"fast anställning" Englisch Übersetzung

SV

"fast anställning" auf Englisch

SV fast anställning
volume_up
{Utrum}

fast anställning (auch: verk, anläggning, arbetsplats, företag)
fast anställning
De flesta polska arbetsgivare underskattade vikten av fast anställning.
Most Polish employers undervalued the importance of permanent employment.
För det tredje, i resolutionen görs många hänvisningar till fast anställning.
Third, there are several references in the resolution to permanent employment.
Vid framgångsrik förmedling av uthyrd personal ökar chanserna till fast anställning.
Successful placement on a temporary basis increases the chances of permanent employment.

Beispielsätze für "fast anställning" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishMed andra ord främjar det liberalisering av avskedanden och avtal om fast anställning.
In other words, it is promoting the liberalisation of redundancies and fixed-term contracts.
SwedishAtt lämna en fast anställning krävde mod och nyfikenhet.
To leave a permanent job required courage and curiosity.
SwedishFör det tredje får organen inte bevilja fast anställning för tjänstemännen utan budgetmyndighetens tillstånd.
Thirdly, agencies must not grant established official status without the budgetary authority’s permission.
SwedishFör det tredje får organen inte bevilja fast anställning för tjänstemännen utan budgetmyndighetens tillstånd.
Firstly, and as a rule, the agency must, when recruiting staff, use the procedures generally customary in the EU.
SwedishSociala skyddsprogram bör ge människor effektiv hjälp och underlätta för dem att hitta en fast anställning.
Social protection programmes should provide people with effective help and support them in finding stable employment.
SwedishAtt få en fast anställning och etablera en rimlig livsstil är mycket viktiga mål för de flesta ungdomar.
(DE) Mr President, obtaining a permanent job and establishing a decent lifestyle are very important goals for most young people.
SwedishHon har även jobbat inom landstinget och Luleå kommun innan hon 2007 fick fast anställning på kommunen på ett korttidsboende.
She has also worked in the county and the municipality of Luleå before she 2007 got the job at the municipality on a short term accomondation.
SwedishVi uppmanar medlemsstaterna att främja fast anställning och att säkra och förbättra de anställdas rättigheter, med ett socialt skydd på hög nivå.
We call upon the Member States to promote regular employment and to secure and improve employees' rights, with a high standard of social protection.
SwedishHugade internationella studenter på LiU kunde nyligen ta del av en före detta utlandsstudents berättelse om vägen till en fast anställning på den svenska arbetsmarknaden.
International students were recently able to take part in a international former student's story about her road to a permanent position in Sweden.
SwedishJag skulle vilja påpeka att den forskning som genomförts av Internationella arbetsorganisationen (ILO) bekräftar att arbetstagare med fast anställning är effektivare.
I should like to point out that research undertaken by the International Labour Organization confirms that workers with permanent contracts are more effective.
SwedishDetta gäller särskilt majoriteten av de yrkesfotografer som främst ägnar sig åt konstnärligt fotograferande och som inte har den trygghet som fast anställning innebär.
This applies particularly to the majority of those professional photographers who focus on artistic photography and who do not enjoy the protection of regular employment.