"fast förankrad" Englisch Übersetzung

SV

"fast förankrad" auf Englisch

SV fast förankrad
volume_up
{Adjektiv}

fast förankrad (auch: bergfast, orubblig)

Beispielsätze für "fast förankrad" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishDärför måste också landsbygden få en fast förankrad hög prioritet i Agenda 2000.
Therefore, the high position of the rural areas must be clearly established in Agenda 2000.
SwedishDet enda alternativet till denna plan är en fortsatt och fast förankrad delning av ön.
The only alternative to the plan is the ongoing and entrenched division of the island.
SwedishEuropaparlaments hela vision är fast förankrad i Europa 2020-strategin.
The European Parliament's entire vision is firmly grounded in the Europe 2020 strategy.
SwedishDet enda alternativet till denna plan är en fortsatt och fast förankrad delning av ön.
New opportunities are unlikely to present themselves soon.
SwedishVi vill att den skall vara fast förankrad i Amsterdamfördraget.
We want to see that cemented in the Treaty at Amsterdam.
SwedishOch ändå är rättsstatligheten fast och säkert förankrad i alla medlemsstater i Europeiska unionen.
Yet the constitutional status of all Member States in the European Union is fixed and securely anchored.
SwedishStrategin måste därför vara fast förankrad i försiktighetsprincipen och principen om förebyggande.
The strategy must therefore be firmly based on the precautionary principle and the principle of prevention.
SwedishStrategin måste därför vara fast förankrad i försiktighetsprincipen och principen om förebyggande.
For example, we must take a strong stand against smoking, in particular passive smoking and smoking around children.
SwedishJag tar här upp, som ni vet, artikel 128.5, där kommissionens initiativrätt är fast förankrad.
As you know, I am speaking here of Article 128(5), which quite clearly lays down the right of the Commission to take the initiative.
SwedishUtvidgningsprocessen är fast förankrad.
The enlargement process is firmly established.
SwedishI stället för att göra denna fråga till en fast förankrad del av den transatlantiska dialogen är vi ganska försiktiga och förbindliga.
Instead of making this issue a firmly established part of the transatlantic dialogue, we are rather cautious and obliging.
SwedishDen framtida budgetramen återspeglar de mål som har fastställts i Europa 2020-strategin och är fast förankrad i Lissabonfördraget.
The future financial framework mirrors the goals set out in the Europe 2020 strategy and is grounded firmly within the Treaty of Lisbon.
SwedishDet kommer snart att hållas val i Moldavien, ett val som blir ett viktigt test på hur fast förankrad landets demokratiska kultur och institutioner är.
Moldova will soon be holding elections, which will be a good test for measuring the degree of consolidation of its democratic culture, as well as its institutions.
SwedishDen är en direkt avspegling av en fast förankrad arbetsmarknadsstelhet, och av de administrativa kraven på företag i fråga om höga kostnader och överdrivna bestämmelser.
It is a direct reflection of entrenched labour market rigidities plus the administrative burdens on business of high costs and excessive regulation.
SwedishDenna utveckling mot superstaten stöds på övertygelsen, som är fast förankrad hos federalisterna, att en ökande heterogenitet i Europa skall bemötas med ökad centralisering.
The move towards the superstate relies on the belief, which the federalists hold dear, that we must react to the growing diversity within Europe by stepping up centralisation.
SwedishVärldsorganisationens speciella styrka har förvisso ansetts vara att respektera de mänskliga rättigheterna, men samtidigt är dess stadga fast förankrad i begreppet statssuveränitet.
In an era of nation states we have failed to rid ourselves of two serious and persistent breaches of fundamental human rights, namely the death penalty and the widespread use of torture.
SwedishVärldsorganisationens speciella styrka har förvisso ansetts vara att respektera de mänskliga rättigheterna, men samtidigt är dess stadga fast förankrad i begreppet statssuveränitet.
The universal organisation’s particular strength has indeed been considered to be respect for human rights, but at the same time its Charter is firmly anchored in the notion of state sovereignty.