finns någon militär lösning på denna konflikt.
You both stressed the fact that there is no military solution to this conflict.
SwedishDet kan inte råda någon tvekan om hur viktig balansen är mellan dessa två pelare.
There can be no doubt about the importance of balance between these two pillars.
SwedishHerr ordförande, först av allt vill jag säga att jag inte försöker skydda någon.
Mr President, first of all I want to say that I am not trying to protect anybody.
SwedishBin är mycket viktiga varelser, för utan dem skulle vi inte ha någon pollinering.
Bees are very important creatures, as without them we would have no pollination.
SwedishHan är en faktor bakom den rådande ekonomiska krisen, inte någon världsfrälsare.
He is an architect of the current economic crisis, not a saviour of the world.
SwedishMen jag vet inte om det finns någon annan möjlighet än den som nu har föreslagits.
However, I know of no other possibility than the one that has now been proposed.
SwedishDetta främjar inte effektiviteten och det innebär inte någon säkerhet mot risker.
This does not promote efficiency and it does not provide security against risk.
SwedishFörst och främst kan en bedömning från säkerhetssynpunkt inte ge någon säkerhet.
First of all, evaluation in the interests of safety cannot give any certainty.
SwedishLåt mig fastslå att vi inte är för någon protektionism, utan för öppna gränser.
Allow me to state that we are in favour not of protectionism but of open borders.
SwedishUtan rätten till sexuell och reproduktiv hälsa finns det inte någon jämställdhet.
Without the right to sexual and reproductive health, there is no gender equality.
SwedishAtt inte leva upp till krav innebär enligt min mening inte någon diskriminering.
A failure to meet requirements does not, in my view, represent discrimination.
SwedishMin procedurfråga är inte lika allvarlig som någon av de föregående.
Mr President, my point of order is not as serious as some of the previous ones.
SwedishEmellertid vet Rothley mycket väl att denna kammare inte har någon initiativrätt.
However, Mr Rothley knows very well that this House has no right of initiative.
SwedishRapporten anklagar inte någon speciell kommissionär för svek eller annat brott.
The report did not find individual Commissioners guilty of fraud or misconduct.
SwedishFörkastandet av konstitutionen var demokratiskt och förde inte EU till någon kris.
Rejecting the Constitution was democracy and did not drive the EU into a crisis.
SwedishOch i fråga om rättslig överensstämmelse klargör de inte någon artikel i texten.
And, as a matter of legal conformity, they do not explain any article of the text.
SwedishDet kan inte finnas någon lämpligare tid att opponera sig än under en valkampanj.
There can be no more important time to oppose than during an election campaign.
SwedishOm du inte anger någon målram, ersätts det aktuella dokumentet av måldokumentet.
If no target frame is selected, the target document replaces the current document.
SwedishDe brödlösa direktörerna vid TV6 har dock i dag inte någon anledning att skratta.
However, the penniless directors at TV-6 have little to smile about these days.