"fjärrvärme" Englisch Übersetzung

SV

"fjärrvärme" auf Englisch

SV

fjärrvärme {Utrum}

volume_up
fjärrvärme
Fjärrvärme är huvudsakligen en social fråga i många av de nya medlemsstaterna.
District heating is mainly a social question in many new Member States.
Europeiska kommissionens ursprungliga förslag omfattade inte investeringar i fjärrvärme.
The original proposal of the European Commission did not extend to investments in district heating.
Jag vill bara tala om en aspekt på energipriserna, nämligen priset på fjärrvärme.
Mr President, I would like to speak about only one aspect of energy prices, namely the price of district heating.

Beispielsätze für "fjärrvärme" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishAtt göra EU:s resurser tillgängliga för fjärrvärme är därför centralt.
Making European Union resources available for distance heating is therefore crucial.
Swedish. - (HU) Europeiska unionens stöd till fjärrvärme!
in writing. - (HU) European Union support for distance heating!
SwedishI Rumänien skulle till exempel övergång till fjärrvärme leda till besparingar på motsvarande över 600 000 ton olja per år.
In Romania, for instance, rehabilitation would lead to savings in excess of 600 000 tonnes of oil equivalent every year.
SwedishEn praktisk lösning är att installera fjärrvärme i husen, men denna lösning ignoreras och underfinansieras på ett orättvist sätt av EU.
A handy solution is the heating rehabilitation of houses, but this solution is unjustly ignored and underfunded by the European Union.
SwedishVi är av uppfattningen att de som bor i lägenheter med fjärrvärme huvudsakligen är låginkomststagare som inte skulle ha råd med de extra avgifterna.
We feel that residents in apartments with long-distance heating are mainly low-income people who would not be able to afford the extra charges.
SwedishDet ändringsförslag från parlamentets utskott för industrifrågor, forskning och energi som tar upp fjärrvärme bland de områden som omfattas av informationsplikt bör därför stödjas.
For this reason, the amendment including it among the areas of mandatory information provision, proposed by Parliament's Committee on Industry, Research and Energy, should be endorsed.