"fast förankring" Englisch Übersetzung

SV

"fast förankring" auf Englisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "fast förankring" im Kontext zu sehen.

Beispielsätze für "fast förankring" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishKommissionens budgetförslag är grundat uteslutande på hypoteser, utan någon fast förankring.
The Commission's estimates are based on pure suppositions, with no solid foundation.
SwedishDet mest angelägna målet måstre vara skademinimering, och detta måste också få fast förankring i narkotikaprogrammet.
The urgent aim must be to minimise the damage and that must be firmly established in the drug programme.
SwedishDärför finns de korrekt formulerade målen inte med i denna sjuåriga budget, och de har för närvarande ingen fast förankring.
Therefore, the goals that are correctly formulated in this seven-year budget are not in place and do not have a firm foundation at the present time.
SwedishDe nya medlemsstaterna kommer nu att få en fast förankring i den gemenskap av europeiska värderingar som präglar och genomsyrar det allmänna syftet med Europeiska unionen.
The new Member States will now be firmly anchored in the community of European values which inform and permeate the public purpose of the European Union.
SwedishVi anser att ett stabilt, demokratiskt och blomstrande Ryssland, med fast förankring i ett enat Europa, är väsentligt för att garantera en varaktig fred på den europeiska kontinenten.
We feel that a stable, democratic and prosperous Russia, firmly anchored in a united Europe, is essential for ensuring lasting peace on the European continent.

Lerne weitere Wörter

Swedish
  • fast förankring

Im Deutsch-Französisch Wörterbuch findest Du noch weitere Übersetzungen.