"göra reklam" Englisch Übersetzung

SV

"göra reklam" auf Englisch

SV göra reklam
volume_up
{Verb}

Om vi nu också skall börja med att göra reklam för USA, så måste jag säga att vi är ute och cyklar.
I have to say we must be way off track if we are now starting to advertise for the USA.
Förordningen poängterar särskilt att producenter också kan göra reklam för att deras produkter är traditionella livsmedel.
The regulation specifically provides that producers can advertise their products as being normal foods.
Vi måste överväga om det är godtagbart att alkoholindustrin kan göra reklam helt efter eget behag.
We need to consider whether it is acceptable that the alcohol industry can advertise in such a carte blanche fashion.
göra reklam (auch: skjuta, leda, driva på, knuffa)

Ähnliche Übersetzungen für "göra reklam" auf Englisch

göra Verb
göra
English
reklam Substantiv
reklam- Adjektiv

Beispielsätze für "göra reklam" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishStaden vill visa sin enorma potential och göra reklam för sig själv bland européer.
It wants to demonstrate its huge potential and promote itself to Europeans.
SwedishAtt nu lägga ned pengar på att göra reklam för euron vore dumt och oansvarigt.
To spend money now promoting the euro would be foolish and irresponsible.
SwedishEU har redan spenderat enorma belopp på propaganda och på att göra reklam för sig självt.
The EU has already spent an enormous amount on propaganda and self-advertisement.
SwedishJag skall göra lite reklam och säga att 1999-2000 års utgåva nu finns tillgänglig.
Let me do a little advertising by announcing that the 1999-2000 edition is now available.
SwedishFör varje produkt som får säljas fritt måste man också kunna göra reklam.
Each product which can be freely sold must also be able to be advertised.
SwedishDet kommer även i fortsättningen att vara förbjudet att göra reklam för läkemedel.
The advertising of medicinal products continues to be prohibited.
SwedishDet är och förblir förbjudet att göra reklam för receptbelagda humanläkemedel i EU.
Advertising of prescription-only medicines is banned within the European Union, and remains so.
SwedishOm du vill göra reklam för Ditt Europa kan du använda vårt pr-material som finns på flera språk .
If you wish to promote Your Europe, you can use our multilingual promotional material.
SwedishDet nya nu är att göra reklam för rökning bland unga flickor som ett sätt att hålla nere vikten.
The new fashion now is to promote smoking among young girls as a weight-control measure.
SwedishJag uppmanar även er i parlamentet att göra lite reklam för den nationella äganderätten där hemma.
I would also ask your House to do a bit of advertising for national ownership back home.
SwedishJag nämner exempelvis artikel 3, punkterna 2 och 3, allt som har att göra med indirekt reklam.
I would mention, for example, paragraphs 2 and 3 of Article 3, which are to do with indirect advertising.
SwedishDet är inte EU:s sak att försöka kontrollera mångfalden i åsiktsfriheten och friheten att göra reklam.
The EU has no place trying to control the diversity of freedom of opinion and freedom in advertising.
SwedishYtterligare en uppgift för EU vore att göra bättre reklam för de områden som besöks mer sällan.
An additional task for the EU would be to improve the publicity for the areas that are visited less frequently.
SwedishKan man göra reklam för detta på en europeisk filmkanal?
Is it broadcast on a European cinema television channel?
SwedishVissa japanska biltillverkare håller på att göra reklam för tillverkning av fordon med nollutsläpp som mål.
Some Japanese car makers are now advertising the manufacture of 'zero emission' vehicles as their goal.
SwedishÄven om det är förbjudet att göra reklam för läkemedelsprodukter i EU har kommissionen skapat en öppning.
Although advertising of medicinal products is banned in the Union, the Commission has created an opening.
SwedishAtt göra reklam är en helt normal ekonomisk aktivitet.
Advertising is a completely normal economic activity.
SwedishGöra reklam är bokstavligen vad vi måste göra.
Advertising in the literal sense is what we need to do.
SwedishYtterligare en uppgift för EU vore att göra bättre reklam för de områden som besöks mer sällan.
Tourism is an important sector with huge potential which can offer added value to a country and fully develop its production capacities.
SwedishVi skulle vilja att de inte bara slutade göra reklam för onyttig mat utan att de även producerade fler nyttiga livsmedelsprodukter.
We would like them not only to stop advertising unhealthy foods, but also to produce more healthy food products.