"fast de" Englisch Übersetzung

SV

"fast de" auf Englisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "fast de" im Kontext zu sehen.

Beispielsätze für "fast de" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishEtt kapitel, som lägger fast de fundamentala målen för ett ansvarsfullt fiske.
A chapter that sets out the fundamental objectives of a responsible fishing policy.
SwedishGivetvis utgör de fast anställda tjänstemännen kommissionens nyckelpersonal.
It is clear that permanent officials are the mainstay of the Commission staff.
SwedishI betänkandet slås fast att de nya anslutningarna till EU har varit framgångsrika.
The report states that the new accessions to the European Union have been a success.
SwedishVad jag vill tala om är vikten av att hålla fast vid de långtgående målen.
What I want to talk about is the importance of sticking with ambitious targets.
SwedishVi lägger fast de sista instrumenten för styrning av den monetära politiken.
We are putting in place the final instruments for the management of monetary policy.
SwedishI Pakistan döms människor till döden för att de håller fast vid en religion.
In Pakistan people are being sentenced to death for belonging to a religion.
SwedishSkall de åka fast, skall de bli stoppade, skall de tystas eller skall de få tala fritt?
Will they be stopped? Will they be silenced, or will they get to speak freely?
SwedishDetta direktiv ger oss en extra möjlighet att få fast de stora fiskarna.
This directive provides us with an additional opportunity to seize the big players.
SwedishKanske finns det ett behov av att gå litet längre i att slå fast de saker ni nämnde.
Perhaps there is a need to go a little further in establishing the points you have made.
SwedishJag är fast övertygad om att de serbiska myndigheterna kommer att reagera snabbt.
I firmly believe that the Serbian authorities will respond promptly.
SwedishJag håller naturligtvis fast vid de argument jag framhöll vi ENVI-sammanträdet.
I insist, of course, on the arguments I gave at the ENVI meeting.
SwedishVi slår snarare fast de politiska riktlinjerna och grundprinciperna.
We are more responsible for laying down the political guidelines and basic principles.
SwedishDäremot är det definitivt Europeiska rådets uppgift att slå fast de politiska riktlinjerna.
Indicating the political guidelines, however, is certainly the European Council's task.
SwedishVi har ett större mål: vi vill slå fast bestämmelser för de intellektuella yrkena.
We have a major ambition: we want to lay down regulations governing the intellectual professions.
SwedishSå går det till när man hetsar olika folkgrupper mot varandra, fast de lever i samma land.
That is how you set different kinds of people living on the same soil against each other.
SwedishAllt detta gör att vi löper risken att hålla fast vid de gamla marknadsregleringarna i smyg.
This all runs the risk of us hanging on to the old market regulations via the back door.
SwedishLåt mig först tacka kommissionsledamoten för att han har slagit fast de riktiga prioriteringarna.
Mr President, let me first thank the Commissioner for setting the right priorities.
SwedishJag föreslår att vi håller fast vi de utvalda förfaringssätten med diskussioner.
I suggest that we keep to the chosen procedure with debate.
SwedishDet är sant att fiskarna är fast i de investeringar som de gjort.
The fishermen indeed are the prisoners of the investments they have made.
SwedishDessa måste slås fast under de kommande diskussionerna om nästa budgetplan.
These will have to be fixed during the forthcoming discussions on the next financial perspective.

Lerne weitere Wörter

Swedish
  • fast de

Mehr in dem Deutsch-Niederländisch Wörterbuch.