"förbinda sig att" Englisch Übersetzung

SV

"förbinda sig att" auf Englisch

SV förbinda sig att
volume_up
{Verb}

förbinda sig att (auch: anpassa, begränsa, bestämma, binda)
Varje medlemsstat måste var för sig tydligt förbinda sig att skapa gynnsamma villkor för legal invandring.
Every Member State must individually make firm commitments to create favourable conditions for legal immigration.
förbinda sig att

Ähnliche Übersetzungen für "förbinda sig att" auf Englisch

förbinda Verb
sig Pronomen
att Konjunktion
att Partikel
English
ätt Substantiv

Beispielsätze für "förbinda sig att" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishDeras regering är en av de första att förbinda sig att vara koldioxidneutrala år 2021.
Their government is one of the first to commit to be carbon neutral by 2021.
SwedishUSA, Ryssland och Kina - alla måste förbinda sig att uppnå det gemensamma målet.
The USA, Russia and China must all commit themselves to a common aim.
SwedishJag anser därför att även männen behöver förbinda sig att bekämpa våld mot kvinnor.
I believe therefore that men must also make a commitment to combat violence against women.
SwedishJuntan måste förbinda sig att vara neutral i valet, som den gjorde efter den senaste kuppen 2005.
The junta must commit to electoral neutrality as they did after the last coup in 2005.
SwedishMedlemsstaternas myndigheter måste förbinda sig att bättre än i dag kontrollera vattenkvaliteten.
The authorities in the Member States must be committed to better monitoring of water quality.
SwedishAlla medlemsstater bör också förbinda sig att förbjuda användning av cyanid, såsom Ungern nyligen gjorde.
Also, all Member States should undertake to ban the use of cyanide, as Hungary did recently.
SwedishVid mottagandet av " sekretariatsersättningen" skulle ledamöterna vara tvungna att förbinda sig att följa denna uppförandekod.
Members must agree to abide by this code when they receive their secretarial allowance.
SwedishVid mottagandet av " sekretariatsersättningen " skulle ledamöterna vara tvungna att förbinda sig att följa denna uppförandekod.
Members must agree to abide by this code when they receive their secretarial allowance.
SwedishBankerna måste förbinda sig att genomföra de befintliga normerna för kontonumrering och betalningsinstruktioner.
Banks must commit to implementing the existing standards for account numbering and payment instructions.
SwedishLåt varje regering förbinda sig att visa solidaritet!
Let each government commit to showing solidarity!
SwedishVarje medlemsstat måste var för sig tydligt förbinda sig att skapa gynnsamma villkor för legal invandring.
Every Member State must individually make firm commitments to create favourable conditions for legal immigration.
SwedishKommissionen skall redan nu förbinda sig att vidta åtgärder för att utveckla alternativa försöksmetoder.
The Commission must undertake to start taking measures right now to develop alternative methods of experimentation.
SwedishGeorgien borde förbinda sig att inte ta till våld.
Georgia should undertake not to resort to force.
SwedishKommer kommissionen och rådet att förbinda sig att delta i de rättsliga förhandlingarna och försvara de mänskliga rättigheterna?
Will the Commission and the Council undertake to attend legal proceedings and stand up for human rights?
SwedishKan kommissionen förbinda sig att föreslå och kämpa för en fördubbling av de medel från EU:s budget som går till forskning?
Will the European Commission undertake to propose and defend a doubling of the EU budgetary resources for research?
SwedishFör det första måste världens regeringar anta en konkret handlingsplan och på nytt förbinda sig att uppfylla målen från Peking.
First of all, the world's governments must adopt a concrete action plan and again undertake to fulfil the Beijing objectives.
SwedishFör det första måste världens regeringar anta en konkret handlingsplan och på nytt förbinda sig att uppfylla målen från Peking.
First of all, the world' s governments must adopt a concrete action plan and again undertake to fulfil the Beijing objectives.
SwedishJag skulle även vilja betona att medlemsstaterna måste förbinda sig att på ett fördjupat sätt samarbeta i denna ytterst viktiga fråga.
I should also like to stress that the Member States will have to pledge to work together on this extremely important issue.
SwedishDärför måste de berörda regeringarna och kommissionen förbinda sig att skaffa upplysningar och hjälpa till att befria Ingrid Betancourt.
The governments involved and the Commission must therefore try to obtain some information and assist in Mrs Bétancour's release.
SwedishVi anger även att de turkiska myndigheterna måste förbinda sig att inte ta några initiativ som kan intensifiera en ny konflikt norr om Irak.
We must also obtain a commitment from the Turkish authorities not to take any steps that could aggravate a new conflict in northern Iraq.