"foga" Englisch Übersetzung


Meintest du föga
SV

"foga" auf Englisch

SV foga
volume_up
[fogade|har fogat] {Verb}

1. Allgemein

Min fråga är: har vi rätt att foga våra oanvända anföranden till protokollet för sessionen, eftersom kommissionsledamotens svar ändå finns där?
My question is, are we allowed to attach our unused speeches to the minutes of the session, since the answer from the Commissioner is there anyway?
Till doktorsavhandlingen fogas ett kortfattat engelskspråkigt och svenskt referat (= abstract), även kallat spikblad.
Attached to the thesis must be a short abstract in English and Swedish, also known as a nail page.

2. Bauwesen

Synonyme (Schwedisch) für "foga":

foga

Beispielsätze für "foga" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishEn av lösningarna för att övervinna detta är att foga sig efter budgetramarna.
One of the keys to overcome this is to abide by the financial perspectives.
SwedishFoga in en tabell med flera rader i ett tomt textdokument (Infoga - Tabell).
Insert a table with multiple rows (Insert - Table) into a new text document.
SwedishDet är ingen idé att foga regel till regel och förmoda att regler skall lösa allt.
It is no use repeatedly heaping rule upon rule and assuming that rules solve everything.
SwedishI augusti 1991 fördömde man genom FN-resolution 707 Iraks vägran att foga sig.
In August 1991, UN Resolution 707 condemned Iraq's non-compliance.
SwedishHästen, å sin sida, vet varför hans ägare är upprörd och vet hur han ska foga sig efter honom.
The horse, for his part, knows why his owner is upset and knows how to yield to him.
SwedishFoga in två tabeller med flera rader och kolumner i ett textdokument.
In a text document, insert two tables each with several rows and columns.
SwedishFoga in formulärfält eller fältkommandon om du vill och spara dokumentet.
Add the form fields or field commands you want and save the document.
SwedishJag beklagar rådets beslut att inte foga sig när det gäller att avskaffa C-socker.
I regret the Council’s decision not to bite the bullet as far as abolishing C-sugar is concerned.
SwedishDärför vill vi foga en konstruktiv dimension till resolutionen.
That is why we want to add a constructive dimension to this resolution.
SwedishVi bör inte foga oss i de visumkrav som Förenta staterna ålägger vissa EU-medborgare.
We should not resign ourselves to the visa requirements which the United States imposes on some EU citizens.
SwedishÄnda sedan euron infördes är själva upphovsmännen till reglerna de som är minst beredda att foga sig efter dem.
Strong currencies require credible leadership, which is lacking in this case.
SwedishLåt mig sammanfattningsvis foga dessa båda specifika svar till det europeiska folkets specifika behov.
It should be a free, quality service provided on an equal footing to everyone by the state alone.
SwedishÄven dessa friheter kränks i Etiopien och jag vill foga mitt fördömande till parlamentets.
These freedoms are also being widely infringed in Ethiopia and I would add my condemnation to that of the House.
SwedishVälj den här kommandoknappen för att foga in den aktuella versionen av animationen i presentationens diabild.
Select this button to insert the current version of animation into the slide of the presentation.
SwedishLåt mig sammanfattningsvis foga dessa båda specifika svar till det europeiska folkets specifika behov.
By way of conclusion, let me add these two precise responses to the precise needs of the European people.
SwedishVi försöker foga in en klausul om mänskliga rättigheter i varje ramavtal som vi sluter med ett tredjeland.
We try to insert a human rights clause in every framework agreement which we conclude with a third country.
SwedishKommissionen kommer nu att vara tvungen att foga sig efter detta.
SwedishVi kan inte säga: Amerikanerna måste foga sig i multilaterala förpliktelser.
SwedishÄnda sedan euron infördes är själva upphovsmännen till reglerna de som är minst beredda att foga sig efter dem.
Ever since the euro was introduced, the very authors of the rules are the least prepared to abide by them.
SwedishTill detta skulle jag gärna vilja foga två kommentarer.
I would like to add a couple of remarks to this.