"ge sig in på" Englisch Übersetzung

SV

"ge sig in på" auf Englisch

SV ge sig in på
volume_up
{Verb}

ge sig in på (auch: investera, engagera, placera, inskeppa)
USA kommer inte att ge sig in något system för utsläppshandel.
The United States is not going to embark on any emissions trading scheme.
Att ge sig in detta område skulle enligt min åsikt vara fel väg.
I think it is wrong to embark upon this line of thinking.
Om den fullföljs kommer det att förhindra Storbritannien att ge sig in några oberoende militära ingripanden i framtiden.
If accomplished, this will prevent Britain from being able to embark on any independent military actions in the future.

Ähnliche Übersetzungen für "ge sig in på" auf Englisch

ge Verb
sig Pronomen
in- Adjektiv
in Adverb
in Präposition
English
Adjektiv
English
Adverb
English
Präposition

Beispielsätze für "ge sig in på" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishKatiforis, det finns farliga vägar som man inte bör ge sig in på.
Mr Katiforis, there are some dangerous slopes which it is better not to chance.
SwedishKommissionen och parlamentet vill ju inte ge sig in det tekniska området.
The Commission and Parliament, of course, are against intervention on the technological side.
SwedishNär det handlar om den framtida finansieringen, verkar det vara detsamma som att ge sig in det omöjliga.
As far as future financing is concerned, it is like attempting to square the circle.
SwedishFör det tredje är jag särskilt stolt över att EU inte behöver ge sig in att låna pengar för att täcka sin budget.
Thirdly, I am particularly proud of the fact that the European budget does not need to go into borrowing.
Swedish. - Återigen vill Europaparlamentets utskott för kultur och utbildning ge sig in utbildningsområdet.
in writing. - (SV) Yet again the European Parliament's Committee on Culture and Education wants to interfere in the education sector.
SwedishSlutligen är jag enig med Peijs beträffande det faktum att en del ändringsförslag förvanskar texten och att man inte bör ge sig in detta.
Lastly, I agree with Mrs Peijs that some amendments distort the text and that we must not therefore venture down that path.
SwedishAtt ge sig in det senare skulle kunna betyda att man fick vänta betydligt längre innan de önskvärda effekterna på området börjar ge sig till känna.
Embarking upon the latter could mean having to wait significantly longer before the desired effects in the area made themselves felt.
SwedishDe påverkar medlemsstaterna och dess medborgare på ett mycket starkt sätt, och vi måste vara mycket försiktiga när gemenskapen börjar ge sig in dessa områden.
From what I hear, the Commission has got it more or less right and I would like to put a couple of questions for the sake of clarity.
SwedishMonopolen minskar följaktligen de redan små belopp av privat kapital som de använder genom att ge sig in projekt som är skadliga för gemenskapen som helhet.
The monopolies thus reduce the already small amount of private capital they use by taking on projects that are detrimental to the community as a whole.
SwedishDet är häpnadsväckande att se vilka faktiska svårigheter små och medelstora företag stöter på när de försöker ge sig in marknaden i en annan EU-medlemsstat.
It is astonishing to see the real difficulties that face small and medium-sized enterprises when they try to enter the market in other EU Member States.
SwedishDe påverkar medlemsstaterna och dess medborgare på ett mycket starkt sätt, och vi måste vara mycket försiktiga när gemenskapen börjar ge sig in dessa områden.
It is something that affects Member States and their people in a very sensitive way and we have to be careful before the Community moves into these fields.
SwedishEuropeiska unionen ska inte heller ge sig in en detaljreglering av huruvida ett fängelse ska ha gym eller ej, besöksregler eller arbete under fängelsetiden.
Also, the European Union should not involve itself in the detailed regulation of whether a prison should have a gym or not, visiting regulations or work during custody.
SwedishSom man kräver i betänkandet är det därför lämpligt att de som överväger att ge sig in en bana som jurist eller domare särskilt uppmärksammar de regler vi håller på att bygga upp.
As the report requests, it is therefore appropriate for candidates to the magistracy and forensic science professions to pay particular attention to the rules which we are developing.