"enligt" Englisch Übersetzung

SV

"enligt" auf Englisch

SV enligt
volume_up
{Adjektiv}

enligt
volume_up
according {Adj.} ((followed by `to') as reported o)
Enligt fördraget är Europeiska unionen en sammanslutning av oberoende stater.
According to the Treaty, the European Union is a union of independent states.
Enligt webbplatsen är värdet med outsourcingen det ökade antalet arbetsdagar.
According to the website, the value of outsourcing is in increased working days.
Enligt de spanska myndigheterna började de omedelbart att utreda fallet.
According to the Spanish authorities, they immediately began to investigate the case.
enligt
Enligt artikel 24 måste flyktingfonden ordna ekonomisk solidaritet.
Pursuant to Article 24, the Refugee Fund has to provide for financial solidarity.
(Röstförklaringen kortades ned enligt artikel 137.1 i arbetsordningen.)
(Explanation of vote cut short pursuant to Rule 137(1) of the Rules of Procedure)
(Röstförklaringen kortades ned enligt artikel 137.1 i arbetsordningen.)
(Explanations of vote cut short pursuant to Rule 137(1) of the Rules of Procedure)

Beispielsätze für "enligt" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishMen enligt min mening är det i allmänhet rådets uppgift att besvara alla frågor.
But I do think that, as a general rule, the Council should answer all questions.
SwedishEnligt min mening finns det tre viktiga punkter i denna debatt.
(FR) Mr President, there are, in my view, three essential points in this debate.
SwedishVi måste framför allt komma ihåg enligt vilka principer budgeten har upprättas.
Above all, we have to remember the principles upon which the budget is drawn up.
SwedishEnligt min åsikt diskriminerar detta system EU-medborgare från utanför Slovenien.
In my view, this system discriminates against EU citizens from outside Slovenia.
SwedishDärför är det enligt min mening rätt att vi skärper de ekonomiska sanktionerna.
That is why I think it is right that we should take stronger economic sanctions.
SwedishDet är enligt vår uppfattning viktigt att alla tre faktorer kommer till sin rätt.
It is important, in our view, that justice should be done to all three elements.
SwedishEnligt min åsikt har de båda under en lång period utfört ett mycket fint arbete.
In my opinion, they have both done a splendid piece of work over a long period.
SwedishDärför är det, enligt min mening bråttom att ta itu med två grundläggande frågor:
Therefore I think there are two basic matters which need to be tackled urgently.
SwedishEnligt fördragen är kommissionsledamoten uttryckligen skyldig att svara på frågor.
The Commissioner is explicitly obliged under the Treaties to reply to questions.
SwedishEnligt min mening kommer det även att gälla för euron i ett historiskt perspektiv.
In my opinion, this will also be true of the euro in the historical perspective.
SwedishSamtliga dessa institutioner är nu ansvariga enligt förordning (EG) nr 1049/2001.
All of these institutions are now accountable under Regulation (EC) No 1049/2001.
SwedishDet är enligt min åsikt till nytta inte bara för oss, utan också för Ryssland.
That, from my point of view, is beneficial not only for us, but also for Russia.
SwedishEnligt min uppfattning innehåller Europeiska rådets rapport mycket lite om detta.
It seems to me that there is very little in the recent European Council report.
SwedishSom talman har jag enligt artikel 155.2 rätt att besluta om omröstningsordningen.
I have the power as President under Rule 155(2) to decide on the order of vote.
SwedishAtt inte leva upp till krav innebär enligt min mening inte någon diskriminering.
A failure to meet requirements does not, in my view, represent discrimination.
SwedishEnligt min åsikt är detta en legitim rätt till information som måste uppfyllas.
In my opinion, this is a legitimate right to information which must be satisfied.
SwedishEnligt min åsikt är det enda argumentet att allmänheten får bättre information.
In my opinion, the only argument in favour is that the public is better informed.
SwedishEnligt mitt synsätt måste nationell, regional och lokal reglering förbli möjlig.
In my opinion, national, regional or local rules must continue to be possible.
SwedishDet som enligt rangskalan krävs för att ändra ett gammalt direktiv är ett nytt.
In this case, the instrument necessary to amend a directive is another directive.
SwedishDet är nu andra gången vi prövar det årliga förfarandet enligt Lissabonfördraget.
This is now the second test of the annual procedure under the Treaty of Lisbon.