"förfogande" Englisch Übersetzung

SV

"förfogande" auf Englisch

SV förfogande
volume_up
{Neutrum}

förfogande (auch: disposition, förfoganderätt)
volume_up
disposal {Subst.} (right of disposition)
 Vilka redskap har de litauiska gränsbevakningsmyndigheterna till sitt förfogande?
 What equipment does the Lithuanian border control service have at its disposal?
 Vilka redskap har de spanska gränsbevakningsmyndigheterna till sitt förfogande?
 What equipment does the Spanish border control service have at its disposal?
 Vilka redskap har de slovenska gränsbevakningsmyndigheterna till sitt förfogande?
 What equipment does the Slovenian border control service have at its disposal?
förfogande (auch: myndighet, bud, kontroll, befallning)
volume_up
command {Subst.}
Jag står naturligtvis till kammarens förfogande och även till ert, herr talman, och kommer tillbaka hit efter Monterrey för att vederbörligen informera om resultaten från konferensen.
Naturally, I remain at the disposition of this House and at your disposition, Mr President, to return here after Monterrey and inform you on the outcome of the Conference.

Beispielsätze für "förfogande" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishMedlen står till vårt förfogande eftersom det finns en handlingsvilja för detta.
We now have the means to act, as long as there is the desire to act in this field.
SwedishMed 100 olika modeller till förfogande finns det ingen ursäkt för misslyckande.
With a hundred different kinds of jeans on display, there is no excuse for failure.
SwedishJag sade redan att det finns pengar till förfogande för humanitär hjälp.
Mr President, I have already said that money is being used for humanitarian aid.
SwedishByggnaden skall stå till den utrikes- och säkerhetspolitiska personalens förfogande.
This building will be for the needs of the staff required to implement the policy.
SwedishHur mycket ställer vi till förfogande inom ramen för det sjunde ramprogrammet?
How much are we making available as part of the Seventh Framework Programme?
SwedishDet är verkligen sällan vi har så mycket tid till förfogande i Europaparlamentet.
It is certainly rare for us to have so much time available in the European Parliament.
SwedishSlutligen använder vi bara 1 procent av de 1,2 procent av BNI som står till förfogande.
In conclusion, we are only spending 1 % of the 1.2 % of GDP currently available.
SwedishUnder den korta tid som står till mitt förfogande vill jag understryka ett par punkter.
In the very short time I am allowed I would like to emphasise just a few points.
SwedishI enlighet med arbetsordningen får ni därför en minut till ert förfogande.
In accordance with the Rules of Procedure, you have one minute in which to do so.
SwedishEuropol är också tandlöst om inte nödvändig teknik ställs till förfogande.
Europol is also toothless if the technology it needs is not made available to it.
SwedishPå den korta tid jag har till mitt förfogande vill jag ta upp tre punkter.
In the brief time that I have available, I would like to mention three points.
SwedishHerr Zemke, om er fråga handlar om detta så har ni 30 sekunder till ert förfogande.
Mr Zemke, if that is what your question is about, then you have 30 seconds.
SwedishSom politiska företrädare från alla håll står kraftfulla medel till vårt förfogande.
As political representatives from all sides, we have powerful tools available to us.
SwedishEn stor mängd verktyg håller alltså på att ställas till förfogande.
Mr Leinen, there is therefore a wide range of tools being put in place.
SwedishDet visar att kommissionen har medel till sitt förfogande för att bevara fiskbestånd.
That shows that the Commission has the administrative means to preserve fish stocks.
SwedishSlutligen använder vi bara 1 procent av de 1,2 procent av BNI som står till förfogande.
In conclusion, we are only spending 1% of the 1.2% of GDP currently available.
SwedishDen första delen ställdes till förfogande inom några timmar efter katastrofen.
The first tranche was made available within a few hours of the disaster.
SwedishFör de franska socialisternas räkning ber jag EU att snabbt ställa medel till förfogande.
On behalf of the French Socialists, I ask the EU to make funds quickly available.
SwedishNi måste se till att ledamöterna håller sig till den tid de fått till sitt förfogande.
You have to make sure that Members speak for the time that is given to them.
SwedishOch det ska jag försöka göra inom den ram på 18 minuter vi fått till vårt förfogande.
(Laughter) What I'm going to talk about: nothing out of something, and how we create.