"indrivning" Englisch Übersetzung

SV

"indrivning" auf Englisch

SV

indrivning {Utrum}

volume_up
indrivning (auch: krav, telefonsamtal, fordran, rop)
Den uppmanar medlemsstaterna att snabbt anta kommissionens förslag till direktiv om förvaltningssamarbete och ömsesidigt stöd vid indrivning av skattefordringar och beskattning av sparande.
It calls on Member States to swiftly adopt Commission proposals for directives on administrative cooperation and mutual assistance in the recovery of taxes and savings taxation.
Tänk bara på exemplet med indrivning av mervärdesskatt.
Just think of the example of the collection of value added tax.
I maj 1997 föreslog kommissionen att indrivning av mervärdesskatt skulle inbegripas i den andra fasen av SLIM-programmet.
In May 1997 the Commission proposed that VAT collection be included in the second phase of the SLIM programme.
Det gäller punkt 8 om nödvändiga åtgärder för att förbättra uppbörd och indrivning av medel till gemenskapsbudgeten.
That applies to paragraph 8 on action necessary to improve collections and recovery of sums due to the Community.

Beispielsätze für "indrivning" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishInternationell indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar (
International recovery of child support and other forms of family maintenance (
SwedishJag kommer till den fråga som Morgan ställde om indrivning av dessa summor.
I will now turn to the question that Mrs Morgan asked concerning the recovery of amounts.
SwedishÖmsesidigt bistånd i fråga om indrivning av skatter och avgifter kommer att bli allt viktigare.
Mutual assistance in the recovery of claims is becoming ever more important.
SwedishNationella bestämmelser om indrivning gäller bara inom varje medlemsstats territorium.
National provisions relating to recovery only apply within the territory of each Member State.
SwedishOckså mervärdesskattefordringar kan förstås omfattas av den här principen för indrivning av skulder.
Claims for value-added tax can certainly be subject to the recovery procedure.
SwedishÖmsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, tullar och andra åtgärder (
Mutual assistance for the recovery of claims relating to taxes, duties and other measures (
SwedishLåt mig nu få rikta uppmärksamheten mot kommissionens förslag om ömsesidigt bistånd för indrivning av skatter.
Let me now turn to the Commission's proposal on mutual assistance for the recovery of taxes.
SwedishJag var faktiskt inte bara advokat, utan en advokat som hanterade indrivning av skulder, ofta gränsöverskridande.
In fact I was not only a lawyer, but a lawyer dealing in debt collecting, often cross-border.
SwedishÖmsesidigt bistånd för indrivning av fordringar (kodifierad version) (omröstning)
Mutual assistance for the recovery of claims relating to certain levies, duties, taxes and other measures (codified version) (vote)
SwedishJag skulle också vilja fästa er uppmärksamhet på det nya uppföljningssystemet för oegentligheter och indrivning.
I would also like to draw your attention to the new system for the followup of irregularities and recoveries.
SwedishMan skall också harmonisera de rättsliga förfaranden för indrivning av försenade betalningar och tillhörande kostnader.
The legal procedures for the recovery of late payments and the costs entailed also need to be harmonized.
SwedishDärför att indrivning av skulder från en annan EU-stat innebär en dyrbar rättslig process innan denna lag träder i kraft.
Because until this law comes into force, recovery of debts from another EU State is a costly legal process.
SwedishDet gäller punkt 8 om nödvändiga åtgärder för att förbättra uppbörd och indrivning av medel till gemenskapsbudgeten.
That applies to paragraph 8 on action necessary to improve collections and recovery of sums due to the Community.
SwedishDet är avvägt mellan borgenärernas rätt till indrivning av skulder och svarandenas rätt till adekvat skydd.
It strikes a balance between the rights of creditors to recover debts and the provision of adequate protection for defendants.
SwedishVi behöver därför agera på unionsnivå, för att stärka och förbättra biståndet för indrivning mellan medlemsstaterna.
We therefore need to take action at a Community level, to reinforce and improve recovery assistance between Member States.
Swedish(RO) Jag skulle vilja gratulera Theodor Dumitru Stolojan för hans insatser i arbetet med betänkandet om indrivning av fordringar.
(RO) I would like to congratulate Mr Stolojan for all his efforts in drafting the report on the recovery of claims.
SwedishRådet gjorde likadant ifråga om direktiv 2001/44/EG om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar uppkomna till följd av vissa skatter.
It did so in relation to Directive 2001/44/EC, dealing with mutual assistance on the recovery of tax claims.
SwedishJag hoppas att omröstningen på onsdag styrker omröstningen i utskottet och leder till hoppingivande texter om indrivning av skatt.
I hope that the vote we take on Wednesday confirms the vote in committee and results in some encouraging tax recovery texts.
SwedishDet förefaller vara väsentligt att reglera frågan om indrivning av gränsöverskridande skulder genom att anta den relevanta rättsakten.
It seems essential to regulate the matter of recovery of cross-border debts by way of adoption of the relevant legal act.
Swedishbetänkandet av Theodor Dumitru Stolojan om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, tullar och andra åtgärder,
the report by Mr Dumitru Stolojan on mutual assistance for the recovery of claims relating to taxes, duties and other measures,