"höjd" Englisch Übersetzung

SV

"höjd" auf Englisch

SV höjd
volume_up
{Utrum}

höjd (auch: altitud, höjd över havet)
volume_up
altitude {Subst.}
Så jag var på min lägsta höjd och i den riktningen -- snabbt -- så jag drog den.
So I was at my minimum altitude in that vector -- fast -- so I pulled that.
I ballongflygande, eller i livet, hur ändrar vi vår höjd?
In ballooning, or in life, how do we change altitude?
För att sedan stabilisera mig, och beroende på min höjd, fortsätter jag på två eller tre motorer.
And then I stabilize, and according to my altitude, I continue on two or three engines.
höjd (auch: topp, höjdpunkt, kulle, längd)
volume_up
height {Subst.}
Markera här om du vill att objektramens höjd ska anpassas till textens höjd.
Select this option to adjust the frame height to the text height.
Här anger Du skiljelinjens höjd i förhållande till textområdets höjd.
You can define the height of the separator relative to the height of the section in this space.
Markera den här rutan om du vill att ramens höjd ska anpassas till textens höjd.
Click here to adjust the size of the object to the height of the text.
höjd (auch: topp)
volume_up
heights {Subst.}
Närmare 10 procent av alla arbetsolyckor inbegriper fall från höjd.
Almost 10 % of all occupational accidents involve falls from heights.
Närmare 10 procent av alla arbetsolyckor inbegriper fall från höjd.
Almost 10% of all occupational accidents involve falls from heights.
Därför måste vi upprätta minimikrav i syfte att skydda arbetstagare från fall från höjd.
That is why we need to establish minimum requirements with a view to protecting workers from falls from heights.
volume_up
high {Subst.}
Så de började flyga på hög höjd med otroligt höga farter.
So they started flying them at high altitudes at incredibly high speeds.
Jag har en hög registrerad närvaro och är därför höjd över alla misstankar.
I have a high attendance record and am therefore above suspicion.
Vi har också vindkraftverk som drivs med drakar på hög höjd, vilka fungerar som vindmotorer och alstrar energi.
Or the ladder mills with high-level kites that work as windmills and generate energy.
volume_up
rise {Subst.}
För det första handlar det om klimatförändringarna, som medför risk för höjd vattennivå och, i Irland, ökad nederbörd.
First is climate change, with the possibility of rising sea levels, and in Ireland, increased rainfall.
– Nästa punkt på föredragningslistan är kommissionens uttalande om det höjda oljeprisets inverkan på Europas ekonomi, jordbruk och fiske.
The next item is the Commission statement on the consequences of the rise in oil prices on the European economy, agriculture and fisheries.
Man måste äntligen tillgodose kravet på femdagarsvecka, 35 timmars arbetsvecka, med arbete 7-8 timmar om dagen, inte med sänkt utan med höjd lön.
It is essential that demands for a five-day, 35-hour, working week with no more that 7 - 8 hours work per day, are met, and with pay rises.
höjd (auch: backe, berg, hög, kulle)
volume_up
hill {Subst.}
Det kan spola bort sörjan från bergstoppar och höjder- -och föra den med sig till lågländerna.
It can wash the sludge off high mountain peaks and hills, down into the lowlands.
höjd (auch: grad, topp, höjdpunkt, sluttning)
volume_up
pitch {Subst.}

Synonyme (Schwedisch) für "höjd":

höjd

Beispielsätze für "höjd" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishAvslutningsvis måste unionen anslå finansiella medel i höjd med ambitionerna.
Finally, the Union must grant itself financial resources that match its ambitions.
SwedishVi anser att harmonisering är det rätta sättet för att nå en höjd säkerhet.
We believe that that safety can be achieved, precisely by means of harmonisation.
SwedishMot denna bakgrund kunde inte Labours parlamentsledamöter stödja en höjd EU-budget.
Against this background, Labour MEPs could not support an increase in the EU budget.
SwedishPolitiker kan på sin höjd bidra till att skapa ett bättre näringslivsklimat.
Politicians can, at best, help create a more favourable business climate.
SwedishVi har fått höra att den kommer att släppas ned från helikopter från 1 500 meters höjd.
We are told it is going to be dropped in by helicopters from 1,500 metres.
SwedishPå sin höjd skulle Tyskland spara två till tre miljoner euro under året.
At the most, Germany would save between EUR 2 million and EUR 3 million over the year.
SwedishEmellertid varken agerar eller styr gemenskapen, på sin höjd reagerar den.
Yet the Community neither gets involved nor takes a lead; the very most it does is react.
SwedishJag har talat till dig med höjd röst, men ändå har inte livet återvänt till min sons kropp.
I have raised my voice to you, yet life has not come to the body of my son.
SwedishDet förutsätter dock att människor orkar arbeta fram till en höjd pensionsålder.
However, this presupposes that people will manage to keep working up to the raised retirement age.
SwedishDet är koncentrerad strålning, men de tränger inte ned till den höjd där vi normalt befinner oss.
These are concentrated rays, but they do not penetrate down to where we usually are.
SwedishSaken är ju den att det inte sker en reell decentralisering, på sin höjd en dekoncentrering.
Of course, it is said that no real decentralization has occurred, only a deconcentration.
SwedishHär anger Du antalet etiketter eller visitkort som ska stå intill varandra på samma höjd.
Specify the number of labels or business cards that arranged next to each other on the page.
SwedishKommissionen anmodas på sin höjd att efter fem år rapportera om hur detta direktiv utfallit.
The Commission is simply required to report on the impact of the directive after five years.
SwedishDen första är att många är stridslystna och med höjd röst frågar hur Ryssland vågar bete sig som det gör.
The first is that many people are up in arms hollering 'How dare Russia do this!'
SwedishPå sin höjd kan EU bidra till exempel till informationsutbyte mellan medlemsstaterna.
At most the Union can, for instance, contribute to the exchange of information between Member States.
SwedishJa, inte mycket - på sin höjd blir det en resolution här i Europaparlamentet.
Not very much - at most a resolution here in Parliament.
SwedishDet vi på sin höjd skulle kunna göra är att överväga en rekommendation.
At best we can ponder whether or not to make a recommendation.
SwedishNär ni pratar om strukturreformer, pratar ni om lönesänkningar och höjd pensionsålder.
When you talk about structural reforms, you talk about wage cuts and an increase in the retirement age.
SwedishOch lika bra och nödvändigt ett sådant är vid 10 km höjd, lika skadligt är det vid jordytan.
As good and necessary a thing as that may be 10 km above the earth, it is harmful at ground level.
SwedishHar ni någonsin märkt att här i Amerika tenderar social samvaro att vara på sin höjd kring ca 24-års åldern?
You ever notice here in America, social equity seems to peak at about age 24?