"fasta" Englisch Übersetzung


Meintest du fästa
SV

"fasta" auf Englisch

EN
EN
EN

SV fasta
volume_up
{Neutrum}

1. Religion

fasta
volume_up
Lent {Subst.}
Kali sarakosti: Happy Lent to you all.

Beispielsätze für "fasta" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishLyckligtvis ges det i dag ut allt fler titlar, med eller utan fasta bokpriser.
With or without price fixing, happily, more and more titles are being published.
SwedishHär gäller det att skapa fasta regler och konkreta europeiska minimistandarder.
What is needed here are precise rules and practical European minimum standards.
SwedishJag vill också tacka Carlos Coelho för hans outtröttliga och fasta ordförandeskap.
I would also like to thank Mr Coelho for his assiduous and steady chairmanship.
SwedishJag tror att fastställandet av fasta kvoter så småningom leder till höjda priser.
I believe that setting fixed quotas would lead to a rise in prices over time.
SwedishJag anser att Europaparlamentet bör inta samma fasta hållning i detta avseende.
I believe the European Parliament should have the same firm attitude in this respect.
SwedishDet är min fasta övertygelse att försöket utan tvekan visat sig effektivt.
It is my firm belief that the experiment has proven its effect beyond any doubt.
SwedishNEJ – Du får bara ha din bil registrerad i det land där du har din fasta bostad.
NO — You can only register your car in the country where you are permanently resident.
SwedishJag tror att just det fasta bokpriset skulle vara ett bra instrument för det.
I think that fixed book prices are exactly the right instrument in this case.
SwedishDet handlar om den fasta förbindelsen mellan Danmark och Tyskland över Fehmarn Bält.
If the finances are in order, we make it easier to attract private venture capital.
SwedishDet är vår fasta avsikt att ge ny fart åt de internationella förhandlingarna.
It is our firm intention to give new impetus to international negotiations.
SwedishNätverken har fasta medlemmar och träffas omkring fyra till fem gånger per år.
The networks have fixed members and meets about four to five times a year.
SwedishDet handlar om den fasta förbindelsen mellan Danmark och Tyskland över Fehmarn Bält.
This is the fixed link between Denmark and Germany across the Fehmarn Belt.
SwedishKanske kan vi diskutera detta med medlemsstaterna och be dem att fastställa fasta mål.
Perhaps we can discuss this with Member States and ask them to set firm objectives.
SwedishEn del avancerad sjukvård kräver planering med fasta strukturer och finansiering.
Advanced health care often requires planning, with fixed structures and funding in place.
SwedishDen koncentrationen, även med avseende på fasta bokpriser, blir hur som helst av.
This process of mergers, in book price fixing too, is happening anyway.
SwedishKommissionen föreslår, att den skall ske regelbundet med fasta intervaller.
The Commission wants such checks to take place at regular, fixed intervals.
SwedishEU och dess krav på reformer är den enda fasta punkten i en värld som ständigt förändras.
With its calls for reform, the EU is the only constant in an ever-changing world.
SwedishJag vill be er att vi behåller den fasta omröstningstiden, d.v.s. kl. 11.00.
I should like to request that we keep to a standard voting time, i.e. eleven o' clock.
SwedishVi måste fortsätta diskutera och ta fasta på det vi faktiskt är överens om.
We must continue to debate it and focus on what we are actually agreed on.
SwedishDet är också vår plikt att anta fasta regler för den övriga grisuppfödningen.
We also have a duty to have definite rules adopted governing other pigs.