"inkassera" Englisch Übersetzung

SV

"inkassera" auf Englisch

SV

inkassera {Verb}

volume_up
Do not collect 20 million dollars.
Den kommer också att hjälpa till med att inkassera betalningar, för det är mycket pengar som inte har inkasserats.
It will also help with regard to collecting payments, because there is a lot of money owed.
Även om vi begär att grevskapsråden eller nationella regeringar skall inkassera det åt oss, hindrar inte detta att det är fråga om egna medel.
Even if we ask the county councils or national governments to collect it and pass it on to us, that does not prevent it from being own-resources.
inkassera (auch: avbilda, tappa, få ut, vinna)
Ersättningen för kostnaderna får i framtiden endast motsvara de faktiska utgifterna, och det får under inga omständigheter vara möjligt att inkassera ytterligare ersättning.
In future, the reimbursement of expenses - of whatever kind - must relate only to those actually incurred, and it must no longer be possible to draw additional expenses under any circumstances.
inkassera

Synonyme (Schwedisch) für "inkassera":

inkassera

Beispielsätze für "inkassera" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishI synnerhet behöver mer göras för att inkassera medel som är föremål för delad förvaltning.
In particular, more needs to be done on the recovery of funds where there is shared management.
SwedishDen kommer också att hjälpa till med att inkassera betalningar, för det är mycket pengar som inte har inkasserats.
It will also help with regard to collecting payments, because there is a lot of money owed.
SwedishDen kommer också att hjälpa till med att inkassera betalningar, för det är mycket pengar som inte har inkasserats.
An Energy Community could bring down prices because of the new investments it will bring in.
SwedishMed andra ord: är vissa medlemsstater mer skyldiga än andra när det gäller att inkassera Europeiska unionens egna medel?
In other words, are certain Member States more at fault than others in terms of the collection of the own resources of the European Union?
SwedishFöljaktligen är det inget som hindrar dem från att inkassera stöden utan att skapa ett enda arbetstillfälle, vilket sedan länge ingår i arbetsgivarnas vanor.
Nothing can prevent them, therefore, from pocketing the funding without creating a single job, which is what employers have routinely done for a long time.
SwedishHan konstaterar också att vad gäller frågan om mervärdesskatt, så underlåter medlemsstaterna att inkassera 70 miljarder - nära nog motsvarande gemenskapens totala budget.
He states also that on the issue of VAT, 70 billion - nearly the total amount of the budget of the Community - is not collected by the Member States.
SwedishÄven före finanskrisen fanns det länder som var kända för att inte inkassera tillräckligt höga skatter till medborgarnas samhällsservice.
Even before the financial crisis, we had countries that are known not to be collecting sufficient taxes to cover the public services that are needed by the citizens of those countries.
SwedishJag anser att de medlemsstater som inte gör allt som står i deras makt för att inkassera saknade medel inom max två år bör stå för kostnaderna själva.
Where Member States fail to do everything possible to recover missing funds within a maximum of two years, I believe that those Member States should themselves make good the loss.
SwedishDe rika länderna kan inte fortsätta att ge utvecklingsbistånd till de fattiga länderna med den ena handen och inkassera räntorna på dessa länders jättelika skulder med den andra handen.
The rich nations cannot go on giving development aid to poor nations with one hand, whilst cashing in the interest on these countries ' enormous debts.
SwedishDet är också viktigt att skapa incitament på nationell nivå, så att människor vill bli mikroföretagare med hjälp av mikrokredit i stället för att inkassera arbetslöshetsunderstöd.
It is important, moreover, to create incentives at national level, so that people should want to become micro-entrepreneurs with the help of micro-credit rather than collecting unemployment benefit.