"förvrängning" Englisch Übersetzung

SV

"förvrängning" auf Englisch

SV förvrängning
volume_up
{Utrum}

förvrängning
Detta är en grov förvrängning av de feministiska idealen.
Ladies and gentlemen, this is a gross corruption of feminist ideals.
förvrängning (auch: missbildning, deformation, deformering)
Jag är övertygad om att det här kommer att leda till en förvrängning av den internationella kreditmarknaden på skattebetalarnas bekostnad.
Ladies and gentlemen, I firmly believe that this will lead to a deformation of the international credit market at the expense of taxpayers.
Det vi för närvarande har att göra med är en nationalistisk förvrängning av EU: s grundvalar, vilket skadar alla våra planer för framtiden.
What we are dealing with at the moment is a nationalistic deformation of Europe’ s foundations that is detrimental to every plan we make for the future.
Det vi för närvarande har att göra med är en nationalistisk förvrängning av EU:s grundvalar, vilket skadar alla våra planer för framtiden.
What we are dealing with at the moment is a nationalistic deformation of Europe’s foundations that is detrimental to every plan we make for the future.
förvrängning (auch: distortion, distorsion)
Här har vi emellertid redan en klar förvrängning inom Europeiska unionen.
This is a clear case of distortion within the European Union.
Vad som i dag har påståtts är en påtaglig förvrängning av sanningen.
What has been said today is a manifest distortion of the truth.
Skall vi bygga vårt europeiska hem på en förvrängning av historien?
Are we to build the European home on a distortion of history?

Beispielsätze für "förvrängning" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishJag beklagar Gruppen De grönas cyniska utnyttjande och förvrängning av situationen.
I deplore the cynical Green exploitation and misrepresentation of the situation.
SwedishInformationen till allmänheten bör därför vara öppen och lämnas helt objektivt och utan förvrängning.
In this respect, public information must be clear and objective without being distorted.
SwedishVid förvrängning, till skillnad mot snedställning, kan Du ändra objektets kantlängd.
Though this was not possible with slanting, here you can change the edge length of the object when you distort.
SwedishVi anser rentav att det är en ganska stor förvrängning.
Indeed, we take the view that it is something of a caricature.
SwedishDet får inte resultera i en förvrängning av konkurrensen.
SwedishDet är en usel förvrängning.
SwedishDetta leder till en förvrängning av konkurrensförhållandena, och mot det måste jag verkligen uttryckligen vända mig, även i jordbrukarnas intresse.
We cannot have that. It leads to distortions of competition, and I really must oppose it, also in the interests of farmers.
SwedishJag kallar det - hövligt uttryckt - en förvrängning av fakta! Det är nämligen ett komplett kaos som vi fått reda på under de senaste veckorna!
To put it politely, I call that a misrepresentation of the facts, as what has been revealed to us in the last few weeks has been total chaos.
SwedishTvärtemot den hysteri och förvrängning som spritts genom vissa av EU:s medier är det inte fråga om gryningsrazzior mot tonåringar i deras hem.
Contrary to the hysteria and misrepresentation spread by certain sections of the EU press, there is no question of dawn raids on teenagers in their homes.
SwedishTvärtemot den hysteri och förvrängning som spritts genom vissa av EU: s medier är det inte fråga om gryningsrazzior mot tonåringar i deras hem.
Contrary to the hysteria and misrepresentation spread by certain sections of the EU press, there is no question of dawn raids on teenagers in their homes.
SwedishDe kan inte säga till oss att vissa frågor har ratats eller att erbjudandet har avslagits, eftersom det bara är deras förvrängning av sanningen.
They cannot tell us that certain items have been rejected or that the offer has been rejected, since this is purely and simply their misrepresentation of the truth.
SwedishDetta försök att kasta om förhållandet mellan staten och individen har lurats på oss under de gångna 30 åren genom svek, förnekande och förvrängning.
This attempted reversal of the relationship between the State and the individual has been foisted on us over the last 30 years by deceit, denial and misrepresentation.
SwedishInom denna ram finns olika möjligheter och det finns många mekanismer som kan användas för att främja de förnybara energikällorna utan en förvrängning av konkurrenskraften.
In that context, then, there are many and various ways and means that can be used to promote renewable energy sources without distorting competition.
SwedishDet är heller inget gott tecken att långa texter införts i artiklarna, vilket också pekar på en förvrängning av fördraget, som invaderats av tvingande klausuler.
Nor was the long wording of the preamble a good sign, but it was rather a further indication of the denaturing of the Treaty, which is peppered with articles laying down petty rules.
SwedishJag är därför rädd att det handlar om något mycket likt en förvrängning, för att inte säga hyckleri, att påstå att vi kommer att inleda förhandlingar så fort villkoren har uppfyllts.
I fear, therefore, that it amounts to something very like misrepresentation, not to say hypocrisy, to assert that we are starting negotiations once the conditions have been fulfilled.
SwedishMaximikvoten skall därför också bidraga till att de fyra hastigheternas Europa på detta område inte glider ännu mer isär med en ännu större förvrängning av konkurrensförhållanden som följd.
The maximum rate is therefore meant to prevent the four-speed Europe in this area from drifting even further apart, with even greater distortions of competition being the consequence.