"fast vid den" Englisch Übersetzung

SV

"fast vid den" auf Englisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "fast vid den" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "fast vid den" auf Englisch

fast Adjektiv
fast Adverb
fast Konjunktion
vid Adjektiv
vid Präposition
den Pronomen
English
fäst Verb
English
fästa Verb

Beispielsätze für "fast vid den" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishI betänkandet fastställs tydligt att det är vår rätt och vi står fast vid den.
This report is about affirming clearly that these are our rights and we insist on them.
SwedishEn överväldigande majoritet av kammaren står fast vid den europeiska konstitutionen.
For this to happen, however, the right conditions need to be in place.
SwedishLåt oss dock inte hålla fast vid den nuvarande strukturen som enda referens.
However, let us not keep the current structure as the sole reference.
SwedishJag skulle verkligen vilja att medlemsstaterna och kommissionen höll fast vid den principen.
I would really like the Member States and the Commission to stick to that principle.
SwedishStrategin måste handla om något mer än att bara hålla fast vid den nuvarande politiken.
The strategy must amount to more than just defending present policy.
SwedishJag vill kritisera er för att klamra er fast vid den avvisade europeiska konstitutionen.
I criticise you for clinging onto the rejected European constitution.
SwedishMen de som klamrar sig fast vid den gamla tidens yrken, skapar begränsningar för framtidsyrkena.
But those who cling to the jobs of the past restrict the jobs of the future.
SwedishMen det är bättre än att hålla fast vid den misslyckade bojkottpolitiken från förra årtiondet.
But it is better than our sticking with the failed boycotting policy of the past decade.
SwedishVi måste hålla fast vid den europeiska traditionen med ett demokratiskt och humanistiskt bemötande.
We must remain faithful to Europe's tradition of a democratic and humanist welcome.
SwedishVi kommer enbart att lyckas hålla fast vid den om vi kämpar för den varje dag.
We will only keep hold of it if we fight for it every day.
SwedishDärför är jag av den åsikten att vi även på denna punkt bör hålla fast vid den gemensamma ståndpunkten.
So I believe that we should adhere to the common position in this respect as well.
SwedishJag vill verkligen uppmana rådet att hålla fast vid den linjen i de interna överläggningarna.
May I urge the Council to persevere with that line of argument in its internal deliberations.
SwedishSedan den islamiska rörelsen Hamas inrättades 1987 har den stått fast vid den grundprincipen.
Since its creation in 1987, the Islamic movement Hamas has stuck firmly to this basic principle.
SwedishOckså i samtal med företrädare för oppositionen höll EU-ordförandeskapet fast vid den ovan beskrivna linjen.
In talks with members of the opposition the EU presidency took this same line.
SwedishVi måste hålla fast vid den ledande rollen under kommande år.
We have to hold on firmly to that leading role over the coming years.
SwedishVi uppnådde en enhällig ståndpunkt i frågan redan 2006 och vi har stått fast vid den alltsedan dess.
We reached a unanimous position on this as early as 2006 and have maintained it ever since.
SwedishTyvärr höll rådet uteslutande fast vid den andra förklaringen.
The Council, unfortunately, relied solely on the second philosophy.
SwedishJag anser att vi kan undvika lägre pensioner om vi håller fast vid den filosofi jag nämnde tidigare.
I think that we can avoid smaller pensions if we keep to the philosophy I referred to earlier.
SwedishDet är oerhört centralt att man står fast vid den principen.
It is absolutely crucial that this principle should be maintained.
SwedishKommissionen har sagt att den har gjort en fast överenskommelse med rådet och håller fast vid den.
The Commission has said that it has made a firm agreement with the Council and is sticking to it.

Lerne weitere Wörter

Swedish
  • fast vid den

Noch mehr Übersetzungen im Deutsch-Türkisch Wörterbuch von bab.la.