SV

fast {Adjektiv}

volume_up
Parlamentet bör hålla fast vid sin ståndpunkt att budgetplanen skall revideras.
Parliament should stand firm on its demand for a review of the financial perspective.
Jag är fullt och fast övertygad om att innovation också är grunden för sysselsättning.
It is my firm opinion that innovation is also the basis of employment.
I stället måste vi bygga våra förbindelser med Ryssland på en fast värdegrund.
Instead, we must place our relationship with Russia on a firm basis of values.
Jag är fast besluten att upprätthålla nära och regelbundna kontakter mellan kommissionen och parlamentet i framtiden.
I am determined to keep these close and regular contacts between us going in the future.
Kommissionen är fast besluten att noga övervaka genomförandet av detta direktiv och ramdirektivet om vatten.
The Commission is determined to keep a close eye on the enforcement of this directive and the Water Framework Directive.
Trots detta står Lyondell Basell fast vid sitt ensidiga beslut att lägga ned anläggningen i Terni.
However, Lyondell Basell has so far stood firm in its unilateral intention to close the Terni plant.
Renaults ledning, som inte har lagt fram något konkret förslag, står fast vid sitt beslut.
The management of Renault, which has put forward no concrete proposal, stands by its decision.
Många av oss håller dessutom inte med om att det är en bra idé att upprätta en fast förbindelse mellan Turkiet och Europeiska unionen.
There are also many of us who do not agree with establishing a concrete link between Turkey and the European Union.
Båda parter är fast beslutna att finna positiva lösningar och konkreta åtgärder och att godkänna och genomföra dessa åtgärder.
There is a clear determination on both sides to find positive solutions and concrete measures and to agree and implement these measures.
Jag anser att vi sänder ett budskap om en fast och konsekvent politik.
I believe we are sending the message of a firm and consistent policy.
Den speglar ingen fast uppsättning gemensamma värderingar.
It does not reflect any consistent set of common values.
Det har vi tyckt hela tiden och det håller vi fast vid.
That has been our consistent position and we will maintain it.
Vi måste konsekvent hålla fast vid vårt stöd för Turkiets strategiska mål om anslutning till EU.
We need to remain constant in our support for Turkey's strategic objective of accession to the European Union.
Det borde finnas en fast budget för det eftersom det inte kostar ett öre, bara lite politisk ansträngning.
There should be a constant budget for this because honesty does not cost a penny, just a little political effort.
Ersättning till tjänstemän, som beräknas i ecu men betalas ut i nationell valuta, måste vara fast, det säger sig självt.
The salaries of officials, calculated in ECU but paid in national currency, obviously must remain constant.
Därför krävs, förutom integration, ett fast och bestämt upprätthållande av lagen.
Therefore, as well as integration there needs to be firm, decisive law enforcement.
Vi anser att en fast och beslutsam reaktion mot dessa krafter är påkallad.
We think that a firm and decisive response to these forces is called for.
Regeringar som åtnjuter starkt stöd kan kosta på sig att vara fast beslutna på den internationella arenan.
Governments that enjoy strong support can afford to be decisive in the international arena.
Trots att den ekonomiska verkligheten förändras skall politiken stå fast.
Despite the fact that the economic reality is changing, policy has to remain fixed.
En " fast " fältfunktion fastställer datum eller klockslag när kommandot infogas.
A " fixed " field function defines the date and time according to when the field was inserted.
Den avgörande skillnaden är att det kommer att vara baserat på en fast årlig betalning.
The fundamental difference is that it is based on a fixed annual payment.
Givetvis utgör de fast anställda tjänstemännen kommissionens nyckelpersonal.
It is clear that permanent officials are the mainstay of the Commission staff.
Man måste använda sig av fast personal med specialisering och vidareutbildning.
The personnel used must be permanent, specialized, and continually trained.
För det tredje, i resolutionen görs många hänvisningar till fast anställning.
Third, there are several references in the resolution to permanent employment.
Kommissionens budgetförslag är grundat uteslutande på hypoteser, utan någon fast förankring.
The Commission's estimates are based on pure suppositions, with no solid foundation.
Det visade sig att det låg två meter fast material i botten på reaktorn.
“It turned out that there were two metres of solid material at the bottom of the reactor.
Vi önskar också en fast grund för samarbetet med de icke-statliga organisationerna.
We also wish to have a solid basis for cooperation with the NGOs.
Det sista hindret är att vi måste stå fast vid alla bindande mål till 2020.
The last stumbling block is that we are standing by all the binding targets for 2020.
Vi har mångåriga och fast förankrade förbindelser med Tunisien och nära kopplingar mellan våra folk och vårt näringsliv.
We have a long-standing and robust relationship with Tunisia and close links between our peoples and our business communities.
Den fjärde och sista lärdomen är att även under en storm står EU fast och den europeiska integrationen blir allt starkare.
The fourth and final lesson is that even in a storm, Europe is standing firm and European integration is becoming stronger.
För Londonbornas skull hoppas jag att vi kommer att hålla fast vid tidsfrister som är så korta som möjligt.
I hope, for the sake of Londoners, that we will stick to deadlines that are as tight as possible.
Lager 2 är minst 10 cm stenmjöl som packas till en fast yta och har till syfte att skydda mattan mot hästhovar och harvar.
Layer 2 is at least 10 cm stone dust compacted to a solid surface and is designed to protect the carpet against equine hooves and harrows.
EN

to fast [fasted|fasted] {Verb}

volume_up
So I immediately responded, we are also going to fast.
Så jag svarade genast att jag också ska fasta.
His Holiness informed us today that he himself will take part in this fast.
Hans Helighet meddelade oss i dag att han själv kommer att delta i denna fasta.
They told me they were going to fast for 24 hours.
De berättade för mig att de skulle fasta i ett dygn.

Beispielsätze für "fast" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishLåt mig därför först slå fast att EU:s mål för en överenskommelse är oförändrat.
Thus, let me first establish that the EU's goal for an agreement has not changed.
SwedishLord Bethell är och förblir en fast medlem av den brittiska konservativa gruppen.
Lord Bethell is, and remains, firmly a member of the British Conservative Group.
SwedishJag anser dock fullt och fast att flygsäkerheten måste sättas i rätt perspektiv.
I firmly believe, however, that aviation safety has to be put into perspective.
SwedishUtskottet fick till stånd en god kompromiss som vi beslutsamt bör stå fast vid
The committee has reached a good compromise and we should clearly stick to that.
SwedishFör första gången är inte informationspolitiken fast för ankrad i riktlinjerna.
For the first time, information policy is not firmly anchored in the guidelines.
SwedishDet luxemburgska ordförandeskapet är fast beslutet att genomföra dessa slutsatser.
The Luxembourg Presidency is firmly committed to implementing these conclusions.
SwedishDet slår också fast en attityd och återinför principen om att förorenaren betalar.
It also establishes the attitude and re-establishes the polluter pays principle.
Swedish. – Jag är fast övertygad om att Bulgarien och Rumänien bör bli medlemmar i EU.
It is my firm belief that Bulgaria and Romania should become members of the EU.
SwedishEnligt min åsikt är det dessa två åtgärder som EU ståndaktigt måste hålla fast vid.
These are, in my view, the two measures for which Europe must steadfastly press.
SwedishVi är absolut fast beslutna att få se två saker i den integrerade havspolitiken.
We are absolutely determined to see two things in integrated maritime policy (IMP).
SwedishVi måste lösa detta med ett fast och tydligt direktiv om spel och Internetspel.
We must solve this with a firm, clear directive on gambling and Internet gambling.
SwedishVi måste emellertid slå fast att civilbefolkningen hela tiden åläggs nya plågor.
However, we see that the civilian population is being harassed time and time again.
SwedishMärkning och spårbarhet var verkligen ett minimum som vi måste hålla fast vid.
Labelling and traceability were really the minimum on which we had taken a stand.
SwedishDärför krävs, förutom integration, ett fast och bestämt upprätthållande av lagen.
Therefore, as well as integration there needs to be firm, decisive law enforcement.
SwedishPå så sätt försöker byar och städer hålla fast vid stora delar av sina budgetar.
That is how villages and towns try to hold on to substantial parts of their budgets.
SwedishI stället måste vi bygga våra förbindelser med Ryssland på en fast värdegrund.
Instead, we must place our relationship with Russia on a firm basis of values.
SwedishÄr det bäst att behålla en fast eller rörlig växelkurs under en konjunkturnedgång?
Is it better to maintain a fixed or flexible exchange rate during a recession?
SwedishVi förhandlade om saken, och vi har ett mellanstatligt fördrag som slår fast detta.
It was negotiated and we have an intergovernmental treaty that recognises this.
SwedishFör Makedonien måste vi tydligt slå fast villkoren för inledande av förhandlingar.
For Macedonia, we have to clearly define the conditions for starting negotiations.
SwedishI EU-fördraget slås det fast att alla unionsmedborgare har samma rättigheter.
The Treaty on the European Union states that every citizen of the Union is equal.