"fästa" Englisch Übersetzung


Meintest du fasta
SV

"fästa" auf Englisch

SV fästa
volume_up
[fäste|har fäst] {Verb}

Jag vill därför be kommissionen att fästa största vikt vid denna fråga.
I would therefore ask the Commission to attach the highest importance to this aspect.
EU bör fästa största vikt vid de mänskliga rättigheterna i kontakterna med Kina.
The European Union should attach the highest importance to human rights in contacts with China.
Jag litar på att även kommissionen kommer att fästa vikt vid detta.
I trust the Commission will also attach importance to this.
fästa (auch: fästa hårt)
Här krävs en viss realism utan att man tappar sitt fasta grepp om de principer som är relevanta.
This is where a certain realism is called for, without losing a firm hold on the relevant principles.
Det är min fasta övertygelse att en överenskommelse kan nås vid det mötet.
It is my firm conviction that an agreement can be reached at that meeting.
Ordförandeskapets fasta linje är att försöka föra frågan till beslut.
The Presidency's firm strategy is to try to get a decision on the issue.
- Kommer rådet att försöka få till stånd rättsligt bindande bestämmelser i det nya avtalet som är lika fasta som de som ingår i energistadgefördraget?
- Will the Council seek legally binding provisions in the new agreement which are as solid as those included in the ECT?
- Kommer kommissionen att försöka få till stånd rättsligt bindande bestämmelser i det nya avtalet som är lika fasta som de som ingår i energistadgefördraget?
- Will the Commission seek legally binding provisions in the new agreement which are as solid as those included in the ECT?
Politisk integration är det enda sättet att göra beslutsprocessen effektiv, ge vårt värdesystem fasta grunder och se till att Europa talar med en enda röst.
Ultimately, there can be no turning back on this odyssey; Europe is duty bound not to abandon this ambition of political sharing.
Jag tror därför att vi bör se framåt och fästa blicken vid två mål: ett omedelbart förestående mål, och ett framtida.
I therefore believe we should look ahead, fixing our eyes on two objectives: one for the immediate term and one for the future.
Jag tror att just det fasta bokpriset skulle vara ett bra instrument för det.
I think that fixed book prices are exactly the right instrument in this case.
fästa (auch: rycka, koppla)
fästa (auch: trä på)
Jag påstår inte att det är dåligt, men jag anser att det alltjämt gör lika stor nytta som att fästa ett plåster på ett träben.
I am not saying that it is a bad thing, but I do think that it still amounts to a sticking plaster on a wooden leg.
Men det är vad dessa människor tror för de är bundna och fästa vid de heliga skrifterna.
But that is what these people believe because they are tied and anchored to the holy scriptures.
Hans otroliga resurser är fästa vid otaliga rep av protektionistiska bestämmelser.
However, today the giant of the enlarged EU is like Gulliver in Lilliput, his immense potential tied up by innumerable cords of protectionist regulations.
Även konkurrenssituationen inom de fasta näten måste förbättras radikalt.
The monopoly status the telephone companies enjoy must be destroyed right down to the last copper wire.
Till exempel i Finland har de lokala fasta samtalspriserna stigit med en fjärdedel under de senaste åren.
For example, in Finland charges for local wired telephone calls have risen by a quarter in the last few years.

Synonyme (Schwedisch) für "fästa":

fästa

Beispielsätze für "fästa" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishJag skulle dock även vilja fästa medlemsstaternas uppmärksamhet på det problemet.
But I would also like to ask the Member States to pay attention to this problem.
SwedishJag vill fästa er uppmärksamhet på några frågor som inte har diskuterats här.
I would like to draw your attention to issues that have not been discussed here.
SwedishDetta är inte enkelt, men jag vill fästa er uppmärksamhet vid en rad framgångar.
This is not easy, but I would like to draw your attention to a number of successes.
SwedishJag vill återigen fästa uppmärksamhet vid fallet med de italienska språklärarna.
I want to draw attention, yet again, to the case of the Italian language lecturers.
SwedishDen andra punkten jag vill fästa er uppmärksamhet på förefaller extremt underlig.
The second point I wish to draw your attention to is one I find extremely strange.
SwedishJag vill också fästa er uppmärksamhet vid de politiska aspekterna av Mercosur.
I would also like to draw your attention to the political aspects of Mercosur.
SwedishJag vill fästa uppmärksamheten på tre frågor i denna debatt.
(PL) Mr President, I should like to draw attention to three issues in this debate.
SwedishJag vill dock fästa uppmärksamheten på en punkt, nämligen ändringsförslag 15.
I would, however, like to draw attention to one point, and that is Amendment No 15.
SwedishFru ordförande, jag vill under denna sista minut fästa uppmärksamheten på två saker.
Madam President, I should like at this late stage to draw attention to two points.
SwedishJag vill fästa parlamentets uppmärksamhet på den fruktansvärda situationen i Zimbabwe.
I wish to draw the attention of the House to the appalling situation in Zimbabwe.
SwedishJag tar mig friheten att fästa er uppmärksamhet på denna del av mitt svar.
I would take the liberty of drawing your attention to this feature of my reply.
SwedishJag vill också fästa er uppmärksamhet på några andra utvecklingslinjer i Europa.
I would also draw your attention to other developments that have taken place in Europe.
SwedishJag vill bara fästa er uppmärksamhet på några av de mest centrala politiska besluten.
I just want to bring to your attention a few of the most crucial policy decisions.
SwedishKommissionen försöker göra sin plikt genom att fästa uppmärksamheten på detta program.
The Commission is trying to do its duty by drawing attention to this programme.
SwedishMen det finns två saker, herr kommissionär, som jag vill fästa er uppmärksamhet på.
But there are two points to which I would like to draw your attention, Commissioner.
SwedishJag vill dock fästa er uppmärksamhet vid att den rådande situationen är komplex.
However, I would like to draw your attention to the complexity of the current situation.
SwedishMen jag vill fästa uppmärksamheten på en specifik situation när det gäller resor.
But I would like to highlight a specific situation with regard to travel.
SwedishJag vill fästa uppmärksamheten på ett par små tekniska fel.
Mr President, I should like to draw attention to a couple of small technical errors.
SwedishKommissionen delar även uppfattningen att man skall fästa vikt vid förnyelsebar energi.
The Commission also recognises the importance to be attached to renewable energy.
SwedishJag vill också fästa uppmärksamheten på frågan om hälsovårdsfrämjande åtgärder.
I would also like to draw attention to the question of health promotion.