"fast förankrade" Englisch Übersetzung

SV

"fast förankrade" auf Englisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "fast förankrade" im Kontext zu sehen.

Beispielsätze für "fast förankrade" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishVi skulle göra dem mer fast förankrade i det regelbaserade system för världshandeln som är nödvändigt för framtiden.
We would anchor them more firmly into the rule-based system of global trade which is essential for the future.
SwedishSidhuvuden är områden som är åtskilda från arbetsområdet, är fast förankrade och upprepas överst på varje sida.
Headers are separated from the working area, and are repeated on every page at the upper border of the anchored area.
SwedishDe demokratiska institutionerna har varit fast förankrade sedan 1996, då det första direkta presidentvalet hölls.
Democratic institutions have been firmly established since 1996, when the first direct presidential elections were held.
SwedishHållbar utveckling och frågan om klimatförändringen är båda fast förankrade i kommissionens program.
Honourable Members, sustainable development and the issue of climate change are both firmly rooted in the Commission’s agenda.
SwedishVi har mångåriga och fast förankrade förbindelser med Tunisien och nära kopplingar mellan våra folk och vårt näringsliv.
We have a long-standing and robust relationship with Tunisia and close links between our peoples and our business communities.
SwedishDå hoppades jag att debatten äntligen skulle leda till mycket konkreta, fast förankrade rättigheter för alla turkiska medborgare.
At that time, I hoped that debate would produce very tangible, firmly rooted rights for all Turkish citizens at long last.
SwedishPå så sätt förvissar vi oss om att man inte ägnar sig åt fantasier och att vi förblir fast förankrade i de nationella demokratierna.
In this way we would be sure of not wandering off track and we would remain firmly anchored to the national democracies.
SwedishVåra förbindelser är fast förankrade i en gemensam historia som går långt tillbaka i tiden, och vi delar gemensamma värden som är djupt kända.
Our relationship is anchored in a shared history that goes back a long way and by common values that are deeply held.
SwedishDet är helt klart att vi anser att kvinnors rättigheter måste vara fast förankrade i denna förvaltning och att kvinnor måste vara en del av den.
It is thus absolutely clear that we believe the rights of women must be firmly anchored in this service and that women must participate in it.
SwedishÅtgärder som är fast förankrade i budgetdisciplin, i samordningen av en makroekonomisk politik och i förekomsten av en hållbar tillväxtpolitik.
Measures which are firmly anchored in budgetary discipline, in the coordination of macroeconomic policies and in the existence of sustainable growth policies.
SwedishDen allmänna opinionen kan och bör inte näras enbart av politiska gester som inte är fast förankrade i vad som verkligen är möjligt enligt de befogenheter fördragen ger oss.
Public opinion cannot and must not be fed solely by political gestures which are not solidly based in the reality of what is possible within the competences conferred on us by the Treaties.
SwedishSamtidigt måste vi dock undvika att straffa aktörer som redan är fast förankrade på marknaden, och vi måste konkurrera effektivt med jättarna på marknaderna utanför Europa.
At the same time, however, we must avoid penalising operators that are already securely entrenched in the market, and we must effectively compete with the giants of the markets outside Europe.

Lerne weitere Wörter

Swedish
  • fast förankrade

Bab.la bietet außerdem das Deutsch-Schwedisch Wörterbuch für mehr Übersetzungen.