"fast övertygelse" Englisch Übersetzung

SV

"fast övertygelse" auf Englisch

SV fast övertygelse
volume_up
{Utrum}

1. Förmlich

fast övertygelse (auch: övertygelse, övertalning)

Beispielsätze für "fast övertygelse" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishFör närvarande står vi dock fast vid vår övertygelse att nya avgifter är oacceptabla.
However, at this point in time, we stand by our belief that new taxes are unacceptable.
SwedishRådets ordförandeskap har en fast övertygelse här.
The Council Presidency stands firm in its conviction on this issue.
SwedishVi gör detta med en fast övertygelse om att detta är den historiskt korrekta vägen mot ett europeiskt enande.
We do this, firmly convinced that this is the historically correct way towards European unification.
SwedishHan håller fast vid sin grundläggande övertygelse att målet med Europeiska unionen måste vara att förbli en konkurrenskraftig helhet på den globala marknaden.
He is sticking by his basic conviction that the objective of the European Union must be to remain competitive as a whole in the global market.
SwedishJag skulle vilja tacka er för den här resolutionen och uttrycka en fast övertygelse om att EU bör stödja landet i dess strävan efter en bättre framtid.
I should like to thank you for the resolution, and express the firm belief that the European Union should support the country in seeking a better future.
SwedishAlla är fria att försvara sina åsikter, och de ledamöter som stöder förslaget till misstroendeförklaring gör det säkerligen av full och fast övertygelse.
Everyone is free to defend their convictions and undoubtedly the Members who support the motion of censure are doing so from their soul and their conscience.
SwedishDetta kräver nämligen en fast övertygelse hos så många stater som möjligt inte bara i västvärlden, fast man vet förresten inte ännu om alla där är övertygade.
We need the conviction, without any selfishness, of the maximum number of countries; not only of Western countries, but also of those countries whose conviction is certainly not as yet guaranteed.