"fast track" Englisch Übersetzung

SV

"fast track" auf Englisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "fast track" im Kontext zu sehen.

Beispielsätze für "fast track" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishDen amerikanska kongressen har dock ännu inte gått med på fast track.
The U. S. Congress, however, has not yet approved the 'fast track ' proposal.
SwedishDen amerikanska kongressen har dock ännu inte gått med på fast track.
The U.S. Congress, however, has not yet approved the 'fast track' proposal.
SwedishNär allt kommer omkring talas det på sistone så mycket om fast track, om brådskande förfaranden.
Finally, there has been a lot of talk recently of a fast-track procedure.
SwedishAngående: Förnyade åtaganden och stöd till programmet för snabbgenomförande (Fast Track Initiative)
Subject: Recommitment exercise and support for the Fast Track Initiative
SwedishDet gäller särskilt för medbeslutandeförfarandet i fast track.
This particularly applies to fast-track codecision procedures.
SwedishVi har redan yttrat oss om fast track-reformen i samband med omröstningen om betänkandet av van Hulten.
We expressed our views on the reform of the fast-track procedure in the vote on the van Hulten report.
SwedishMan har också frågat oss vilka möjligheter president Clinton har att få fast track antagen.
On the other hand, the question has been raised as to President Clinton's chances of getting the fast track adopted.
SwedishDärför måste man även påminna G8-länderna om deras löfte om en ansenlig finansiering av Fast track-initiativet.
That is why the G8 countries must also be reminded of their promise to finance the Fast Track Initiative.
SwedishFast Track är ett initiativ av UNESCO, Världsbanken och olika givare, bland andra Europeiska kommissionen.
The Fast Track Initiative is an initiative of Unesco, the World Bank and various donors, including the Commission.
SwedishMitt och gruppens ställningstagande är naturligtvis i sista hand beroende på hur detta fast-track-förfarande kommer att utformas.
My final position, and that of my group, will surely depend on what form the fast-track procedure will take.
SwedishEducation for all - Fast track?.
The rapporteur quite rightly mentions that the Commission must participate in the World Bank's 'Education for all - Fast track' programme.
SwedishEducation for all - Fast track?.
The rapporteur quite rightly mentions that the Commission must participate in the World Bank's 'Education for all - Fast track ' programme.
SwedishKommissionens förslag presenteras därför som en ”fast track action” inom ramen för vårt åtgärdsprogram för minskning av administrativa bördor i Europeiska unionen.
The Commission's proposal is therefore presented as a fast track action within the framework of our Action Programme for Reducing Administrative Burdens in the European Union.
SwedishDetta är en anledning till att vi försöker finna gamla pengar, frigöra dem och omallokera dem genom tvärsnittsinitiativ, som till exempel Fast Track-initiativet för utbildning.
This is one reason we are trying to find old money, free it up and reallocate it through cross-cutting initiatives, such as the Fast Track Initiative for education.
SwedishI verkligheten kommer fredsdomaren, herr Purvis, att uttala sig om några veckor när man slutför frågan om Fast Track-lagstiftningen, som hädanefter kallas Trade Promotion Authority.
In fact, the outcome, Mr Purvis, will be determined in a few weeks' time when the last word will be spoken on the issue of Fast Track legislation, which is now called Trade Promotion Authority.
SwedishI verkligheten kommer fredsdomaren, herr Purvis, att uttala sig om några veckor när man slutför frågan om Fast Track-lagstiftningen, som hädanefter kallas Trade Promotion Authority.
In fact, the outcome, Mr Purvis, will be determined in a few weeks ' time when the last word will be spoken on the issue of Fast Track legislation, which is now called Trade Promotion Authority.
SwedishDirektivet innehåller långa övergångsbestämmelser och parlamentet har dessutom på köpet fått infört en fast track procedure , som inte skulle vara en kompromiss med nödvändiga miljökrav.
Long transitional arrangements have been built into the directive, and Parliament has even had a "fast track procedure' inserted which should not compromise the necessary environmental requirements.

Lerne weitere Wörter

Swedish
  • fast track

Schaue im Deutsch-Russisch Wörterbuch von bab.la vorbei.