"fast budget" Englisch Übersetzung

SV

"fast budget" auf Englisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "fast budget" im Kontext zu sehen.

Beispielsätze für "fast budget" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishI unionens budgetförordning slås principen om en balanserad budget fast.
The Union’s Financial Regulation lays down the principle of budgetary balance.
SwedishArktiska rådet är givetvis i sig självt en organisation med icke-bindande regler och utan fast budget eller personal.
The Arctic Council, of course, is itself a soft-law organisation with no fixed budget or staff.
SwedishDet borde finnas en fast budget för det eftersom det inte kostar ett öre, bara lite politisk ansträngning.
There should be a constant budget for this because honesty does not cost a penny, just a little political effort.
SwedishAtt garantera dessa frivilligorganisationer en fast budget skulle vara det bästa sättet att stödja deras verksamheter och öka deras genomslagskraft i framtiden.
It is crucial that the speakers of these languages enjoy the same rights and possibilities that have been available to everyone else.
SwedishAtt garantera dessa frivilligorganisationer en fast budget skulle vara det bästa sättet att stödja deras verksamheter och öka deras genomslagskraft i framtiden.
Guaranteeing a regular budget for these NGOs would be the best way to support their activities and increase their effectiveness in future.
SwedishDet är dessutom glädjande att de prioriteringar som slogs fast i 2008 års budget beträffande tolkning och bibliotekets analytiska tjänster kvarstår.
The announcement that the priorities established in the 2008 budget will continue in connection with interpreting and with the analytical service of the library is also pleasing.
SwedishBortsett från att mindre pengar blir tillgängliga skulle ett ökat offentligt utvecklingsbistånd och en fast EUF-budget i själva verket innebära att EU: s utvecklingsbistånd åternationaliseras.
Apart from less money being made available, this would mean that with increasing public development aid and a fixed EDF budget, EU development aid would effectively be renationalised.

Lerne weitere Wörter

Swedish
  • fast budget

Im Deutsch-Russisch Wörterbuch findest Du noch weitere Übersetzungen.