"engagera" Englisch Übersetzung

SV

"engagera" auf Englisch

SV engagera
volume_up
[engagerade|har engagerat] {Verb}

1. Allgemein

Engagera sig i återuppbyggnadsarbete, och samtidigt respektera naturkrafterna.
- Engage in reconstruction work, while respecting natural forces.
Vi måste engagera och skapa den deltagande funktionen inom EU: s institutioner.
We need to engage and create the participatory functioning of the EU institutions.
Vi måste engagera och skapa den deltagande funktionen inom EU:s institutioner.
We need to engage and create the participatory functioning of the EU institutions.
engagera (auch: inlåta sig)
Engagera sig i återuppbyggnadsarbete, och samtidigt respektera naturkrafterna.
- Engage in reconstruction work, while respecting natural forces.
Vi måste engagera och skapa den deltagande funktionen inom EU: s institutioner.
We need to engage and create the participatory functioning of the EU institutions.
Det är lösningen till att återigen engagera väljarkåren i Europeiska unionen.
That is the way to re-engage the electorate with the European Union.
Rachel Carsons bok Tyst vår blev ett begrepp 1962 och en väckarklocka för många att engagera sig för miljö- och naturvård.
Rachel Carson's book, Silent Spring, had a powerful impact in 1962 and was a wake-up call for many to become committed to caring for the environment and to nature conservation.
engagera (auch: anställa, anlita, leja)
volume_up
to hire [hired|hired] {Vb.} [Amer.]
När det gäller tillämpningen av Kyotoprotokollet, så kommer vi även här att engagera oss för att övertyga dem som ännu inte har undertecknat protokollet att göra det.
In relation to the implementation of the Kyoto protocol, here too we shall take steps to convince those who have not signed it to do so.
Om man verkligen vill engagera sig för en ambitiös sysselsättnings- och miljöpolitik, gäller det först och främst att återskapa jämvikten mellan olika områden.
If we really mean to embark on an ambitious policy for employment and the environment, a better territorial balance is needed first.
Vi uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att slutligen engagera sig för att anta särskilda åtgärder som kan främja jämställdheten mellan kvinnor och män.
We call on Member States and the Commission to finally embark on the path of adopting specific measures in favour of gender equality.
Alla regioner är förvisso inte i stånd att engagera sig i en integrationsprocess, men av olika skäl har de alla intresse av att förstärka sina samarbetsrelationer.
Not all regional areas are of course in a position to embark upon a process of integration, but it is in all their interests to enhance their relations as regards cooperation for various reasons.

2. Rechtswesen

Synonyme (Schwedisch) für "engagera":

engagera

Beispielsätze für "engagera" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishJag ser det här som ett tillfälle för er att aktivt engagera de tio nya staterna.
I should like to point out that these ten Member States also have great wealth.
SwedishVi anser att Japan bör uppmuntras att engagera sig mer i internationella frågor.
We believe Japan should be encouraged to be more involved in international affairs.
SwedishJag tycker inte att det är Europaparlamentets uppgift att engagera sig i det.
I do not think it is the task of the European Parliament to go along with that.
SwedishJag uppmanar Europeiska kommissionen att löpande engagera sig i denna fråga.
I would urge the European Commission to take an ongoing interest in this issue.
SwedishHär ingick att engagera civilsamhället i regionen i den demokratiska processen.
It entailed the involvement of the region's civil society in the democratic process.
SwedishJag vädjar därför till de nationella förvaltningsmyndigheterna att engagera sig.
I therefore appeal to the national management authorities to get involved.
SwedishOch slutligen, varför står det ingenting här om behovet av att engagera fler företag?
And, finally, why is there nothing here about the need to bring in more business?
SwedishVi uppmuntrar också kvinnliga forskare att engagera sig mer i teknisk forskning.
We are also encouraging women researchers to get more involved in technology research.
SwedishDet räcker inte för Europaparlamentet att engagera sig och mobilisera sig.
For the European Parliament to commit itself and mobilise itself is not enough.
SwedishI många städer har personer som annars inte brukar engagera sig deltagit.
In many cities, people have become involved who would not otherwise participate.
SwedishDet är även därför vi måste engagera oss i exempelvis journalistutbildningarna.
These offices operate in each and every Member State and are familiar with the debate.
SwedishEuropeiska unionen är här beredd att engagera sig och ge humanitär hjälp.
The European Union is willing to get involved here and provide humanitarian aid.
SwedishInte heller här tillåts tredje part att engagera sig i den fullständiga processen.
Neither do they allow for third parties to be involved in the full process.
SwedishÄven transportörerna måste engagera sig, liksom ägarna till det transporterade godset.
The carriers too must be involved, as well as the owners of the goods transported.
SwedishVi måste göra det systematiskt, och detta är det ledarskap vi måste engagera oss i.
We must do so systemically, and that is the leadership commitment that we must accept.
SwedishVi tänker också engagera de nationella parlamenten tydligare i strategin.
We also intend to involve national parliaments more obviously in the strategy.
SwedishVi vill uppmana er att engagera er i energifärdplanen från första början.
We want to invite you to become involved with the Energy Roadmap from day one.
SwedishVi har bett europeiska regeringar att engagera sig för att underlätta processen.
We have asked European governments to become involved in order to facilitate this process.
SwedishSyftet är att engagera båda institutionernas rättstjänster i processen.
The purpose is to involve the legal services of both institutions in the process.
SwedishVi bör uppmana alla Europeiska unionens ledare att personligen engagera sig.
We should call for a personal commitment from all European Union leaders.