"förbise" Englisch Übersetzung

SV

"förbise" auf Englisch

SV

förbise {Verb}

volume_up
1. Allgemein
Jag ber er att inte förbise Europeiska rådets övriga prestationer.
I ask you not to overlook the other achievements of the European Council.
Man får inte förbise det som åstadkoms i form av positiva resultat.
We must not overlook what has been achieved in the way of positive results.
Jag vill dock inte förbise betydelsen av att främja sådana idéer.
However, I do not wish to overlook the importance of promoting such concepts.
Vill Mahatma Ghandis hemland verkligen förbise det nu?
Does Mahatma Ghandi's home country really wish to disregard this now?
Var vänliga och förbise dessa tre timmar och låt oss ha en omröstning om vi ska diskutera Vitryssland.
Please disregard the three hours and let us vote on whether we are going to discuss Belarus.
We will not disregard anyone.
Förbise hyckleriet med att subventionera tobaksodling inom EU samtidigt som tobakskonsumtion straffbeläggs!
Pass over the hypocrisy of subsidising the growing of tobacco in the European Union while penalising its consumption.
Det måste förvisso betraktas som försumligt av oss om vi skulle förbise den betydelse länder såsom Malysia och Indonesien har i dagens värld.
It must surely be remiss of us to pass over the importance of countries like Malaysia and Indonesia in today's world.
2. Wirtschaft

Synonyme (Schwedisch) für "förbise":

förbise

Beispielsätze für "förbise" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishMan kan därför inte förbise kärnenergi som en teknik som medför låga koldioxidutsläpp.
Therefore, nuclear energy, as a low CO2 emission technology, cannot be overlooked.
SwedishFonden är utformad för enskilda arbetstagare, vilket man inte får förbise.
This is a fund designed for individual workers, a point that must not be overlooked.
SwedishDet är två frågor som jag inte kan förbise och jag skulle vilja pressa kammaren.
There are two issues we cannot ignore and I would press on the House.
SwedishMen jag skulle ändå akta mig för att förbise eller blunda för ett problem som faktiskt finns.
Yet I would caution against overlooking, or closing our eyes to, a problem that exists.
SwedishMan får emellertid inte förbise graden av de åtgärder som används för att besvara beskjutningarna.
Yet the proportionality of the means employed in the response must not be disregarded.
SwedishI sockerreformerna kan vi naturligtvis inte förbise våra löften till AVS-länderna.
In the current WTO Doha negotiations, the rich countries promised to reduce those subsidies drastically.
SwedishOch i ett betänkande om mänskliga rättigheter får man inte förbise flyktingar.
Even human rights reports should not ignore refugees.
SwedishInte heller här kan jag förbise vad vi införde i fördraget i samband med revideringen i Amsterdam.
Once again, I cannot ignore what we incorporated into our Treaty when we amended it in Amsterdam.
SwedishMen det är ändå inget skäl för att förbise dessa uppgifter.
But surely this is no reason to ignore this information.
SwedishVidare kan man inte förbise den grova kriminalitet som ofta följer av gränsöverskridande människohandel.
Nor can the serious crime that is often a consequence of cross-border human trafficking be overlooked.
SwedishDet var ett misstag att förbise det kulturella Europa.
It was a mistake to have overlooked the cultural Europe.
SwedishDet enda jag känner är hela tiden politiska påtryckningar om att blunda för lagen och förbise bevis.
The only thing I feel is constant political pressure to close my eyes to the law and ignore obvious realities.
SwedishDet är något som vi inte bör förbise under den här diskussionen.
We must not lose sight of that in this debate.
SwedishFramförallt skulle jag dock vilja påpeka för henne att det är omöjligt att förbise de tekniska framstegen.
But, above all, I should like to tell her that it is not possible not to bear in mind scientific progress.
SwedishSåledes får vi inte förbise någonting i vår politik.
No areas of our policy must therefore be neglected.
SwedishDet är en varningssignal som vi inte kan förbise.
That is a warning signal which we cannot ignore.
SwedishVem kan till exempel förbise det faktum att 20 procent av Europas unga lämnar utbildnings- och yrkesutbildningssystemen utan examen?
It is anticipated that this will be the main issue dealt with in the Spring report next year.
SwedishI granskningen får man inte förbise den positiva inverkan som biobränslena utan tvekan har på sysselsättningen i EU-länderna.
The undisputedly positive impact of biofuels on employment in the EU countries must not be overlooked in the study.
SwedishVi kan inte tillåta att ett fullständigt samarbete med Icty blir en bagatell, som man kan förbise i diplomatins intresse.
We cannot allow full cooperation with the ICTY to become a trifle which may be overlooked in the interests of diplomacy.
SwedishVidare får vi inte förbise de direkta regionala verkningarna av ett faktiskt försök att ta itu med Kosovofrågan.
These days, I am picking up vibes that, generally speaking, the educational level in the Western Balkan is dropping to a worrying level.