"göra om" Englisch Übersetzung

SV

"göra om" auf Englisch

SV göra om
volume_up
{Verb}

göra om (auch: laga, omtapetsera)
This would have been damaged if we had tried to 'redo' Doha in Johannesburg.
Du kan inte ångra eller göra om en mappåtgärd medan mappen läses in.
You cannot undo or redo a folder action while the folder is loading.
I have to redo all that.
göra om
volume_up
to do over {Vb.} [Amer.]
Europaparlamentet måste undvika att göra om Dick Martys undersökning.
This Parliament must avoid duplicating Dick Marty’s investigation.
Det är med detta för ögonen som jag föreslår att det vore bättre om vi inte bara försökte göra om utskottens arbete.
It is with that thought in mind that I suggest that we would be better advised not simply to duplicate the work of the committees.
göra om
volume_up
to make over {Vb.} [Amer.]
göra om (auch: skicka tillbaka)
göra om (auch: omdana)
Det finns inte en möjlighet att vi hinner göra om alla blommor.
There is no way to remake all these in time, is there?

Synonyme (Schwedisch) für "göra om":

göra om
Swedish

Ähnliche Übersetzungen für "göra om" auf Englisch

göra Verb
göra
English
om Konjunktion
om Präposition
öm Adjektiv

Beispielsätze für "göra om" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishDetta är något vi bör göra bättre nu, om vi fortfarande har chansen att göra det.
That is something we should do better now, if we still have the chance to do so.
SwedishJag vill göra några slutliga kommentarer om genomförandet av mitt ordförandeskap.
I would like to make some final remarks as regards the conduct of my presidency.
SwedishSkulle den göra detsamma om de anklagade kommissionärerna hade andra sympatier?
Would it do the same if the incriminated Commissioners had different affinities?
SwedishVi kan inte göra om misstagen vi gjorde i Köpenhamn förra året igen.
Mr President, we cannot make the mistakes we made in Copenhagen last year again.
SwedishVi bör ta oss tid att göra det även om Daniel Cohn-Bendit känner sig stressad.
We should take the time to do that, even if Mr Cohn-Bendit feels under pressure.
SwedishMedlemsstater måste göra något åt detta: vi borde påminna dem om att göra det.
The Member States must do something about this: we should remind them to do so.
SwedishLåt mig göra en sista kommentar om Syrien, som Camiel Eurlings redan har nämnt.
Let me make a final comment on Syria, which Mr Eurlings has already mentioned.
SwedishMen -- Jag ville komma hit och visa er att vi kan göra det om vi är mer ansvariga.
But, I wanted to get up and show you that we can do it if we're more responsible.
SwedishDen andra aspekten handlar om att göra jordbrukspolitiken enklare och öppnare.
The second point is about making agricultural policy simpler and more transparent.
SwedishEtt påpekande vill jag emellertid göra, i hopp om att toppmötet tar det till sig.
I would like to make one point, however, in the hope that the summit will adopt it.
SwedishDet får ni göra om ni vill, men jag kommer inte att kasta bort mer tid på detta.
You can pursue the matter if you please, but I will not waste my time on it.
SwedishLåt oss dra lärdom av detta inför framtiden och låt oss inte göra om samma misstag.
Let us learn lessons from it for the future and let us not make the same mistakes.
SwedishVi säger inte vad vi skulle göra om Nato inte lyckas skapa fred i Afghanistan.
We do not say what we would do if NATO fails to achieve peace in Afghanistan.
SwedishOch Venezuela skulle göraom de skulle börja med sina kärnkraftsanläggningar.
And Venezuela would be doing it if they started with their nuclear energy facilities.
SwedishDet handlar inte om vad andra skall göra sedan, utan om vad vi skall göra nu!
It is not a matter of what others shall do later, but of what we shall do now.
SwedishKanske kan man göra det om EU vidtar starkare åtgärder än man hittills har gjort.
Perhaps it can do so if it takes stronger measures than it has done so far.
SwedishDärför kan vi göra detta bara om det finns en marknad som verkligen fungerar.
So we should be able to do this only if there is a really functioning market.
SwedishFrågan som ställdes gällde vad kommer ECB att göra om det skapar problem för Danmark?
The question was asked what will the ECB do if that creates problems for Denmark?
SwedishNaturligtvis kommer kommissionen då också att göra ett klart uttalande om Cypern.
Naturally, this will include a clear statement on Cyprus by the Commission.
SwedishMin grupp och jag befarar att det är just vad EU håller på att göra i fråga om Togo.
So why am I raising the subject of Togo and the situation there within this House?