"förvissad" Englisch Übersetzung

SV

"förvissad" auf Englisch

SV förvissad
volume_up
{Adjektiv}

förvissad (auch: säker, trygg, självsäker, tillitsfull)
Jag är förvissad om att de förslag som jag förelägger er i kväll är väl avvägda och att de kommer att hålla på lång sikt.
I am confident that the proposals I put before you tonight are balanced and will stand the test of time.
Jag hoppas och är förvissad om att vi kan vå vidare på ett gynnsamt sätt, och det välkomnar jag verkligen.
I hope, and I am confident, that we can move ahead in a positive way, and I greatly welcome that.
Tiden är kort, men om viljan finns är jag förvissad om att vi kan få en gemensam fiskeripolitik som duger för det här århundradet.
Time is short, but if the will is there I am confident we can have a CFP fit for this century.

Synonyme (Schwedisch) für "förvissad":

förvissad
förvissa
Swedish

Beispielsätze für "förvissad" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishJag är ändå förvissad om att ni hur som helst kommer att bidra på andra sätt.
Nonetheless, I am convinced that you will, in any case, contribute in other roles.
SwedishJag är förvissad om att ni kom hit i en uppriktig strävan efter ett närmande.
I welcome the package of measures that you have put before this House today.
SwedishKommissionen är därför förvissad om att detta blir ett bra och balanserat avtal.
This is why the Commission is convinced that this will be a good and balanced agreement.
SwedishJag är förvissad om att kommissionen och rådet kommer att se fördelarna med att stödja detta.
I trust the Commission and the Council will see the merits of supporting this.
SwedishJag vet att det blir mycket svårt och han kan känna sig förvissad om att han har vårt stöd.
I know that it will be very difficult; he can be assured of our support.
SwedishNi kan vara förvissad om att ni har mitt stöd för alla åtgärder som ligger i denna riktning.
Rest assured that you will have my support for any measure that goes in this direction.
SwedishJag är förvissad om att ni kom hit i en uppriktig strävan efter ett närmande.
I believe you come here in a genuine search for rapprochement.
SwedishNi kan vara förvissad om att vi även kommer att sakna er för ert arbete och er hängivenhet.
Rest assured that we shall also miss you for your work and dedication.
SwedishNi kan vara förvissad om att parlamentet kommer att sakna er och vi önskar er lycka till i framtiden.
Rest assured the House will miss you and we wish you all the best for the future.
SwedishJag är förvissad om att det kommer att visa sig möjligt att anta båda dessa texter.
I trust it will prove possible to adopt both these texts.
SwedishJag är förvissad om att det är denna väg som vi alla vill gå tillsammans.
I am sure this is the path that we all want to take together.
SwedishDen egyptiska regeringen bör vara förvissad om att vi kommer att följa fallet med stort intresse.
The Egyptian Government should be in no doubt that we will watch this case with interest.
SwedishJag är förvissad om att mina kollegor Bourlanges och Virrankoski skall ha ytterligare synpunkter på detta.
I am sure my colleagues Mr Bourlanges and Mr Virrankoski will add to my comments.
SwedishSom i vilket annat företag som helst är det väsentligt att vara förvissad om en klart definierad horisont.
As in any enterprise, the stability of a clearly defined horizon is essential.
SwedishJag är förvissad om att Turkiet kommer att ge sitt fulla bidrag till en lösning.
I trust Turkey will fully contribute to a solution.
SwedishJag är fast förvissad om att den andra kommer att stängas i enlighet med utfästelserna i anslutningsfördraget.
I have no doubt that the second will be closed as promised in the Accession Treaty.
SwedishJag är fast förvissad om att den andra kommer att stängas i enlighet med utfästelserna i anslutningsfördraget.
That is not a decision by the Commission, but part of the Accession Treaty.
SwedishMen ni kan känna er förvissad om att detta är något som jag aktivt kommer att beakta i framtiden.
But certainly you can be reassured that this will be actively under my consideration in the future.
SwedishNi kan vara förvissad om att jag, i egenskap av kommissionsledamot, kommer att engagera mig starkt i den här frågan.
Rest assured that, as a commissioner, I shall be very committed in this regard.
SwedishJag är förvissad om att vi mycket snart har detta nya nätverk.
I trust that before very long we will have this new network.