"fastigheter" Englisch Übersetzung

SV

"fastigheter" auf Englisch

SV fastigheter
volume_up
{Utrum}

fastigheter (auch: fastighet)
My husband and I are in real estate.
Jag antar att de som spekulerar i fastigheter drar nytta av att Valencias autonomi är så svag.
It is my assumption that real estate speculators take advantage of the feeble nature of Valencian autonomy.
Fastighetspriserna harmoniserades när alla placerarna hade drabbats av kollektiv berusning på börsen och var lystna på fastigheter.
The value of property was harmonised when investors were collectively drunk on the stock exchange and on heat around real estate.

Beispielsätze für "fastigheter" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishI mitt hemland ser vi nästan varje vecka hur nynazister försöker köpa fastigheter.
In my homeland, we see neo-Nazis trying to buy property almost on a weekly basis.
SwedishAdministrativa utgifter är våra utgifter för löner, fastigheter och liknande.
Administrative expenditure is our expenditure on salaries, buildings and such like.
SwedishVi är tvungna att rätta oss efter alla avtal som slutits avseende fastigheter.
We have to comply with all the agreements concluded regarding property.
SwedishDetta är delvis ett resultat av nedskärningar i utgifterna som rör fastigheter.
This is particularly a result of cuts in expenditure on buildings.
SwedishAnvänder vi pengarna på rätt sätt när det gäller hur vi förvaltar våra fastigheter osv.?
Are we using the money in the right way in respect of how we manage our buildings, etc.?
SwedishDessa fonder placerar inom områden som fastigheter, valuta och råvaror.
These funds invest in areas such as property, currencies and commodities.
SwedishEn är att lägre befolkning på en given landyta gör investering i fastigheter till en dålig affär.
One: fewer people on a fixed amount of land make investing in property a bad bet.
SwedishOlika yrkesorganisationer borde komma överens om gemensamma standarder för värdering av fastigheter.
Various professional bodies should agree on common property valuation standards.
SwedishFinansieringen för nya fastigheter är ordnad, och det finns ingen ny utvidgningsrunda i sikte.
Funding for new premises is in order, and there is no new round of enlargement in sight.
SwedishDet första är institutionernas politik för byggnader och fastigheter.
The first is the institutions' policy on buildings and property.
SwedishFastigheter köptes inte alltid på rätt plats, vid rätt tidpunkt eller till lägsta kostnad.
Buildings were not always purchased in the right place, at the right time or for the minimum cost.
SwedishHär hittar du information om geografi och fastigheter.
Lantmäteriet - the Swedish mapping, cadastral and land registration authority.
SwedishDet har att göra med uthyrning av två fastigheter i Strasbourg.
They have to do with the leasing of two buildings in Strasbourg.
SwedishAvdelningen har även ansvar för våra lokaler och fastigheter.
The department is also responsible for our premises and buildings.
SwedishVi har därför inte varit beroende av prisvariationerna på världsmarknaden när vi värmt upp våra fastigheter.
Thus, in heating buildings, we have been independent of price fluctuations on the world market.
SwedishDet innebär att vi som ägare nu kommer att behöva hitta resurser för att kunna ha fastigheter av hög kvalitet.
Thus, as owners, we are now going to have to find the resources to have high quality property.
Swedishatt beträda relevanta lokaler, fastigheter eller kommunikationsmedel?.
I therefore ask for it to be corrected to read: 'relevant premises, land, or means of transport.'
SwedishSå tillgången till pengar, fastigheter och företag - det finns mängder av olika kvinnor på landsbygden.
So the access to money, property and business - there are lots of different types of women in rural areas.
Swedishatt beträda relevanta lokaler, fastigheter eller kommunikationsmedel?.
I therefore ask for it to be corrected to read: 'relevant premises, land, or means of transport. '
SwedishI denna ändringsbudget har vi minskat avsättningen för fastigheter från 15 miljoner euro till 11 miljoner euro.
In this amending budget, we have reduced the buildings reserve from EUR 15 million to EUR 11 million.